Лекции по гражданско процесуално право


Категория на документа: Право* кумулативно;

* алтернативно;

* евентуално;

3. Според това, от кого изхожда починът за ОСИ, се различават:

> по ОСИ по почин на ищеца - чл. 210;

> ОСИ по почин на ответника - насрещен иск;

> ОСИ по почин на ищеца или на ответника - инцидентен установителен иск, обратен иск;

> ОСИ почин на съда - чл. 213.

4. Според времето, когато се предприема ОСИ, се различават:

* първоначално ОСИ, предприето от ищеца с исковата молба;

* последващо ОСИ, което се наблюдава при всички други способи за ОСИ.

III. ОСИ е допустимо само при определени условия, когато то е целесъобразно. Тези условия се делят на: общи условия, присъщи на всички способи за ОСИ и особени условия, присъщи на отделните способи за ОСИ.

1. Първото от общите условия е исковете да са подведомствени на съдилищата и да са подсъдни на един и същ съд - чл. 210. Не могат да се съединяват искове, подведомствени на различни органи, даже между исковете да има връзка. Не могат да се съединяват и искове, от които единият е подсъден на окръжен, а другият на районен съд, освен ако между тях има връзка, налагаща съединяването.

2. Съединените искове трябва да подлежат на разглеждане по един и същ съдопроизводствен ред - чл. 210. От това правило има изключения по искове за гражданско състояние (чл. 322, 332) и по делбени дела.

Така например не може да се съедини иск за прекратяване на СИО и иск за делба на същата. Вторият ще може да се предяви едва, когато има влязло в сила решение по иска по чл. 26(2) СК. Но иск по чл. 28(3) СК (определяне на по-голям дял на единия съпруг от СИО) може да се съедини с иск за развод. Недопустимо е да се съединяват иск по чл. 45 ЗЗД (непозволено увреждане) с искане за поправка на акт за смърт, защото имат различен съдопроизводствен ред - исков и охранителен.

3. Ако липсва някое от условията за допустимост на ОСИ, съединените искове се разделят и по всеки се образува отделно производство - чл. 210.

Съдът може да разгледа отделно исковете, дори да са налице формалните условия за съединяване, когато съвместното им разглеждане е свързано със затруднения. Преценката на съда не подлежи на контрол от втората инстанция. Тъй като се прави от съображения за процесуална целесъобразност, разделянето е недопустимо след устните състезания.

IV. Различните способи се съчетават с кумулативно, алтернативно или евентуално съотношение на съединените искове.

1. Кумулативно е това ОСИ, при което от съда се иска да разгледа всеки от съединените искове и да се произнесе по всеки с решение.

Кумулативно могат да бъдат съединени искове например чрез инцидентен установителен иск, а също и когато уважаването на единия обуславя другия иск. Последното е налице, когато с конститутивен иск се съединява осъдителен относно притезания, породени от конститутивното решение (с иск за разваляне на договор се съединявя иск за осъждане на ответника да върне престираното по договора). Родовата подсъдност следва да се определи с оглед цената на всеки от исковете поотделно (ако всички те са под 25 000 лв., делото е подсъдно на районния съд).

2. Алтернативно е ОСИ, когато ищецът предоставя на съда да разгледа и уважи един от съединените искове. Поначало то е недопустимо поради неопределеност на петитума, но има случаи, когато е допустимо и даже наложително.

а. Наложително е при алтернативни задължения, когато изборът на дължимата престация е предоставен на трето лице (чл. 131, ал. 3 ЗЗД), а то до деня на предявяване на иска не направило своя избор. В такъв случай ищецът няма друга възможност и изборът се прави от съда.

б. Допустимо е алтернативното ОСИ, когато ищецът разполага с няколко конкуриращи притезания или с няколко конкуриращи основания на същото право (когато се претендира собственост въз основа на продажба, наследство и давност), като му е безразлично по силата на кое от конкуриращите притезания ще получи престация или въз основа на кое от конкуриращите основания ще му бъде признато претендираното право.

3. Евентуално е ОСИ, когато единият иск има спрямо другия иск положението на главен, като разглеждането на евентуалния иск се обуславя от изхода на делото по главния иск. Евентуалният иск следователно е под условие, което се явява вътрешнопроцесуално. Когато евентуалното ОСИ е предявено от ищеца, той обуславя разглеждането на евентуалния иск от неуважаването на главния иск. Когато ответникът предявява обратен иск срещу подпомагащата го страна, той обуславя разглеждането на този иск от уважаването на главния иск, предявен срещу него от ищеца.

Евентуално предявеният иск се смята висящ и съдът е длъжен да извърши всички процесуални действия, насочени към разглеждането му по същество. Ако не се сбъдне условието, съдът не може да се произнесе по този иск, а ако има влязло в сила решение - всички негови последици, и извършени процесуални действия се обезсилват с обратна сила.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по гражданско процесуално право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.