Лекции по граждански процес


Категория на документа: Право


3/ д-ра за поръчка – Д-ра за поръчка е д-р за правни действия, а изработката за материални действия. Страните в д-ра за поръчка са доверител и довереник, и поначало този д-р е безвъзмезден. Д-ра за изработка е възмезден
ІІІ.Права и задължения на страните./действие/
1/ Задължения на изпълнителя (съотв. = права на възложителя):
а)да извърши възложената му работа - изработване: *точно, съобразно с проектите и задачите, опр. от възложителя, при самостоятелност на произв. процес; *лично, освен ако д-ра е без оглед на личността; *да предупреди възложителя, ако материалите или проектите са некачествени - иначе губи право на възнаграждение (?) и трябва да плати вредите. Ако възложителят не извърши нужните промени, изпълнителят може да се откаже от договора или се освобождава от отговорност; *ако работи със свои материали, отговаря за качеството им; *да се грижи като добър стопанин за предоставените му материали и вещи;
б)да предаде изработеното на възложителя: *тр.резултат; *предоставените му ср-ва и м-ли;
2/Задължения на възложителя (съотв. = права на изпълнителя):
а)да даде необходимото съдействие за изпълнение на възложената работа;
б)да приеме изработеното (+ проверка и одобрение). При съществени недостатъци ( = вещта е негодна) възложителят може да иска разваляне на д-ра, а иначе - поправка или заплащане на р-дите за поправка или намаляване на възнаграждението. Срок - 6 месеца, а за строителни работи - 5 год.
в)да плати възнаграждение – парично е, затова при закъснение може да има лихви.
Рисковете (при случайна невъзможност за изпълнение) са на изпълнителя - за работата, и на собственика - за материалите.
ІV. Прекратяване на д-ра за изработка: Поръчващия има право да иска изпълнението да съответства на поръчаното и в уговорения срок. Той може да проверява изпълнението по д-ра, стига да не пречи на изпълнителя.
1/ с изработване и предаване на поръчката,
2/ чрез едностранно волеизявление за разваляне - когато работата не може да си извърши по уговорения и надлежен начин, ако има частично изпълнение и то е в полза на възложителя, трябва да има възнаграждение.
3/ в следствие на последваща невъзможност - когато е налице причина, за която никоя от страните не отговаря. Няма извършена работа, няма възнаграждение.
4/при смърт или неспособност на изпълнителя да извърши работата.

35. Наемни отношения. Договор за наем. Пренаемане.
І Договор за наем. Определение и характеристика. -Съглашение, с което наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят - да му плати определена цена. Страни: наемодател и наемател. Предмет на договора са : непотребими вещи/движими и недвижими/ и цената.
Х-ка: 1/двустранен договор – съгласие ; 2/възмезден; 3/каузален; 4/комутативен; 5/неформален (формата и вписването са необходими само за доказване и за противопостимост на ТЛ-приобретатсл при недвижимите имоти, плащането на наема се доказва само с разписка); 6/консенсуален ; 7/нетранслативен (но ако срокът с повече от 3 години, законът счита договора за акт на разпореждане - управителят не може да го сключи); 8/има само облигационно действие, а не вещно (наемателят е държател, а не владелец, той няма и вещното правомощие ползване); Срокът не е съществен елемент (максималният е 10 год., а от управител - 3 год.; ако е сключен за по-голям срок - частична нищожност - остава валиден за допустимия срок).
Отграничение на д-ра за наем от :
1/продажбата –при продажбата се прехвърля собственост с/у опр.цена, а при наема се предоставя една вещ за ползване също с/у опр.цена.
2/заем за послужване – заемът е безвъзмезден д-р (ползвам вещ без да платя).
3/ заем за потребление – при заемът за потребление заемателят придобива собствеността в/у заетата вещ и дължи на заемодателя вещи от същия вид, количество и качество, при наема не се прехвърля собственост.
4/право на ползване –правото на ползване е вещно право върху чужда вещ, а наема е облигационно право.
