Лекции по семейно и наследствено право


Категория на документа: Право


Тема. 1 Понятие предмет система и принципи на семейното право. Развитие на семейното право.

Семейното право в обективен смисъл е част от действащото право на РБ.

В субективен смисъл се имат предвид семейните отношения.

Семейното право като клон от правната наука. Представлява система от научни знания която изследва обективното семейно прав и която създава теорията за семейното право. По-известните имена в областта на семейното право проф. д-р. Меворах, проф. д-р. ю. н. Лиляна Ненова, проф. Цанка Цанкова, проф. Екатерина Матеева, проф. Методи Марков, доц. Д-р. Ана Станева.

Като част от дисциплината семейно и наследствено право.

Като част от обективното действащо право СП представлява система от гражданскоправни норми които уреждат равнопоставените имуществени и неимуществени отношения между физически лица породени от ЮФ брак родство и осиновяване. Както и от учредяването на настойничество и попечителство. Като такова семейното право урежда отношения само между физически лица. Освен това тези отношения се уреждат между физически лица които притежават особено правно качество. Основните качества които притежават физическите лица са специфично например качеството съпруг лице което се намира в законен граждански брак. Родител лице което има дете. Всички тези правни качества на физическите лица се пораждат въз основа на обособени юридически факти: брак, родство, осиновяване и учредяване на настойничество и попечителство. Бракът поражда качеството съпруг. Родството поражда много правни качества например родител и дете, бракът поражда и родство.

Обективното семейно право притежава и двете (според проф. Матеева са две) основни предпоставки за обособяването му като самостоятелен дял в системата на гражданското право:
- Предмета на регулиране - на семейното право са семейните отношения, както и отношенията при учредяване на настойничество и попечителство.
- Наличието на специфична правна уредба която отчита относителната самостоятелност на тези отношения.

Метод на регулиране

Под метод на регулиране се разбират правните средства които се използват от законодателя за уреждане на отношенията включени в предмета на съответния дял. Семейното право не притежава свой собствен специфичен метод на регулиране а използва характерния за гражданското право метод на равнопоставеност между страните в правоотношението. С изключение отношенията между настойник съответно попечител и органа по назначаването на настойника попечителя тези отношения са административни.

Потвърждение на този метод са например принципът за равните права и задължения на съпрузите в брака. Още чл. 46 ал. 1 КРБ и чл. 2 ал. 2 от СК казват че съпрузите в брака имат равни права и задължения. Потвърждение на този метод е принципа за доброволност на брачния съюз чл. 46 ал. 1 КРБ и чл. 2 ал. 2 СК. В чл. 99 от стария СК тъй като развода при социалистическото общество е нежелано явление и там в чл. 4 се казва, че съпруга, който е виновен за разстройството на брака, не може да получи развод ако другият съпруг не иска да се развежда не се допуска развод. Освен ако важни причини не налагат това. Това показва принцип за невъзможност за излизане от брак днес принципът за свобода за сключване на брак включва и свободата за излизане от брак.

Принципът за зачитане на личността в семейството и по-конкретно принципът за свобода при избора на професия.

Там където това е възможно семейното право използва широко и метода на договорната автономия. Този метод позволява на адресатите на нормите да уредят своите правоотношения в съответствие с актуалният си интерес. Това е възможно на първо място в областта на имуществените отношения между съпрузите чл. 18 и чл. 37 и следващите СК за пръв път се регламентира брачния договор с СК от 2009г. Брачният договор по нашето право може да уреди само имуществените отношения, какъв ще бъде режимът на имуществата преди брака по време на брака и след развода. Тази договорна автономия е възможна в имуществените отношенията след развода чл. 49 ал. 4. В областта на упражняването на родителските права след развода чл. 59 ал. 1 СК. По въпроси свързани с местоживеенето на децата. Въпросите свързани с отношенията между детето и родителите в случаите когато те не живеят заедно чл. 120 ал. 1 СК.

Семейните отношения по своята същност представляват относително обособен кръг гражданскоправни отношения, които възникват от брак, родство или осиновяване. Семейните отношения са конкретни правни връзки между членовете на семейството схванато като общност от физически лица основана на брак, родство или осиновяване.

Понятие за семейство

1. Общност от физически лица свързани с правните връзки свързани с брак, родство или осиновяване а понякога и без такива връзки. Например живеят двама съпрузи като те имат деца от предишни бракове децата от единия родител няма връзка с другия съпруг.

2. Под семейство се разбират съпрузите и техните общи деца до навършване на пълнолетие ако не са сключили брак и живеят заедно

3. Легални дефиниции за семейство.

Ненавършилите пълнолетие деца, които не са сключили брак.

§1 т. 15 на Закона за българските лични документи семейство това са съпрузите и не навършилите пълнолетие деца.

Трябва да различаваме семейството от понятието домакинство. При понятието домакинство законодателят отдава правно значение на свързани или не със семейно правни връзки лица под един покрив, както и наличието на общ бюджет. §1 т. 4 Закона за управление на етажната собственост, чл. 2 Закона за защита срещу домашното насилие.

Семейните отношения се характеризират със своите страни съдържание и специфични ЮФ въз основа на които възникват

Страни могат да бъдат само физически лица.

Съдържание на семейните отношения

Съдържание на семейните отношения представляват имуществени и неимуществени права и задължения. Имуществени права и задължения са тези упражняването на които позволява на титуляря да получи нещо което има икономически еквивалент в оборота имат за обект парично оценими блага. Такива са например имуществените отношения между съпрузите. Някои последици на развода също са с имуществен характер например отпадане на наследяването след развода съпрузите престават да бъдат законни наследници един на друг. Освен това губят всички права които са придобили от наследодателя следствие на неговата смърт. Отмяна на даренията също. Въпросите свързани с предоставяне на семейното жилище. Най-видими са отношенията свързани с издръжката.

Неимуществените права и задължения са тези които се отнасят до блага нямащи паричен еквивалент в гражданския оборот. Например личните отношения между съпрузите длъжни ли са да се обичат съпрузите, личните отношения между съпрузите и децата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по семейно и наследствено право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.