Лекции по Наказателно право


Категория на документа: Право


(2) Съдът назначава защитник на подсъдимия, когато той сам не е упълномощил.

(3) В този случай споразумението се одобрява само след съгласието на всички страни.

Тема № 81: ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ.

Съобразно спецификата на психофизическото развитие на непълнолетните извършители на престъпления, законът е предвидил особени правила за воденето на наказателни дела срещу тях.

І. Особени правила с общо значение:

а/ за престъпления, извършени от непълнолетни - задължително се провежда предварително производство /не се допуска полицейско/;

б/ предварителното производство се провежда от следовател със специална подготовка, притежаващ съответни знания в областта на психологията на подрастващите;

в/ по отношение на непълнолетните обвиняеми е въведена задължителна защита от защитник и възможност родител да встъпи в процеса като защитник.

ІІ. Правила с конкретно значение.

1. Спрямо непълнолетните се прилагат други мерки за неотклонение, различни от тези по гл. Х НПК:

а/ надзор на родител или попечител;

б/ надзор от администрацията на възпитателното заведение, в което е настанено лицето;

в/ надзор от инспектора при ДПС или от член на местната Комисия за БППМН;

г/ задържане под стража /само в изключителни случаи/.

Предаването на непълнолетен обвиняем под надзор става срещу подписка, с което надзираващите лица се задължават да упражняват възпитателно въздействие върху непълнолетния, да следят поведението му и да осигуряват явяването му, когато бъде призован.

2. Участие на педагози и психолози в разпита на непълнолетния. Тази намеса на педагог или психолог е предназначена да изясни налице ли са деформации във възприемането на обстоятелствата на извършеното престъпление.

3. Участие на родител или попечител - когато те не се включват в процеса като защитници, те са в качеството, определено от СП. Те имат право да представят доказателствени материали и въобще да участват при събиране и проверка на доказателствата и доказателствените средства.

4. Делото се разглежда и решава от обикновен съдебен състав - 1 съдия и 2 съдебни заседатели. Заседателите трябва да бъдат учители или възпитатели.

5. Съдебното заседание се води при закрити врати, освен ако съдът не счете друго.

6. Когато е необходимо да се изяснят факти, които могат да повлияят отрицателно върху лицето, съдът може да го отстрани временно от съдебната зала.

7. Делото се разглежда задължително в присъствието на прокурор.

ІІІ. Други условия:

а/ ако престъплението е извършено от непълнолетен в съучастие в пълнолетен, обвинението не се разделя и делото се разглежда по общия ред;

б/ ако в хода на едно наказателно производство непълнолетния навърши пълнолетие - делото се разглежда и привършва по общия ред;

в/ ако отложи изпълнението на наказанието, съдът уведомява местната Комисия БППМН за организиране на съответните възпитателни грижи;

г/ когато прокурорът или местната Комисия БППМН направи предложение за заменяване настаняването във възпитателно училище - интернат с друга възпитателна мярка след постановяване на присъдата, съдът го разглежда и се произнася в открито заседание д призоваване на непълнолетния и защитника му.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по Наказателно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.