Задължения на наемодателя (те съответстват на права на наемателя): 1/Да предаде вещта на наемателя в състояние, което отговаря на ползването, за което е наета. Той отговаря за скрити недостатъци, освен ако наемателят знае за тях. 2/Да поддържа вещта в състоянието, което отговаря на нейното предназначение - да извършва необходимите поправки, освен дребните. 3/ Да осигури спокойно ползване на вещта от наемателя - да се въздържа от физически или правни действия. (Наемателят може и сам да се зашити срещу физически въздействия -има иск по чл.76 ЗС за нарушено владение (държане) срещу ТЛ и срещу собственика. Срещу правни въздействия: *при конкуренция с друг наемател: ако и двата договора нямат достоверна дата - който упражнява фактическата власт; ако и двата имат - по-раншният, ако са вписани - по-рано вписаният); * при ревандикаиионен иск от ТЛ-да привлече в процеса наемодателя. *да съобщава на наемодателя за посегателствата.) 4/ Да получи вещта след прекратяването на договора.
Задължения на наемателя: 1/Да плаща наемната цена според уговорката. 2/Да пази вещта и да се служи с нея с грижата на добър стопанин (по предназначение; да прави дребни поправки). 3/Да върне вещта след прекратяване на договора - в срок; така, както я е получил, с обикн. изхабяване. За вреди - обезщетение.
Подобренията се плащат от наемодателя, ако са изв. със съгласието му; без съгласието му - да се вдигнат, а ако не може - той дължи по-малката сума от двете по чл.74 ЗС.
ІІ.Пренаемане Това е вид наем - съглашение между наемателя и едно трето лице (пренаемател), на което наемателят предоставя вещта за временно ползване срещу опр. цена. Има 2 договора с един предмет.
Без сьгласието на първия наемодател може само част от вещта, но не цялата. Наемателят и пренаемателят са солидарно отговорни пред първия наемодател. Условията на втория договор не могат да бъдат по-тежки от тези на първия (напр. по-голям срок не може, но може по-голяма цена). Пренаемателят не може да има повече права от наемателя.
IV.Прекратяване на наемното отношение.
1.Общи основания: а) по взаимно съгласие; б)с изтичането на уговорения срок, а ако не е уговорен - с предизвестие от 1 месец. С изтичането на срока не се прекратява автоматично - мълчаливо продължаване (вече безсрочно). в)с едностранно волеизявление за разваляне от изправната страна (действа за в бъдеще, а не обратно); г)погиване на наетата вещ; д/при погасяване правото на ползвателя –наемателя.
2.Специфични основания: а)по чл.237: при прехвърляне на собствеността наемният договор несе прекратява, а възниква възможност за новия собственик да иска прекратяване, акодоговорът не е в писмена форма с достоверна дата или ако е наем на недвижим имот и не е вписан. Ако договорът е сключен преди прехвърлянето и има достоверна дата (нотариално заверена), остава в сила за уговорения срок, но не повече от 1 година; за недвижим имот - ако договорът е вписан, остава в сила до края на срока (защото приобретателят би могъл да научи за наемния договор чрез справка в
книгите за вписвания). б)по чл 235 - при етажна собственост. Управата (а не наемодателят) - по
съдебен ред - за неизпълнение на наредбите от наемателя, след предупреждение.
V. Лизинг -понятие и видове. Пр.му уредба е в Търговския закон.
Понятие –Лизинга е съглашение, по силата на което едната страна (лизингодател - Лд) се задължава да предостави на другата (лизингополучател - Лп) за ползване вещ срещу възнаграждение. Лп може да придобие вещта по време на договора или след изтичане на срока му (ако има клауза за изкупуване), но това не е основният ефект на договора.
Договорът е двустранен, възмезден, комутативен, консенсуален, престационен (но не и транслативен - поне в основния му вариант), неформален. Страни - Лд и Лп. Лизингодателя има задълженията на наемодателя с/о ЗЗД. Лизингополучателя има задълженията на наемател с/о ЗЗД, както и да върне вещта след изтичане на срока на д-ра. Разноските по поддържането на вещта са за с/ка на Лп. За д-ра за лизинг се прилагат съответно правилата за д-ра за наем по ЗЗД.
