Лекции по полицейско право


Категория на документа: Право


Кипров, Асенов - допълнителна литература.

Какво се има предвид полицейско право - полицейски правомощия /тясно понятие/. Проблеми непосредствено свързани с определени лица /граждани, граждански организации, опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и т. н./ Понятие за ПП - специфичен вид дейност на държавни органи и участието на граждани във връзка с въпросите по опазване на вътрешния ред, продиводействието на престъпността. Това е клон от действащото обективно право на РБГ. Това е една система от публичноправни норми които регулират обществените отношения непосредствено свързани с опазване на обществения ред и продиводействие на престъпността и др. КАто наука - предметът е свързан с специфичния вид дейност на държавни органи и граждани свъзнаи с опазване на обществения ред и др. Като учебна дисциплина за ПП.
Общата част - въпроси свързани с индивидуализация на държавните структури опазване на обществения ред противодействие на престъпността, национална сигурност, структура на МВР, отделни структури на ВМР.
Специлна част - в специални закони специфични въпроси-оперативноиздирвателната дейност използване на специални разузнавателни средства, борба с тероризма и др специализирани структури.
Източници на ПП - КРБ, международни актове, част от вътрешното закунодателство /ратифицирани договори/, НК , НПК, АПК, ЗАНН/общ/, ЗМВР /специален/, ЗНАДС, ППЗМВР и др. доктрината. Нормите са властнически и са публичноправни.

НАционална сигурност и обществен ред
Национална сигурност - такова състояние на обществените отношения в стараната регулирани чрез нормите на публичното право които гарантират в най голяма степен икономичен стабилитет, външни посегатилства, защита на К установения ред в старана. Два вида националн сигурност - външна и външна национал сигурност. Външна - защита от външни фактори. Вътрешна - непосредствено свързана с опазване на обществения ред, К установения ред.
Обществен ред - състояние на обществените отношения в страна регулирани с нормите на публичното право които третират в най голяма степен общестевения порядък и общественото спокойствие. Обществено спокойствие - нормални условия за развитие обществените отношения. Държавна система за защита на националната сигурност - към министерството и към парламента, органите на съдебната власт и изпълнителната власт. Обществена система - участието на гражданите неправитилствени организации за опазвани на обществения ред.
Структури към президентството - национална разузнаваателниа служба, национална служба охрана.КСНС къв президенството и към министър-председателя

Към Органи на изпълнителната власт - ДОТИ, дирекция м-ународно сътрудничество/изготвят европейски заповеди за задържане/, ДАНС
Сътрудничеството на гражданите - опазване на обществения ред, и т. Н.
Към съдебната власт -
Към законодателната власт - комисии

МВР
Орган на изпълнителната власт който пряко се занимава с въпросите по опазване на обществения ред и национална сигурност и противодействие на престъпността. ДЕйствията по тези цели е админ дейност /досъдебно производство с процесуален характер/ Досъдебно производство - наказателния процес е двуфазово производство досъдебно и съдебно производство. Досъдебно производство се образува за престъпления от общ характер като изключая от закона случаи - чл. 49 от НПК. За да започне едно досъдебно производства е необходимо - законен повод - сигнали на гражданите, изявления на медиите, изявления под формата на самопризнанние,,,, достатъчно данни -от даните могат да се отправи обосновано предложение че е извършено престъпление. Бързи и незабавни производства. Досъдебната фаза преминава през 3 фази образуване, предварително преследване, действие на прокурора след приклячване на предварително преследване. Чл. 212 от НПК - компетентен орган за образуване на дасъдебно производство - прокурора. Оглед, претъсване и изземване, распити на свидетели, личен обиск и ...... .
Когато раследването се води срещу неизвестен извършител тогава се възлага действия да упражнят полицейски правомощия за да разкрият престъплениет. Тези действия са със админ характер и нямат доказателствен характер. ОИМ - оперативно идирвателни мероприятия. Когато няма достатъчно данни се извършва предварителна проверка/подава се жалба в прокуратурата и се образува преписка, която се изпраща на полицията/, резултата от тази проверка няма доказателствена стойност. При подаване на жалба към полицията, извършва се проверка няма доказателствена стойност. Действия за разследване - оглед, разпит експертиза, разпознаване на лица и предмети, претърсване и изземване, следствен експеримент с дези действия събираме информация-способи за доказване. ОГледа може да бъде няколко вида - оглед на лице/освидетелстване/. Поемните лица само в досъдебното производството. Разпит - способ за събиране на доказателства от гласни доказателствени средства. Показание и обяснение -
Експертиза се назначава когато е необходимо да се изяснят неизвестни обстоятелства. Изготвянето на експертни справки - няма доказателствена стойност. Експертното заключение има доказателствена стойност но няма задължителен характер.
РАзпознаване на лица и предмети се извършва когато се цели разпознаване на лица или предмети за доказване на извършване на престъплението.
Претърсване и изземване е способно доказване с който се иземат и издирят вещи и документи които са от значение за разкриване на обективната истина по случая. Предвижда се съдебен контрол за тези действия. Претърсване и изземване се извършва с решение на съда. Неотложно/претърсване и изземване/ - когато информацията е получена предварително. Когато информацията се появява спонтанно и се налага запазване на вещите се позволяват тези действия/незабавно/.
Следствен експеримент е способ само за проверка на доказателствата. Изкуствена въстановка на фактическа обстановка за проверка на обстоятелства за които са събрани по предвидения от закона ред. Следствения експеримент не може на 100 % да въстанови фактическата обстановка.
Специални разузнавателни средства - използват се и при досъдебното производство той се прилага когато другите способи не дават възможност за разкриване на престъплението и по искане на прокурора чл. 97 от НПК. Това са оперативни способи и технически средства.

