Лекции по право


Категория на документа: Право


Всеки може да бъде записван и фотографиран с неговото знание. Ако има несъгласие, но е предвидено в закон, лицето пак ще може да бъде записано. Така в ЗМВР - когато едно лице е привлечено като обвиняем, задължително се фотографира и му се снемат пръстови отпечатъци, а ако откаже това се извърша с разрешението на съд.
49. Способи за доказване - обща характеристика

Всички способи за доказване са регламентирани в глава XIV от НПК, която има същото заглавие - "Способи за доказване". В самостоятелен раздел от същата глава са регламентирани и специалните разузнавателни средства.

Способите за доказване са предвидени изчерпателно в НПК.

НПК предписва реда, по който се извършва всеки способ за доказване. Нито НПК, нито ЗСРС предписват реда, по който се извършва действието - подслушването, проникването и т.н. Това обстоятелство е лесно обяснимо, защото според Закона за класифицираната информация това е държавна тайна.

Характеристика на способите за доказване:

1) Според постоянната практика на ВКС, когато съдът констатира, че е допуснато съществено процесуално нарушение при извършването на някои от способите за доказване, независимо дали това нарушение е отстранимо или не, делото никога не се връща на досъдебната фаза. Това правило обаче не се отнася за другите допуснати съществени процесуални нарушения. Това е тълкувателно решение №2/2002 г.

Ако се говори за съществено процесуално нарушение, което е извън способ за доказване, не може да се извърши друго, освен делото да се върне.

Ако обаче в казуса е видно, че става въпрос за съществено процесуално нарушение при способите за доказване, независимо дали е остранимо или не това нарушение, дали може да се повтори или не, делото никога не се връща назад. Поправяне при способите за доказване е невъзможно. Прокурорът може да направни нещо допълнително, за да докаже тези факти в съдебната фаза - той трябва да се опита да докаже фактите, които се възпроизвеждат чрез невалидното действие с други доказателствени средства. Например ако има невалиден протокол при способ на доказване и е имало свидетели, тогава те могат да бъдат използвани за доказване на невалидните в протокола факти.

2) Трите понятия - способи за доказване, действия по разследване и съдебно-следствени действия са синоними.

3) Способите за доказване не са доказателства, защото не са факти от обективната действителност, свързани със самото събитие на престъпното деяние.

4) Способите за доказване не са и доказателствени средства, защото не представляват начини за възпроизвеждане на доказателства или доказателствени средства.

5) По своята същност способите за доказване са процесуални дейности, действия на държавните органи за събиране и проверка на доказателствения материал, които действия се развиват и осъществяват единствено по реда, предписан в НПК.

6) Способите за доказване имат за цел събиране и проверка на доказателствата.

7) Способите за доказване, които се използват на досъдебната фаза са същите, както способите за доказване, които се използват в съдебната фаза на процеса.

Класификация на способите за доказване:

1) Принудителни способи за доказване и такива, които не са принудителни.

Принудителни са тези способи за доказване, които могат да се извършат въпреки несъгласието на лицето.

Разпознаването принудителен способ за доказване ли е? Не е, защото в НПК не е предвидено, че разпознаването може да се извърши въпреки несъгласието на лицето и не е предвидена принуда, ако то възрази. Органът не действа на принципа, че му е позволено всичко, което не му е забранено, а само когато изрично му е позволено.

Принудителни способи са:

- Вземане на образци за сравнително изследване - в случая обаче липсва начина на изпълнение.

- Претърсване и изземване - чл. 163 (4) НПК: "При претърсването и изземването не могат да се извършват действия, които не се налагат от тяхната цел. Помещения и хранилища се отварят принудително само при отказ да бъдат отворени, като се избягват ненужни повреди."

- Обиск - според едни автори е принудителен, според други - не;

- Освидетелстване - чл. 158 (3) от НПК: "Оглед на лице в досъдебното производство се извършва с писменото му съгласие, а без такова съгласие - с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, по искане на прокурора."

- Разпит на свидетел - ако не се яви може да бъде доведен принудително, ако откаже да отговаря на въпросите, му се налага глоба.

- Разпит на обвиняемия - ако не се яви на разпит, следва принудително довеждане.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.