Л прилича на наема - за Л се прилагат съответно правилата на наема по ЗЗД, с изключение на: 1/граничението за срока (10г) не важи за Л; 2/разпоредбите на ЗЗД за разноските по поддържане на вещта не важат за Л (според ТЗ те са за сметка на Лп, а според ЗЗД само дребните, от обикновено употребление, са за сметка на наемателя). 3/разпоредбата за риска е друга (при наема - наемодателят го носи, а при фЛ - Лп) - това е най-важната отлика между наема и лизинга; 4/разпоредбата за автоматично продължаване на наемния договор като безсрочен след изтичане на срока не важи за Л;
Видове Л според ТЗ:
1/Финансов лизинг - с него Лд се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени от Лп, и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение. Фин.Л прилича на комисионния д-р по това, че Лд се задължава да извърши от свое име по поръчка на Лп една сделка - да придобие вещ от трето лице при условия, определени от Лп. Но при фЛ, за разлика от комисионния договор, собствеността по правило не се прехвърля от Лд на Лп (освен ако има клауза за изкупуване, което не е задължително) - основното тук е да се предостави вещта за ползване. Ако след изтичането на срока на договора Лд прехвърли и собствеността, то той е длъжен да прехвърли и правата си срещу третото лице (чл.344 ал.2). Рискът от случайно погиване на вещта при фЛ е за Лп.
ФЛ е търговска операция, в която участват три страни - Лд, Лп и доставчик. Тези страни са свързани помежду си с два договора: а) продажба - между доставчика и Лд; б) лизинг - между Лд и Лп.
2/ Сублизинг - когато Лп предостави ползването на вещта другиму, със съгласието на Лд.
3/ Оперативен лизинг (ОЛ) -Нашият ТЗ не използва понятието „оперативен Л". В световната практика ОЛ е частично финансиране на определена инвестиция и то преди всичко в случай на преходни нужди на лизингополучателя от определени машини и съоръжения. Срокът му е по-кратък от този на Фин.Л Лизинггодател е самият производител на машините и съоръженията. Лизингодателят може да поеме и допълнителни задължения за поддържане на обекта (при фЛ няма такова задължение). Рискът се поема от лизингодателя (както при наема).
Допълнително
VІ. Аренда- З-н за арендата в земеделието - С договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът - да извърши определено арендно плащане. Арендата е разновидност на наемния договор. Обект на арендния договор може да бъде: земеделска земя, сгради, инвентар, добитък и др. вещи, предназначени за земеделско производство. Форма - писмена с нотариално заверени подписи. Вписва се в нотар.книги и се регистрира в общинската служба по земеделие и гори. Срок- минималният срок е 4 стопански години, максимален няма.

36. Заем. Заем за послужване. Заем за потребление. ..
I. Понятие и видове заем
Заемът се урежда не само в гражданското, а и в търговското право. Има различни видове заем, затова се говори за заемни отношения.
Общото за заема като родово понятие е, че едно лице (заемодател) предоставя една вещ или една парична сума на заемателя, който, след като си послужи с нея, следва да я върне на заемодателя, или след като я употреби, следва да върне друга заместима вещ от същия вид, количество и качество. Договорът се счита за сключен след постигане на съгласие и предаване на вещта.
ЗЗД урежда два основни вида заем: обикновен заем, наричан често заем за потребление, и заем за послужване. Разликата между тях е в това, че при заема за послужване заемодателят не прехвърля правото на собственост на отдаваната под наем вещ, а при заема за потребление прехвърля-собствеността и заемателят може да се разпорежда с нея по своя преценка, като при ползването я консумира и следва да се върне друга вещ на заемодателя. Този договор може да бъде възмезден, докато при заема за послужване въобще не може да се уговори заплащане на възнаграждение за заемодателя, тъй като това ще бъде наем.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по граждански процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.