Лекции по Наказателно процесуално право за 5-ти курс студенти по право


Категория на документа: Право


Н А К А З А Т Е Л Н О
П Р О Ц Е С У А Л Н О П Р А В О
Л Е К Ц И И

1.ПРЕДМЕТ,ЗАДАЧИ И СИСТЕМА НА НАУКАТА ЗА НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Предметът на науката за наказателния процес, както показва самото наименование и наказателният процес на Република България.Тази наука изучава наказателно- процесуалното право и регулираните от наказателно- процесуалното право действия и правоотношения,свързани с разглеждането и решаването на наказателни дела.Науката за наказателния процес описва и систематизира наказателно-процесуалните институти,обяснява ги като изследва онези обективни закономерности, които са и породили и които обуславят тяхната структура и съдържание.Науката изследва и доколко те, взети поотделно,или в тяхната съвкупност съответстват на породилите ги обществено- икономически условия,какво е обратното въздействие, което оказват тези условия.Наказателният процес , като предмет на науката за наказателния процес се разглежда не изолирано, а в неговите многобройни връзки и взаимодействия с други обществени явления. Наказателният процес е институт за осъществяване на държавната политика и никога неговата организация не е била друга ,освен до развитие и конкретизация на онези принципи и методи и форми на работа ,които характеризират съответната държавна организация.Наказателният процес е част от държавната дейност и като такъв е свързан с всички други форми на държавна дейност.Наказателно процесуалните институти ,разглеждани като част от предмета на науката за наказателния процес са в тясна връзка и взаимодействие.Разгледан сам за себе си наказателният процес не е механичен сбор от институти, независими един от друг, а е система от институти, обединени в органично цяло.те зависят един от друг, обуславят се един от друг и се допълват.Отпадането или изменението на който и да е от тях не може да не даде отражение и върху останалите, а понякога и върху целия процес.От тук можем да направим два извода - когато законодателят премахва или изменя съществуването на един стадий или институт той трябва да провери внимателно какви промени са необходими и в другите стадии институти, за да се възстанови и запази органическата цялостна процеса.Отделните стадии и институти в процеса не търпят произволно разместване и комбинации.Винаги следва да се държи сметка за вътрешните закономерни връзки между тях.Науката за наказателния процес, изучавайки го ,следва да отчита и промените, които се извършват в обществото, защото те повличат след себе си и промени в самия наказателен процес. Това е така, защото наказателният процес е историческа категория ,продукт на определена конкретна историческа обстановка,с изменението на която се изменя неговата задача и структура, изчезва един тип наказателен процес и възниква друг.Всеки тип наказателен процес ,като предмет на науката за наказателния процес се характеризира със своето съдържание и процесуална форма.

Процесуална форма - под това най- общо разбираме редът установен от процесуалния закон за осъществяване на процесуална дейност.Формата не бива да се откъсва от съдържанието на процеса, тя няма никаква цена ако не е форма със съдържание.

Съдържание на наказателния процес - то се разкрива в дейността на съответните органи и лица ,разглеждането на наказателни дела ,насочена към осъществяване на задачите на процеса. Съдържанието на наказателния процес се намира в тясна връзка и взаимодействие с формите на този процес.Процесуалните форми организират съдържанието на процеса и съдействат за неговото развитие.Съдържанието на процеса обаче е от решаващо значение.То определя в крайна сметка процесуалните форми в случай,че възникне противоречие между съдържание и форми .Настъпилото противоречие между новото съдържание и старите форми се разрешава с изоставяне на старите форми и създаване на нови.Науката за наказателния процес е неразривно свързана и пряко си взаимодейства с прокурорската , следствена и съдебна практика .Проучвайки внимателно тази практика науката за наказателния процес коригира своите схващания въз основа на нови данни .
От друга страна постиженията на науката подпомагат практиката във връзката с нейното развитие,като спомагат за отстраняване на грешките Й, така че науката движи напред практиката и в същото време расте от самата нея.Науката за наказателния процес е част от правната наука и е свързана с останалите клонове на тази наука .Науката за наказателния процес разработва проблемите на наказателно- процесуалното право и регулираните от него действия и правоотношения, а криминалистиката проблемите на тактиката и методиката на разследване.Първата е изцяло правна наука, а втората - доколкото съдейства за повишаване на ефективността на наказателно процесуалните институти. Науката за наказателния процес и науката за наказателното изпълнение са самостоятелни правни науки в тясна връзка и взаимодействие.
Наказателно- процесуалната право представлява система от правни норми,които регулират наказателно-процесуалната дейност на държавните органи и гражданите ,както и свързаните с тази дейност правоотношения ,с оглед да се осигури осъществяване на задачата на наказателния процес .Наказателно-процесуалната право не е механичен сбор на система от норми .Предметът регулиран от наказателно- процесуалното право са действията и правоотношенията ,свързани с решаване на наказателни дела.Адресати са органите и лицата ,които участват в едно или друго процесуално качество , с цел да се осъществи задачата на процеса - чл.1 НК.

