Лекции по наказателно право


Категория на документа: Право


Формата на вина тук е умишлена и по трите алиней от горния текст. Не се изисква допълнителен резултат, ако е на лице, ще бъде отегчаващо обстоятелство.

Умишлен банкрут чл. 227в, субект е отново само търговец ФЛ по ал. 1, наказатела отговорност за управителите и представителите на търговски дружества е по чл. 227г от НК. Изпълнителното деяние се осъществява след откриване производството по несъстоятелност, законът отразява около 30 форми на изпълнително деяние в 8 точки от чл. 227в от НК. Тези форми се извършват чрез фактически действия - скрие, унищожи, повреди вещи или чрез юридически действия - прехвърляне на имущество, вземане на заем. Престъплението класически се извършва чрез действие, с което се засяга масата на несътоятелността. Друго изискване на закона за да е съставомерно деяние е, ако от изброените деяния са настъпили значителни щети, т.е. щетата е в причина връзка с причинното поведение на търговеца, следователно престъплението е резултатно.

Квалифициран състав по чл. 227в, ал.2 от НК, ако причинениете щети са в особено големи размери и случаят е особено тежък. Особено големите размери са количествена характеристка, измерима в пари, докато особено тежкия случай дава качествената характеристика на престъплението, с оглед други отегчаващи престъплението обстоятелства. Освен изпълнителното деяние от предходната алинея, те носят наказателна отговорност и когато допуснат да се извърши някое от визираните в чл. 227в ал. 1, т. 1 до т.8 от НК престъпления, деяния. Това очертава и възможност деянието да бъде осъществено чрез бездействие, като формата на вина е умишлена.

Непредпазливия банкрут, тук основата е обявената несъстоятелност, т.е. има съдебно решение, по силата на което търговеца е обявен в несъстоятелност. Тази несъстоятелност обаче стои в причинна връзка с престъпното поведение на търговеца ФЛ изразено в няколко форми:
1)не е водил търговските си дела с грижата на добър търговец (необходимата професионална грижа);
2)участвал е в очевидно рискови сделки, които не влизат в кръга на обичайната му дейност;
3)извършвал е лични разходи, които очевидно са неприсъщи на дейността му;
4)пропуснал е да състави или е съставил неправилен ГФО и Баланс. Това е причината за обяваването му в несъстоятелност.

Законът изисква от това да са последвали щети за кредиторите. За разлика от умишления банкрут няма изискване щетите да са значителни. Престъплението е непредпазливо в двете му форми.

По ал. 2 на чл. 227д от НК носи наказателна отговорност и търговец обявен в несъстоятелност, които не е изпълнил задълженията си по оздравителния план. Това поведение се криминализира с оглед целта на производството, оздравяване на предприятието на търговеца. Наказателно отговорен е този, които не изпълни оздравителния план.

По ал.3 от чл. 227д от НК визира наказателна отговорност за непредпазлив банкрут и за управителите и представителите на търговско дружество или кооперация.

По отношение на непредпазливия банкрут има поощтрителна разпоредба, която може да бъде прилагана еднократно за търговец, които удовлетвори кредиторите си преди постановяване на присъдата от първа инстанция (по чл. 227д, ал.4 от НК - отговорноста отпада и не сенаказва).

По чл. 227е от НК, субект на това престъпление е само търговец, които е задължен към друг търговец, за когото има открито производство по несъстоятелност. В несъстоятелноста влизат и вземанията в масата на несъстоятелността, когато е започнало производството при несъстоятелност. Инкриминираното деяние се изразява спрямо друг търговец, които има открито производство. За да е съставомерно деянието субекта трябва да знае това обстоятелство, че неговия кредитор има открито производство и въпреки знанието си не изпълнява задължението си към кредитора си. Формата на вина е пряк умисъл. Деянието се извършва чрез бездействие и бива довършено с изтичане на предварително уговорения между търговците или обичайния срок. Опит тук не е възможен при това престъпление.

