Лекции по международно търговско право


Категория на документа: Право


 ВЕНЦИСЛАВА ЖЕЛЯЗКОВА

ТЗ

ДФЕС

ВИЕНСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ

ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ

РЕГЛАМЕНТИ НА ЕС ОТНОСНО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО КЪМ ДОГОВОРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 593/2008

РЕГЛАМЕНТ НА ЕС ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА - 44 ОТ 2001

МТП е комплексна дисциплина. Тя включва проблеми както на международното публично право във връзка с търговските отношения между държавите, което дава пряко влияние върху търговските отношения между частноправните субекти, така и установени търговски правоотношения с международен елемент между частноправните субекти. МТП не е правен отрасъл. Включва междудържавни норми за уреждане на търговските правоотношения от една страна и от друга - уредбата на частноправните отношения с международен елемент.

Частни търговски отношения с международен елемент възникват между частноправните субекти - това са ЮЛ и ФЛ, частноправни субекти в гражданския оборот. Тези частни правоотношения са усложнени с международен елемент и са предмет на уредба от МТП.

Това се случва тогава, когато субектите по правоотношението са с различна националност. Както и когато субектите в правоотношението са с еднаква националност, но в елементите на правоотношението се съдържа международен елемент - например две български дружества, които сключват договор за превоз, с което едното възлага на другото да превози стоката до купувач в чужбина. Тогава договорът е между две български дружества, но изпълнението на правата и задълженията по този превозен договор включва или се отнася до територията на друга държава, поради което този договор е договор за международен превоз и се урежда от международните конвенции за превоз. Друг пример - дружество от БГ строи жилища в Русия и купува от Златна панега цимент - и двете са български, доставката на стоката следва да се извърши в трета държава, където едното от дружествата има основно място на дейност - тогава се прилага Виенската конвенция.

Международният елемент може да се появи както в субектите на правоотношението, така и в правата и задълженията - съдържанието на правоотношението, а така също и в обекта на правоотношението - стока, услуги и др. това са частните правоотношения, предмет на регулиране от МТП.

Публичните отношения с международен елемент се свеждат до урегулиране от страна на държавите чрез междудържавни договори на определени насоки и условия и правила, въз основа на които се осъществява международната търговия. Тези условия, правила от МПП са известни в науката като клон на международното икономическо право. Тези правила, установени между държавите с международни договори, следва да бъдат транспонирани в националното право на всяка държава, с оглед създаване на права и задължения на частноправните субекти при изпълнение на техните търговски отношения.

От гледна точка на предметния обхват МТП включва:

- Движението на стоки, капитали и неимуществени материални блага.

- Обменът между частноправните субекти,

-Международните инвестиции, свързани с интернационализацията на производството,

- Прехвърляне правата на индустриална собственост.

В рамките на МТП няма универсално регулиране на международната търговия.

През 1970 г. Франция се опита да направи проект за конвенция за право на международна търговия. Но към настоящия момент такава няма.

Затова уредбата върви на регионално ниво: общностно право в рамките на ЕС, хармонизация на търговското право в рамките на организацията за хармонизация на ТП в Африка /ОХАДА/. Тази организация е специализирана в търговското право, осъществява дейност под егидата на Франция, има арбитраж и кодекс на международната търговия, който урежда отношенията между всички африкански държави-членове. Арбитражът функционира между субектите на държавите-членки на организацията.

Комплексният характер на МТП се изразява в това, че то се състои от национални норми и норми с международен произход.

Нормите с международен произход са норми, които са резултат от междудържавно договаряне. Тези международни договори стават част от българското национално право след ратифициране и обнародване на договора - чл. 5 ал.4 КРБ. Става част от националното право и се прилага с примат.

Източници на МТП

1.национални правни норми, които се отнасят за:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по международно търговско право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.