Лекции по нотариално право


Категория на документа: Право


- да дава устни или писмени консултации

- да изготвя проекти на документи и книжа, които ще се удостоверяват нотариално

- да посредничи на страните за изясняване на тяхна воля и за постигане на споразумение дори

- да бъде управител на имущество

- да бъде изпълнител на завещание

4. Загубване и възстановяване правоспособност на нотариус.

Нотариалната правоспособност като специален вид юридическа правоспособност, може да бъде загубена. Основанията са уредени в закона. Това са факти, при осъществяването на които е загубването на материалната нотариална компетентност.

- доброволен отказ от нотариална правоспособност. Законът предвижда, че правоспособността може да се загуби по писмено заявление на нотариуса, отправено до Съвета на нотариусите. В случая е абсолютно достатъчно това заявление с изразената в него воля да преустанови дейността. Законът не изисква да се сочи поради какви мотиви или други обстоятелства това се желае. Съветът взема решение и въз основа на него се заличава нотариуса от регистъра на НК.

- смърт или поставяне под запрещение.

- една голяма група - възникване на пречки или несъвместимост по чл.8 или 9.

Тук е пропуснато нещо - президент.

- налагане на дисциплинарно наказание лишаване от правоспособност на нотариуса с максимален срок 5 години по ЗННД.

Това е едната хипотеза, при която може да се възстанови нотариалната правоспособност.

Основанието настъпва като факт във времето. Какво следва от това? Първото нещо, което е много важно, законът императивно предвижда, защото правоспособността не се губи с настъпване на основанието освен при смърт и поставяне под запрещение, в другите случаи - със заличаването на нотариуса. До това заличаване в регистъра винаги минава едно време. Затова законът най-пред предвижда, че от момента в който основанието възникне нотариусът няма право да извършва каквото и да е производство. Ако извърши - нищожност поради противоречие със закона. Нарушаването на тази императивна норма следва това.

След това е необходимо служебният архив на нотариуса да бъде запечатан, след като е описан, и се предава на друг нотариус от същия район, ако е съгласен, или на съдията по вписванията. Ако няма друг или никой не иска да приеме този архив, се предава на съдията по вписванията.

Съветът на нотариусите след като е предаден взема решение за заличаване от регистъра. Това заличаване се изразява в отбелязване на: основанието за загубване на правоспособност, кога е настъпили и на кого е предаден архива.

Принцип в НП е , че загубена правоспособност не се възстановява. Ако иска да придобие пак такава компетентност трябва отново да се осъществи целия състав на придобиване на нот.правоспособност. като придобие ще е нова , а не старата.

От този принцип има две изключения:

- когато е изгубил поради несъвместимост по ал.1 на чл.9. основанието за възстановяване е с изтичане на мандата

- когато е бил дисциплинарно наказание с лишаване от правоспособност за определен срок и този срок е изтекъл (не за присъда).

Възстановяването не е автоматично. В законът е предвиден едномесечен преклузивен срок от отпадането на пречката (изтичане на срока или мандата), трябва да поиска възстановяване от Съвета на нотариусите и с решение се възстановява. Служебният архив му се връща от този, който го е получил, което се отбелязва в регистъра и датата на решението. От този момент нотариусът може да изпълнява функциите си.

Прие се в практиката, че печатът се предава с архива. Но по принцип се съхранява в НК. Но е част от архива. Когато не се възстанови или е загубена правоспособността трябва да се унищожи печатът.

5. ПОМОЩНИК НОТАРИУС. ЗАМЕСТВАНЕ НА НОТАРИУСА. ПРЕМЕСТВАНЕ НОТАРИУС.

Помощник нотариусът е нова фигура. Никога в историческото развитие на българското НП не е имало нещо подобно, нито близко.

Това е лице, което по указания на нотариуса може да извършва определени нотариални производства.

Помощник нотариусът притежава материална компетентност. Тя е ограничена и е несамостоятелна.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по нотариално право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.