Лекции по наказателно право


Категория на документа: Право


По отношение и с оглед съдържанието на документа. Това деление произтича от връзката между документа и правото, защото документа винаги е изявление с правно значение. На тази основа документите се делят на: диспозитивни и удостоверителни. Диспозитивните документи съдържат такова волеизявление, с което се създават права или задължения, настъпва промяна в правния статут на лицата, автора изразява собствената си воля. При удостоверителните документи се отразява правно състояние. Те съдържат правно релевантни факти, за това именно удостоверителните документи се свързват с лъжливото документиране.

По отношение - истински и неистински документ. Неистинския документ по смисъла на чл. 93 т.6 от НК е този, на които е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това което действително го е съставило. По аргумент от противното се извлича понятието за истински документ: конкретно писмено изявление на неговия писмен издател.

Система на документните престъпления.

1) престъпно създаване на документи;

2) престъпно използване на документи;

3) престъпно унищожаване и скриване на документи.

Поправка на документ (вкл. се в издаването), съставите са чл. 308 - 310 от НК.

По чл. 308 от НК "Чл. 308. (1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Когато предмет на деянието по ал. 1 са удостоверения за наследници или актове за гражданско състояние, нотариални актове или нотариални удостоверявания, български или чуждестранни документи за самоличност, документи за завършено образование или за придобита квалификация, свидетелства за управление на превозни средства, за регистрация на превозни средства, визови стикери, други документи, удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост или на други вещни права, правоспособност, лични или регистрационни данни, наказанието е лишаване от свобода до осем години.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Наказанието е лишаване от свобода до десет години, когато:
1. деянието по ал. 1 е с цел улесняване извършването на престъпление по чл. 108а, ал. 1 или 2;
2. деянието по ал. 2 е с цел имотна облага.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) В маловажни случаи наказанието е:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) по ал. 1 - лишаване от свобода до шест месеца или пробация;
2. по ал. 2 - лишаване от свобода до две години;
3. по ал. 3 - лишаване от свобода до три години.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) За приготовление към престъпление по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една година. За приготовление към престъпление по ал. 2 и 3 или за сдружаване с цел извършване на някое от предвидените в тях престъпления наказанието е лишаване от свобода до шест години.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Не се наказва онзи участник в сдружението, който преди да е довършено съставянето на неистински официален документ или преправянето на съдържанието на официален документ (ако сдружението е образувано с такава цел) или преди да започне разпространяването на неистински или преправени документи (ако сдружението е образувано за това), се откаже от деянието и съобщи за него на властта.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Който изготвя, държи или укрива предмети, материали или оръдия, за които знае или предполага, че са предназначени или че са послужили за съставяне или за преправяне на документ по ал. 2 и 3, се наказва с лишаване от свобода до шест години.", изпълнителното деяние е в две форми "съставяне" на неистински официалне документ, това е първично съставяне на документ, на който е придаден вид, че изхожда от друго лице, а не от действителния му издател. Придаден му е вид, че изхожда от длъжностно лице. Втората форма е "преправяне" съдържанието на официален документ. Тук първично е бил издаден документ от длъжностно лице по установения ред и форма в кръга на службата му, но върху документа са нанесени поправки, които променят съдържанието му. Изпълнителното деяние е довършено със създаването на документа в първата хипотеза или с нанасянето на поправките в него по втората хипотеза. Не е необходимо документа да бъде използван. Но е необходимо от субективна страна специална цел за това (с цел да бъде използван).

Целта трябва да е налице към момента на осъществявае на деянието. Формата на вина е пряк умисъл. Възможно е съучастие във всичките му форми. Не може да си намери сам средствата за да извърши деянието, помогнал му е някой - помагач. По-тежко наказуем е състав по ал. 2, когато предмет на документната поправка са удостоверения за наследници, актове за гражданско състояние, нотариални актове, документи за самоличност и за завършено образование или квалификация и други. По-тежко е наказуемо поради причината, че не се извършват сами за себе си: с цел да се придобият права, да се избегната задължения. Чрез документното престъпление се цели друго нещо, засягат всички сфери на обществения живот.

По ал. 3 е по-тежко наказуемо деяние, ако документната поправка е извърена с цел улеснявне извършването на престъплението по чл. 108а от НК "Чл. 108а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който с цел да създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или пропусне нещо в кръга на неговите функции, извърши престъпление по чл. 115, чл. 128, чл. 142, чл. 143, чл. 143а, чл. 216, ал. 1 и 5, чл. 326, чл. 330, чл. 333, чл. 334, чл. 337, чл. 339, чл. 340, чл. 341а,чл. 341б, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, чл. 350, чл. 352, ал. 1, 2 и 3, чл. 354, чл. 356е, чл. 356з, се наказва за тероризъм с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт - с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който по какъвто и да е начин, пряко или косвено, събира или предоставя финансови или други средства за извършване на престъпление по ал. 1, като знае или предполага, че те ще бъдат използвани с такава цел, се наказва с лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба до тридесет хиляди лева.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който набира или обучава отделни лица или групи от хора с цел извършване на престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода от две до десет години.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Предметът на престъплението по ал. 2 се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, присъжда се неговата равностойност.", ако е извършено с цел имотна облага, но само относно документите по чл. 308 ал. 2 от НК. Леко наказуеми са маловажните случаи на документна поправка. С оглед обществената опасност на престъплението имаме наказуемо приготовление. Наказателната отговорност при приготовлението е степенувана в зависимост от предмета на престъплението и от квалифицираните състави, дали се касае за ал.1 или за ал. 2, или ал. 3 от чл. 308 от НК.

По чл. 309 от НК "Чл. 309. (1) Който сам или чрез другиго състави неистински частен документ или преправи съдържанието на частен документ и го употреби, за да докаже, че съществува или не съществува или че е прекратено или изменено някое право или задължение, или някое правно отношение, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до две години.
(2) Ако престъплението има за предмет ценни книжа, наказанието е лишаване от свобода до три години.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) В маловажни случаи по предходните алинеи наказанието е пробация или глоба от сто до триста лева.", съставяне на неистински частен документ или преправяне съдържанието на такъв документ. Имаме първично съставяне на такъв документ. На първо място документа може да бъде първично издаден или да бъде преправено съдържанието на вече съставен частен документ. Субект може да бъде всяко наказателно отговорно лице. Законодателят използва конструкцията "сам или чрез другиго" състави неистински или преправи съдържанието на частен документ. Тук се отваря въпрсът за посредственото извършителство. Дали другото лице съзнава, че се създава инкриминиран документ. Престъплението по чл. 309 е двуактно, защото е необходимо документа да бъде използван. Следователно е възможен опит към това престъпление. Хипотезата - лице създаде частен инкриминиран документ за да го използва другото лице, като не знае, че документа е инкриминиран. Този, които го използва без да знае за инкриминирания характер на документа не носи наказатело отговорно. Но ако документа е одифицален, то ползвателя носи наказателна отговорност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по наказателно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.