Квалифицирана контрабанда. Престъпленията против митничевкия режим са обособени в Глава IV, Раздел III в особената част и непосредствения им обект са ОО свързани с митническия режим. Легална дефиниция за митническия режим е дадена в закона за митниците (ЗМ). Това е: внос, износ, транзит, временен внос или износ, митническо складиране и други (параграф 1 на допълнителните разпоредби на ЗМ). Квалифицираната контрабанда не е квалифицирано престъпление, а квалифицирано правонарушение. Митничеката контрабанда е административно нарушение по смисъла на чл. 233 от ЗМ, то се изразява в пренасяне на стоки през границата на страната без знанието и разрешението на митниците. Това деяние ще бъде престъпление, т.е. ще изключи административн наказателната отговорност, само когато пренасянето през границата на стоки без знанието и разрешението на митниците отговаря на изчерпателно изброените в чл. 242 ал. 1 от НК "Чл. 242. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Който пренесе през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митниците, когато това е извършено:
а) от лица, които системно се занимават с такава дейност;
б) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) чрез използване на документ с невярно съдържание, на чужд, неистински или преправен документ;
в) от длъжностно лице, което е в непосредствена връзка с митническата служба;
г) (изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) когато са пренесени силно действуващи или отровни вещества, взривни вещества, оръжие или боеприпаси за огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ядрен материал, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения или компоненти, или прекурсори за тях, определени със закон или с акт на Министерския съвет
д) (изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г.) стоки и предмети за търговски или производствени цели в големи размери;
е) (нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) от две или повече лица, сговорили се предварително;
ж) (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
з) (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) чрез пренасяне на екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна или негова част, или продукт.
(изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) се наказва за квалифицирана контрабанда с лишаване от свобода от три до десет години и с глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева;" допълнителни признаци. При тяхното проявление правонарушението се квалифицира като престъпление и изключва административната отговорност. Субект на квалифицираната контрабанда може да бъде всяко наказателно отговорно лице. Изпълнителното деяние е пренасянето през границите на страната, като пренасянето може да включва както внос, така и износ. Границаа на страната по смисъла на НК и ЗМ не съвпада с държавната граница, има се предвид митническата граница, т.е. мястото където се осъществява митническия контрол. Началото на изпълнителното деяние е момента, в който лицето следва да обяви стоката пред митническите органи и не изпълни това задължение. Предмет на контрабандата са стоки с изключение на благородни метали, скъпоценни камъни, чийто режим е във валутния закон. Те са инкриминирни като самостоятелно престъпление по чл. 251 от НК. Не се включват в предмета на митническата контрабанда и пари, под пари се има предвид прични знаци с курс в страната и чужбина. От обективна страна е необходимо пренасянето да е без знанието и разрешението на митниците, а за се квалифицира като престъпление, а не като административно нарушение е необходимо:

1) да е извършено от лица (лице също), които системно се занимават с такава дейност. Системно се има предвид поне три пъти в продължение на една година;

2) да е престъпление, контрабандата трябва да бъде извършена от длъжностно лице, което се намира в непосредствена връзка с митническата служба;

3) чрез използване на документ с невярно съдържание, неистински документ, преправен документ или на чужд документ (документа е истински, но лицето не може да черпи права от него);

4) контрабандата се квалифицира с оглед предмета, силно действащи или отровни вещества, взривни вещества, оръжия, боеприпаси, ядрени материали и други. Контрабандата ще е квалифицирана и ако стоките и предметите са предназначени за търговски или произвидствени цели, ако са в големи размери;

5) ако е звършена от две или повече лица сговорили се предварително. Съизвършителтво и предварителен сговор конкретно за това престъпление;

6) ако е извършена от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на ОПГ;

7) ако се пренася екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна.

По тежко наказуемите състави на това (квалифицираната контрабанда) престъпление с оглед предмета, когато без надлежно разрешително се пренасят наркотични вещества или техни аналози, както и прекурсори или съоръжения, или материали за производство на наркотични вещества.

По ал. 4 от чл. 242 от НК има квалифициращо обстоятелство с оглед общетвената опасност на деянието, когато е в особено големи размери и кумулативно със случая да е особно тежък, както и ако едно от лицата, когато деянието се осъществява от две или повече лица сговорили се предварително поне едно от лицата е митнически служител. Така както преливаме контрабандата от административно правната сфера в наказателноправната сфера, така и по ал. 6 от наказателно правната сфера, отива в административната сфера и се наказва по административен ред. Маловажните случай на това престъпление по ал. 1, 2 и 3 се декриминализират и се наказват по адмнистративен ред с административно наказание глоба (до 1000 лева).
Проверено.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по наказателно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.