Основни принципи в дейността на МВР

Принцип на законност, на равенство, йерархичностт и централизъм в структурите на МВР, взаимодействие с гражданите и техните организации, публичност, спазване на конспиративността

Оснвони задачи
Осъществяване на защита на националната сигурност опазване на обществения ред и противодействине на прстъпноста има и др задачи - извършване на контролна дейност, администриране на гражданите, съблюдаване на режима на лицата пребиваващи временно на територията на РБ.

Извършване на опреативна действие, охрана на мероприятие на важни стартегически обекти, пожарна безопастност, изграждане на единна информац система към МВР, м-ународто полицейско сътрудничество.

СТруктура на МВР
То се състои в главни дирекции, областни дирекции на МВР, специализирани дирекции, и специализирани звена /общинска полиция, специализирания отряд за борба с тероризма/, института за изследване, академия на МВР. Главната дирекция се оглавява от директори, специализираните отряди за борба с тероризма се оглавява от командир а академията на МВР от академичен съвет. Политическото ръководство се осъществява от министъра на МВР и неговите ресорни министри.

ГДБОП- в системата на МВР - разкриване на престъпления свързани с извършването им от организирани групи или така наречените трас гранични престъпления. Това са престъпления планирани на различни територии. Изготвяне и разпространение неистински парични знаци, трафик на хора, производство и разпространение на наркотични вещества, трафик на културни цености, корупция в държавния апарат/ в областна директция/, /ДАНС и тя има това правомощие - в МС/.
ГДНП - е специализирана структура в системата на МВР с компетентности по охрана на обществения ред извършване на оперативно издирвателна дейнст и разкриване и раслдване на прастъпления извън престъплениято от компетентност на ГДБОП. Криминална полиция /работят по разследване по престъпления/ Охранителна полици/охраняват важни стратегически обекти, разрешителна и контролна дейност във връзка с действието на др. Специални закони/, и сектор за противодействия на икономическата престъпност - те влизат в ГДНП
ГДГП - е специализирана структура за охрана на държавните ни граници с правомощия за извършване на оперативноиздирвателна дейност и раследване на престъпления/незаконно преминаване на границите ни, недопускане на трафик на лица, незаконно транспортиране на оръжие и наркутици/.
ГДПБЗН - обслужване на населението при бедствия и пожари, тя извършва контролна и разрешителна дейност.
Областни дирекции - мини модел на МВР тук са структурите на охранителна криминална полиция и сектори за противодействие на икономическата престъпност. Те са 28.
ДВС - структура в МВР. Специализирана дирекция правомощия по разкриване и раследване на престъпления или др извършение правонарушения от служитело от системата на МВР. Те се занимават с дейност която е оперативноиздирвателна дейност но не се занимават с раследване на престъплението това е работа на следователите.
ДЕ - специализирана структура която се занимава с режима на временно пребиваване на лица на територията на РБ и по въпросите за задържане на лица.
ДБДС- администриране на гражданите - издаване и контрола по съхранение и ползване на БГ документи за самоличност.

Полицейски органи в системата на МВР- цели и задачи
Част от предемета на Полицейското право е дейността на полицейските органи.
Полицейски правомощия - правомощие предоставено от закона на конкретен орган във връзка с развиване на конкретен въпрос - противодействие на обществеността и опазване на обществения ред.
Структури с полицейскити правомощи -Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по полицейско право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.