Лекции по нотариално право


Категория на документа: Право3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТАРИУСА.

Уредени са от чл.17-34а., като част от съдържанието на нотариалната правоспособност.

Макар законът да ги нарича права и задължения, някои от тях са по-скоро принципи на цялото нотариално право.

Второто е нормално тези права и задължения, да възникват тогава, когато възниква нот.правоспособност и да се прекратяват с нейното загубване.

Има изключение при задълженията - възникват преди възникване на нот. правоспособност и такива, които продължават да съществуват след като нотариалната правоспособност се е загубила.

Права:

- независимост на нотариуса. Нотариусът се подчинява само на закона. При задържане на нотариус и обвинение трябва да бъде уведомен задължително МП.

- право на съдействие и уважение. Свързва се със задължение на третите лица на отношение на внимание, зачитане личността на нотариуса при осъществяване на неговите професионални функции да му съдействат, да го подпомагат.

- правото на достъп до документи и до информационни системи. Според закона има право на свободен достъп до съдебни и адм.служби, където може да прави справки, да изисква преписи на документи, да ги получава с предимство. След изменение на закона е възможността, която законът му гарантира като право на достъп до най-важните информационни системи- Националната база данни на населението (МРБ). Другата система, д която нотариусът има право на достъп до БЛД. Правото на достъп се гарантира на нотариуса. При определени НП това право се трансформира и в задължение - нотариусът е длъжен да прави справки в определени случаи в тези системи (хипотези свързани с прехвърляне на ВП или учредяване на такива върху НИ).

- неприкосновеност на служебния архив. В смисъл, че никой няма право на достъп до него, изключение по волята на нотариуса на лицата, които имат право на интерес или които законът предвижда да имат право на достъп. Но в тези случаи като гаранция законът предвижда, че лицата имащи по изключение право на достъп, трябва да пазят служебната и професионалната тайна при условията за самия нотариус.

- право на сдружаване. Нотариусите могат да се сдружават при условията на гражданско дружество, препраща към ЗЗД. Такива граждански дружества има. Но възниква сериозният въпрос защо се създават. Те не са ЮЛ. Възниква въпросът какво точно стопанска цел преследват. Където има граждански дружества между нотариусите има друга цел - намаляване на данъчни задължения. Защото гр.др. не е субект в гражданското право, но в данъчното право е данъчен субект.

Задължения (най-важните)

- за съдействие. Това, че държавата възлага на нотариуса, следва и това е принцип на НП, нотариусът не може да откаже отправена до него молба са съдействие. Отказът би се разглеждал като дисциплинарно нарушение най-малко. Понякога могат да произведат и много вреди. Длъжен е да разгледа всяка една молба. Не във всички случаи той може да извърши това, което се иска с молбата. Основният случай, който не може е свързан със следващото задължение е

- за безпристрастност. Това означава нотариусът да не взема страна и че е длъжен да откаже когато той се намира в особени отношения със страна или участник, които биха породили основателни съмнения в неговата безпристрастност. При всички случаи трябва да имаме предвид, че в нормите на ГПК законът изхожда от друг критерии. Там са посочени определени групи лица при които е прието, че нотариусът няма да бъде безпристрастен и трябва да се отведе и да не извърши производството. Тук не можем да приемем, че това е изчерпателен списък (в ГПК). Законът за нотариусите предвижда - лице, с което се намира в особени отношения, които биха породили основателни съмнения. Например ако се яви неговият помощник нотариус. Няма да бъде безпристрастен. Особени са им отношенията. Двете норми винаги трябва да се прилагат едновременно.

Чл.25 е един от членовете с много богато съдържание и изключително важно практическо значение. Задължението в него е формулирано общо като задължение за опазване правата и интересите на страните. В НП нотариусът съдейства, но е длъжен да опази права и задължения на страните. Тук има много конкретни задължения включени в тази законова разпоредба. В ал.1 нотариусът е длъжен да упътва страните, да разкрие действителната им воля и фактическо положение, да не допуска пропуски и бавност в работата си, които биха ги увредили, да ги уведомява за различни възможности и последици, задължение за справки в информационните системи, задължението за справка в имотния регистър дали няма наложена обезпечителна мярка и изключително важното значение - задължението на нотариуса да представи пред съдията по вписванията, подлежащи на вписване актове, в деня на тяхното извършване. Задължение, което кореспондира във всички производства, завършващи с актове, подлежащи на вписване. При липсата на информационна система, това е що-годе някаква гаранция, че нотариусът след като извърши производството в същия този работен ден, да представи тия документи с цел да не би да се случи друга сделка при друг нотариус, последваща, и ако е вписана вторият купувач ще придобие правото на собственост или ипотеката, която има действие от вписването, няма да породи нищо.

Задължение за застраховане. Възниква преди да е придобита нотариална правоспособност - след като е издадена заповедта за вписване и преди да има решение на СН. НК определя минималният и максималният размер. Това задължение е за цялата професионална дейност и покрива евентуалните вреди не само от нотариуса но на всички в нотариалната кантора

Задължение за опазване на служебната или професионална тайна. Има два аспекта. Опазване на тайната се свързва с това, че нотариусът е длъжен да не разгласява факти и обстоятелства, които са му станали известни във връзка с работата. Нарушение на тази разпоредба ще е налице, когато нотариусът изобщо не е разгласил на никого нищо, се е възползвал от обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата за свое или чуждо облагодетелстване. Това задължение съществува докато нотариусът е жив. То не е обвързано със срока на нотариалната правоспособност. То продължава да съществува дори ако е загубил тази правоспособност.

Право на срещане насаме. Гарантира на нотариуса срещите с лицата, поискали съдействие, да не присъства никого. Никой не може да присъства на тези срещи независимо от какъв предлог, единствено ако лицето, което е поискала съдействие желае.

Задължение за водене на счетоводство.

Задължение за социално осигуряване.

Задължение за спазване на професионалната етика и престижа на професията.

Задължение за вноски в полза на НК и регионалните НК.

Задълженията за справки в националните информационни системи население и лични документи.

Всички тези права и задължения възникват пряко и непосредствено от закона. Той е техен източник. Те са иманентна част на натораиалната правоспособност.

Л.22 урежда група права, които нотариусът има, но техният конретен източник е договор между него и лице, поискало съдействие. Такива права като тези по чл.22 нотариусът никога исторически не е имал до началото на нотариалната реформа 1998 г. това са права, които са присъщи, на адвокатската професия. Законът, разглеждайки нотариуса като лице съдействащо и опазващо интересите на лицата, за да възникнат обаче е необходимо договор с друго лице.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по нотариално право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.