Лекции по нотариално право


Категория на документа: Право1. КРБ.

2. Законови - ЗННД и ГПК, ЗС, ЗН, ТЗ, СК и др.

3. Подзаканови актове - Наредба за реда и условията за провеждане на конкурс за нотариус, Наредбата за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Наредба за провеждане изпит за пом. нотариус

ЧЛ.2 съдържа легално определение от ЗННД, с поред което нотариусът е лице, на което държавата възлага извършването на нотариални действия (нот.производства).

На база на това най-важните характеристики

Нотариусът е ФЛ, друг правен субект не може да придобие такава правоспособност

Носител на нотариалната удостоверителна власт. Това е едно субективно публично право. Държавата изважда своята компетентност и му ги възлага. Възлага означава, че не само го оправомощава, а и го задължава.

Нотариусът е лице извън съдебната система. Той е независим. За първи път от цялото историческо развитие на НП той не се намира в никаква йерархическа структура в своята дейност се подчинява само и единствено на закона.

Всеки нотариус се характеризира с район на действие. РД е част от територията на страната, където нотариусът може да извършва нотариални удостоверявания. Защото нотариалната компетентност не се разпростира върху цялата територия на РБ, а възниква само за определен район на действие. Този район съвпада с района на съответния РС. РД не трябва да се смесва с т.нар. местна компетентност. РД е характеристика на нотариус. Нотариуса може в своя район да извършва нот. производства, извън него - нищо. Местната компетентност е характеристика на определени нотариални производства. На някои нот. произв. е елемент от ФС и дава отговор на въпроса кой нотариус може да извърши съответното производство. Ако става дума за НА за сделка с вещно право върху НИ, то местната компетентност е елемент от ФС на производството- може да го извърши само нотариус по местонахождение на НИ.

Нот. прозв., в които местната компетентност не е изискване. Например нотариалното завещание. Удостоверяване на дата върху частен документ, удостоверяване на съдържание подпис. Там всеки един има възможност без значение от други обстоятелства да извърши производството.

Придобиване на правоспособност на нотариуса.

Нотариалната правоспособност в миналото до 98 г. се е придобивала аналогично на тази на съдия в съответните съдилища. Нотариусът е имал правното положение на съдия, а в много периоди е бил съдия. След приемане на ЗННД нотариалната правоспособност се придобива след осъществяване на един сложен и смесен ФС.

Сложен защото включва няколко ЮФ - едни от тях се осъществяват последователно, а други могат и едновременно, смесен, защото са от различни правни отрасли - гражданскоправни, други административноправни.

Предпоставки за придобиване на правоспособност на нотариус.

Уредени в чл.8 и 9 от ЗННД.

Законът ги урежда така като необходими изисквания за да може едно лице изобщо да кандидатства и да придобие нотариална правоспособност. Но тяхното значение не се изчерпва само с това. тези изисквания са необходими и за съществуването на тази правоспособност, защото ако някое от тях се появи в последствие, то нотариалната правоспособност ще бъде загубена. Затова тези материални предпоставки, можем да кажем, че са изискванията изобщо за самата нотариална правоспособност - не само за нейното придобиване, а и съществуване.

Две групи.

Положителни - които трябва да са налице, за да може да придобие лицето правоспособността на нотариус

Отрицателните (пречки) - обстоятелства, които трябва да липсват, за да може правоспособността да се придобие.

Положителните предпоставки:

1. Дееспособност. ФЛ трябва да е навършило 18 години, да не е поставено под запрещение.

До началото на м.г. съществуваше предпоставка за б.гр. Съществува във всички страни от латинския нотариат, който включва Европа, ЕС без Англия, изискванията идват от устава на международния нотариат. Във връзка с едно дело на ЕС срещу Франция, Испания, Португалия, Германия, където беше прието че гражданството да бъде единствено като изискване .. противоречало в б. законодателство беше направена промяна. Тоест нотариална правоспособност може да придобие и лице от друга държава от ЕС и Конфедерация Швейцария.

2. Завършено висше юридическо образование и юридическа правоспособност.

3. 3-годишен юридически стаж.

4. Вписване в регистъра на НТ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по нотариално право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.