Лекции по Наказателно право


Категория на документа: Право


(2) В случаите на точка 1 на предходната алинея, когато наказанието е глоба, съдът може да слезе под най-ниския предел най-много с една втора.

(3) В тези случаи съдът може да не наложи по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

За непълнолетните наказанието не е това, което се съдържа в особената част, а се редуцира по чл.63 (Вж. на широко текста).

Съдът може да приложи разпоредбата на чл.55 и при опит- поради недовършеност на престъплението, като съобрази обстоятелствата по чл.18 и при помагачество- когато степента на участие на дееца в престъплението е малка.

ІІ. Индивидуализация на наказанието.

1. Същност и значение на принципа на индивидуализация на наказанието.

Престъпленията не са абстрактни категории, а конкретни прояви, които в отделните случаи имат различна степен на обществена опасност. Да се налага шаблонно наказание за различни по тежест конкретни престъпления, извършени от различни общественоопасни лица, би означавало да се наруши принципа на законоустановеността и демокрацията, които изискват еднакво третиране на еднаквото поведение и съответни различия в третирането на различните поведения. От друга страна наказанието е средство за постигане за определени общественополитически цели, свързани със съответно въздействие върху престъпния деец и другите неустойчиви членове на обществото. Именно затова определянето на наказанието не трябва да е шаблонно. Поради това НК в особената част установява относително определени санкции.

Индивидуализацията на наказанието е принцип относно определяне на наказанието в отделните случаи. Тя е свързана с формиране на наказателната отговорност.

2. Смекчаващи и отегчаващи обстоятелства по чл.54 и 56.

Чл. 54. (1) Съдът определя наказанието в пределите, предвидени от закона за извършеното престъпление, като се ръководи от разпоредбите на общата част на този кодекс и като взема предвид: степента на обществената опасност на деянието и дееца, подбудите за извършване на деянието и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

(2) Смекчаващите обстоятелства обуславят налагането на по-леко наказание, а отегчаващите - на по-тежко наказание.

Чл. 56. Не са смекчаващи и отегчаващи обстоятелства тези, които са взети предвид от закона при определяне на съответното престъпление.

Размерът на наказанието се определя като се взема в предвид:

- степента на обществената опасност на деянието - определя се от характера на обществените отношения, към които е насочено деянието;

- степента на обществена опасност на дееца - имат значение степента на обществена опасност на деянието, както и съдебното минало на дееца, здравословното му състояние, дали се е признал за виновен, дали се разкайва за постъпката си, дали съдейства, семейното му положение;

- подбудите за извършване на деянието и други смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства - касае се за субективни обстоятелства - подбудите са онова, което е тласкало вътрешно дееца да извърши престъплението.

Отегчаващи обстоятелства, които обуславят по-висока обществена опасност и укоримост. Смекчаващи са обстоятелства, които обуславят по-малка обществена опасност на деянието и дееца и по-малка укоримост на неговото престъпно поведение.

Съдът трябва да изясни смекчаващите и онегчаващи вината обстоятелства и да ги съпостави. Ако преобладават отегчаващите обстоятелства, то той ще наложи по-тежко наказание. Когато смекчаващите вината обстоятелства са многобройни, то съдът може да наложи и наказание под минималния размер или да замени наказанието с друго.
Особености на обстоятелствата (категории).
1. Обективни обстоятелства, свързани с обективното отрицателно въздействие, които деянието е оказало или може да окаже върху обекта на престъплението и обществените отношения въобще, върху съзнанието на гражданите. Значение имат вида и тежестта на причинения престъпен резултат, предизвиканите други несъставомерни вредни последици, начина и средствата на действие и опасността, която те са създали в указаната насока. Обективните отегчаващи обстоятелства за да имат значение при определяне на наказанието трябва да са биле съзнавани от дееца при извършване на престъплението.

2. Субективни обстоятелства - в чл.54 се говори за система на тези обективни моменти, които като не се включват в умисъла или непредпазливостта представляват несъставомерни субективни елементи на конкретно престъпление- това са изрично оказаните "подбуди за извършване на деянието", борба на мотивите, психическо състояние по време на решението и неговото изпълнение, емоционални моменти , по-близки и далечни цели на дееца и др.

Обстоятелствата свързани с личността на дееца (степента на обществената опасност) се разглежда в две насоки:

- с оглед тежестта на извършеното престъпление, в качеството на акт на поведение на дееца се проявява неговата личност;

- с оглед изискванията на специалната превенция, които обуславят необходимото съобразно с репресивната и поправително-възпитателна функция наказание.

Смекчаващите обстоятелства представляват положителна обществена характеристика въобще, трайно, правилно отношение към правилата на нормално общуване с хората или други обстоятелства като бременност, епилептично страдание, тежко душевно сътресение и др.

Отегчаващите обстоятелства- придобити противообществени навици за разумен живот- лентяйство, хулиганство, разточителност ит.н.

Резерви: Смекчаващи и отегчаващи обстоятелства могат да бъдат само тези от указаните в чл.54(1) при категории, които не представляват признаци на състава на съответното престъпление. Чл.56 "Не са смекчаващи и отегчаващи обстоятелства тези, които са взети предвид от закона при определяне на съответното престъпление".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по Наказателно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.