Лекции по право


Категория на документа: Право


Чл. 135 НПК определя, че компютърните данни трябва да са записани върху хартиен носител. Този хартиен носител е писмено доказателствено средство.

В хода на наказателния процес обаче, освен протоколи от извършени способи за доказване се изготвят и други проколи, като например протоколът за отказа от защитник, проколът за предявяване на разследването, протоколът за предявяване на постановлението за привличане на обвиняем. Това са също документи, изготвени в хода на наказателния процес. Тези протоколи имат доказателствено значение, но не са писмени доказателствени средства (те се създават, за да докажат, че процесуалното действие е извършено). Тези проколи не са доказателствени средства, защото не възпроизвеждат факти на обективната действителност, които да са свързани с престъпното деяние, което е предмет на доказване. В същото време имат доказателствено значение - те се създават, за да се докаже с тях действието, което е извършено, времето и мястото на извършването му, реда, по който е извършено и др.

В наказателното производство се създават и други документи, които са диспозитивни, като например постановления, разпореждания, обвинителния акт, определенията и присъдите. Без съмнение това са официални документи, изготвят се в хода на процеса по правилата на НПК и са диспозитивни по своята природа. Тези документи обаче не са доказателствено средство, макар че в своята уводна част те възпроизвеждат факти и затова е вярно, че имат доказателствено значение - например датата, отразена в постановление за образуване най-малкото доказва срока на разследването (дали е спазен или не), имената на съдиите, отразени в присъдата и т.н.
48. Веществени доказателствени средства.

Веществените доказателствени средстава се обозначават така, защото при тях възпроизвеждането на фактите от обективната действителност става чрез вещи и предмети. Тези доказателствени средства са изготвени по установения в закона ред вещи и предмети, изчерпателно изброени в чл. 125 НПК: "(1) Когато веществените доказателства не могат да се отделят от мястото, където са намерени, както и в други предвидени в този кодекс случаи, се изготвят фотоснимки, диапозитиви, кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, записи върху носител на компютърни информационни данни, планове, схеми, отливки или отпечатъци.
(2) Съдът и органите на досъдебното производство събират и проверяват и веществените доказателствени средства, изготвени при използването на специални разузнавателни средства, в предвидените от този кодекс случаи.
(3) Материалите по ал. 1 и 2 се прилагат към делото."

Веществени доказателствени средства са също предмети, върху които има следи от престъплението.

Разлика между веществени доказателства и веществени доказателствени средства:

Веществени доказателства са факти от обективната действителност, а веществени доказателствени средства са актове на процеса. Пример: запис от видеокамера е веществено доказателство, което възпроизвежда друго доказателство. Той не е доказателствено средство, защото не е изготвен за целите на процеса, а е доказателство.

Както веществените доказателства, така и веществените доказателствени средства са вещи (или предмети), които са приложени по делото. Разликата обаче е съществена: предметите, които са веществени доказателства, са част от самото събитие на престъпното деяние и са такива, каквито са оставени от него и именно затова те са предмет на доказване, така както е предмет на доказване всеки друг факт от обективната действителнсот, върху който престъплението е оставило следи (напр. един нож да се докаже къде е намерен, кога и т.н.). Вещите, които са доказателствени средства, са нарочно създадени от компетентен орган и по правилата на НПК, именно за това тези вещи не са предмет на доказване. Именно затова при веществените доказателствени средства се приема, че те правилно възпроизвеждат фактите на обективната действителност, които са записани чрез тях.

Видове веществени доказателствени средства - изчерпателно изброени в чл. 125 НПК по-горе. Те са две категории:

- Ал. 1 - тези, които са изработени без СРС;

- Ал. 2 - тези, които се изготвят чрез използване на СРС.

Как се изработват веществените доказателствени средства - задължително се изработват от органа, осъществяващ процесуално ръководство - разследващите органи или прокурора /респ. съда в съдебното производство/. Ако органът няма необходимата подготовка, той се подпомага от специалист - технически помощник - чл. 126 НПК: "(1) Веществените доказателствени средства се изготвят по възможност от лицата, които извършват действията по разследване и съдебните следствени действия.
(2) Когато за това са необходими специални знания и подготовка, назначава се специалист - технически помощник.
(3) Не могат да бъдат специалисти - технически помощници, лицата, посочени в чл. 148, ал. 1.
(4) Специалистът - технически помощник, изпълнява възложената му задача под непосредствен надзор и ръководство на органа, който го е назначил.
(5) За неявяване или отказ да изпълни възложената му задача без уважителни причини специалистът - технически помощник, отговаря по чл. 149, ал. 5 като вещо лице."

Специалистът технически помощник не може да събира доказателства, те се събират от органа, осъществяващ процесуалното ръководство. Специалистът технически помощник изготвя веществените доказателствени средства, но не самостоятелно, а под ръководството и надзора на съотвения държавен орган.

Веществените доказателствени средства се изготвят тогава, когато не могат да се отделят от мястото, където са намерени. Абсолютно задължително е да се състави протокол за изработването.

При веществените доказателствени средства, които се изготвят чрез СРС - уредбата е в ЗСРС. СРС са специална техника за събиране на доказателства. При тях се използват тайни методи, които нарушават основни права и свободи на гражданите. Затова законодателят въвежда специален режим за използването им. Проблемът е неразбирането на същността на СРС-тата. Те са тежка, но мързелива техника за доказване. Законът забранява обвинението и присъдата да почиват само на материали, събрани със СРС.

СРС-тата в ЗСРС са уредени като технически средства и способи за тяхното използване.

Чл. 2 ЗСРС: "(1) Специални разузнавателни средства по смисъла на този закон са техническите средства и оперативните способи за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства - кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, фотоснимки и белязани предмети.
(2) Технически средства са електронни и механични съоръжения, както и вещества, които служат за документиране на дейността на контролирани лица и обекти.
(3) Оперативни способи са наблюдението, подслушването, проследяването, проникването, белязването и проверката на кореспонденцията и компютризираната информация, контролираната доставка, доверителната сделка и разследването чрез служител под прикритие, които се прилагат при използването на техническите средства по ал. 2."

Чрез СРС се събират определени факти, които трябва да бъдат закрепени във веществени доказателствени средства. Проблемът е как да се установи достоверността на самия материал.

От изложеното до тук могат да се направят следните изводи:

1) Всякакви видове кино-, видео-, звукозаписи и фотоснимки, ако са направени по реда и правилата на НПК, са винаги веществени доказателствени средства (например тайно чрез СРС или явно без СРС).

2) Проблемът е могат ли да се използват в наказателния процес кино-, видео-, звукозаписи и фотоснимки, които не са направени по реда и правилата на НПК, но със знанието на лицето? Могат да се изполват в НПр, но само като веществени доказателства и ако се докаже по несъмнен начин, че записите и снимките са направени със знанието на лицето. Този извод следва от НПК, според който доказателствата са всякакви предмети, върху които престъплението е оставило следи. Например в един магазин ако се направи запис - това е следа от престъплението според Чинова. От гледна точка на НПК този запис е вещ, върху която престъплението е оставило следи - то е доказателство и затова подлежи на доказване и трябва да се назначи експертиза, която със 100% сигурност може да каже дали има манипулиране на самия запис на самия материален носител и да се докаже несъмнено, че това е станало със знанието на лицето. Затова навсякъде в публичните институции винаги има табели, на които пише "обектът е под видеонаблюдение", защото можем да използваме срещу човека запис. Този извод е в пълно съответствие с КРБ и в частност чл. 32 (2) КРБ, според който "Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи."
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.