Лекции по семейно и наследствено право за ДИ


Категория на документа: Право


Задължително (законно) представителство на малолетните - вместо малолетните деца и от тяхно име правни действия извършват родителите (настойниците) като техни задължителни законни представители. Представителната власт на родителя възниква ex lege и произтича от самото родителско качество основано на раждането на детето. Прекратяването на представителна власт на родителя настъпва като автоматична последица от проявлението на юридическите факти на смъртта на детето, навършването на 14 години за детето, влизане в сила на съдебното решение за допускане на осиновяване на детето, лишаване на родителски права.
Попечителско съдействие на непълнолетните деца.
Непълнолетните деца са ограничено дееспособни. Ограничението се състои в това, че за действителността на навършените от тях правни действия се изискват допълнителни волеизявления на други правни субекти. Непълнолетните извършват правни действия лично, със съгласието на своите родители. Непълнолетните сключват самостоятелно, без ничие съдействие само дребни сделки. Сделки сключени от непълнолетни без попечителско съдействие са унищожаеми. Унищожаема ще е и сделката на разпореждане с принадлежащи на детето недвижим имот, с движима вещ чрез формална сделка, паричен влог, ценни книжа. Но сделки на дарение, отказ от право, давене на заем и обезпечение на чуждо задължение, сключени от непълнолетен с попечителско съдействие, ще са абсолютно нищожни, освен ако са налице предпоставките на нормата на 130 ал.4
Ограничаване на родителски права - чл. 131 когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, районния съд взема съответни мерки в интерес на детето, като ограничава родителските права.
Лишаване от родителски права
Основания:
При особено тежки случаи чл. 131, когато без основателна причина трайно не полага грижа за детето и не му дава издръжка. Важно е съда да констатира, че с поведението си родителя лишава детето от необходимата грижа
Втората група е когато без основателни причини родителят трайно не полага грижи за детето. Обхваща т.н. виновни състави. Касае се продължаващо във времето противоправно и виновно родителско бездействие, чрез което родителят фактически се е саморазтоварил от упражняването на най-важните за интереса на детето свои правомощия и задължения.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по семейно и наследствено право за ДИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.