2. ИЗТОЧНИЦИ,ТЪЛКУВАНЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНИЯ ЗАКОН

1.Източници
Източник на наказателно-процесуални норми може да бъде единствено и само закона - .Следователно не могат да бъдат източник обичая, съдебната практика, подзаконовите актове за разлика от други отрасли, както и тълкувателните решения. Източник на наказателно-процесуални норми са КРБ - основен източник и НПК - главен източник.
2.Тълкуване на наказателно-правните норми
Могат да се използват всички видове и способи за тълкуване, познати в правото.Тълкуването на наказателно-процесуалните норми при разглеждането и решаването на наказателни дела е преди всичко правомощие на държавните органи в наказателния процес , които осъществяват функцията по ръководство и решаване.Тълкуването се осъществява от органа по ръководство и решаване.Другите участници, които не са държавни органи разполагат с процесуалната възможност да съдействат по пътя на тълкуването за изясняване на точното съдържание на изразената в нормата държавна воля като изложат и обосноват своето становище.Тълкуването предшества и съпътства прилагането на наказателно-правните норми, като прилагането на нормата не следва да се смесва с нейното осъществяване.Прилагането се извършва от държавните органи, които ръководят процеса с надлежен акт - израз на властнически правомощия.Що се отнася до осъществяването на наказателно-процесуалните норми то става не само от държавните органи, но и от всички други участници в процеса, които доброволно съобразяват дейността си с изискванията на нормата.

Действие на наказателно-правните норми

Действие по предмет

НПК намира приложение при разглеждането и решаването на наказателни дела или при извършването на отделни действия по тази категория при изпълнение на съдебна поръчка на друга държава, направена по силата на договор или при условията на взаимност.

Действие по време

Наказателно-процесуалните норми нямат обратно действие тъй като те не намират приложение спрямо онези процесуални действия по висящ наказателен процес, които са вече извършени при режима на старите наказателно-процесуални норми т.е новите наказателно-процесуални норми влизат в действие незабавно предвид на което всички действия, които предстоят за в бъдеще трябва да бъдат съобразени с тях.Това действие на наказателно-процесуалните норми се и обосновавало всякога с обстоятелството, че новите процесуални разпоредби внасят подобрение в процеса и представляват по-голяма гаранция за разкриване на обективната истина и правилно прилагане на закона.Повтарянето на процесуалните действия, извършени безупречно ще доведе до неоправдано забавяне на процеса.Освен това съществува и възможност извършените процесуални действия да се повторят при съобразяване с новите наказателно-процесуални норми, ако делото в крайна сметка се установи , че не е решено правилно.

Изключения от правилото , че новите норми влизат в действие незабавно
-параграф 3 от преходните и заключителни разпоредби
Неприключените наказателни дела, подсъдността на които се променя се разглеждат от съдилищата в които са образувани.
Неприключените досъдебни производства се довършват от органа пред който са висящи.
-параграф 4 по силата на който сроковете за извършване на процесуални действия намират приложение старите норми.Това е възможно при няколко условия
1-срокът да е започнал да тече преди влизането в сила на новите норми
2-този срок да не е изтекъл
3-процесуалното право съответно правомощие за извършване на процесуално действие да е предвидено и в новия НПК
4-новият НПК да предвижда по-кратък срок за извършване на процесуалното действие.
Това е така защото новите норми не се прилагат, когато това би довело до лишаването на даден участник в процеса от процесуално право, което му е признато и по новия закон.

Действие по място

НПК ще намира приложение навсякъде където действат органите на нашето наказателно производство.Разбира се това на 1-во място е територията на РБ
2-ро място - на чужда територия,ако там действат на едно или друго основание наши органи на наказателното производство - чл.4

Действие спрямо лицата

Прилага се спрямо всички, които се явяват пред органите на нашето наказателно производство с изключение на :
-народните представителиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по Наказателно процесуално право за 5-ти курс студенти по право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.