Лекции по граждански процес


Категория на документа: Право


собственост, а ако няма - по реда за издаване на НА пообстоятелственапроверка. Ако не се докаже това, той отказва да състави НА.Нотариусът трябва да провери и дали е вписан актът, въз основа на който праводателят е станал собственик. Само след като се впише този акт, нотариусът може да състави НА.
3. Освен правните последици, присъщи на всеки НА за сделка, този
НА има и специфични само за него последици:а) конститутивно действие - той е условие за валидност на сделката
б)доказателствена сила- доказва , че приобретателмт е станал носител на правото.

83. Доброволен арбитраж.
По закона за международния търговски арбитраж
А е недържавно, доброволно и затова договорно,частноправораздаване. Арбитражното производство (АП) е несъдебен исков
процес, основан на договор за А.
2. А трябва да бъде допуснат от правопорядъка на държавата, с която
е свързан. В такъв смисъл топ е винаги национален.На тази връзка е меродавно мястото (седалището) на А- страните не могат да подчинят на чужд закон А, чието място е в България. Това се отнася за вътрешния А. Но ако А е международен- могат.Мястото на А се определя по взаимно съгласие на страните.
Видове Според устройството:
а) постоянни арбитражни институции (у нас - АС при БТПП)
б) А ад хок (инцидентен А)
2. Според местожителството или седалището на страните:
а) международен - поее едната страна има местожителство или
седалище извън България;
б) вътрешен (местен) - и двете страни - в Българияя;
Арбитражно споразумение
1. Същност на АС
а) АС е договор за А. С него страните възлагат на А определен възникнал
или евентуален спор между тях относно определено частноправно
имуществено отношение, което може да бъде предмет на А. АС е източник
на правораздавателното правомощие на арбитрите и на силата на
арбитражното решение. АС е процесуален договор. То трябва да отговаря както на
изискванията за валидност на договорите, така и на изискванията на
процесуалния закон: арбитруемост/спорове които могат да бъдат предме на А/ и писмена форма.
2. Допустимост и сключване на АС
а) Допустимостта па АС съвпада с допустимостта на А. Споровете,
конто могат да бъдат предмет па А са арбитруеми. Такива са:
- само граждански (частноправни) спорове;
- само имуществени спорове (за оценим и в пари права);
- само за нрава, които са в разпоредителната власт на техния носител
- това са правата, за които може да се сключи съдебна спогодба; Л е
недопустим по дела, конто мотат да бъдат започнати от прокурора или
чието разглеждане става с неговото участие (обществен интерес);
- носилата па чл.Уал. I изрично са изключени от обсега на А споровете
относно вещни права и владение върху недвижими имоти, издръжка и
права, произтичащи от Т1 К);
- вътрешен А е недопустим, когато страна по спора е българската
държава или българско държавно учреждение (но международен може);
Арбитражното решение по неарбитруем спор е нищожно.
б) АС? трябва да бъде сключено в писмена форма (за действителност).
3. Правни последици на АС - те са процесуални и важат само между страните.
а) АС е относителна отрицателна процесуална предпоставка за
допустимост на иск по същия спор пред държавен съд. Ответникът трябва
да се позове на него до края на първото заседание.
б) АС поражда правомощие (компетентност) на арбитражния съд да
разгледа и реши възложения му спор.
в) АС поражда между страните насрещни права и задължения за
сътрудничество при осъществяване па А.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по граждански процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.