Лекции по граждански процес


Категория на документа: Право


1.Обективно гражд.право. Гражд, частно и публично право. С-ма на гражд.право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправн норми–видове. Действие на гражданскоправните норми. Норми на международното частно право. І.Същност.ГП може да се разглежда в 3 аспекта: като обективно право; като субективно пр; като наука и учебна дисциплина.Като обект.право (отрасъл, клон на правото) е съвкупност от правни норми,уреждащи имущ. и някои лични неимущ.отношения м/у равнопоставени субекти, както и положението на самите гражданскопр.суб. Особености:а)Предмет: имущ;някои лични неимущ отнош.;б)Метод: равнопоставяне. в)Субекти:фЛ, ЮЛ и държ. (равнопоставен субект).ГП е общо ЧП, а др.отрасли на ЧП са специални-/поставят специални изисквания спрямо субектите(напр. в ТП-поне 1 страна е търговец/:-търговско право, трудово, правният режим на индустр. собственост.2.ГП като субективно право е възможността на определено лице да има или да изисква определено поведение въз основа на обективното право, при настъпване на определен юридически факт (Юф).3.ГП като наука има за предмет ГПнорми - създаване, развитие, анализ, тенденции. Учебната дисциплина отразява достиженията на науката.II. С-ма на ГП (дялове).У нас е приета германската (пандектна) с-ма: 1.Обща част- урежда статута на ГПсубекти и общите правила, които се прилагат във всички дялове на ГП (за източниците, действието, тълкуването на ГПнорми; ГПсубекти, съдържание и обекти на ГПО; правните сделки; представителството; погасит. давност). 2.Специални части:а)Вещно право- урежда отношенията по придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и др. вещни права.б)Облигационно- урежда облигац. отношения [източници, изпълнение, неизпълнение), има обща и специална част.в)Семейно-урежда имущ.и неимущ. отношения м/у лица, свързани чрез брак, произход и родство или осиновяване. г)Наследств.право - урежда преминаване на имущ. права на ФЛ след смъртта им към наследниците.д)авторско- урежда правата в/у творчески произведения.I.Източници на ГП.1.Източник на право е волеизявлението, извършено по установен от правото ред и насочено съм създаване на общи правила за поведение (пр.норми). В писаното право - нормативен акт (НА).Източникът на ГП е особен юридич.факт, който има за последица създаване, изменение, отмяна, тълкуване или спиране действието на ГП норми.2.Видове: *С оглед на субекта, създал нормата:а)актове на държ. (публични) органи:б)от социални общности - устави;*С оглед на формата: писани и неписани(обичаи); 3.Морал, справедливост, съдебна практика.а)Моралът не е източник, но има значение: *като допълнителен критерий при тълкуването на норм. актове.б)Справедливостта по пр-п не е иизточник.Това е категория, която дава възможност да се правят оценки от правозащитния орган.в)Съдебна практика у нас също по принцип не е източник. Но може да се приеме, че тълкуват. решения на ВКС и на ВАС са източник на право.4.Междунар. д-ри като източници на частното право-имат действие в РБ след ратификация от НС (придобиват сила на закон).5.Правният обичай.Рядко се прилага в ГП.III.Видове гражданскоправни норми ГПН.1.Императивни (повелителни) и диспозитивни. При диспозитивните-страните могат да се отклонят от диспозицията на нормата - да уговорят друго-те са установени в интерес само на страните.При императивните-не могат да уговарят друго-защитават обществен интерес.2.Според приложното поле:а)общи и специални (ЗЗД обща част); специалната норма изключва (дерогира) приложението на общата,при противоречие.б)общи и особени (според личното действие-З-нът за политич. партии е особен, защото има действие само за част от субектите); особеният закон изключва общия.в)общи и местни(според територ.действие);3.Според съдържание:а)самостоятел ни; б)несамос тоятелни;4.Заповядващи, забраняващи, овластяващи.5.Абсолютно и относително определени /изискват конкретизация/.6. Материални и процесуални. IV.Действие. ГПН е общо правило за поведение - тя има общо действие:*трайно;*спрямо неограни чен брой лица и случаи,но има предели-3 насоки:1. Темпорално (по време). НА влизат в сила 3 дни след публикуването им в ДВ, ако в тях не е упоменато друго. Да се отмени НА означава да се преустанови действието на неговите ПНорми. Може да стане изрично (с разпоредба в новия закон) или мълчаливо. Мълчаливо-когато има 2 ПН от различна дата с един и същ предмет на регулиране.Пр-пи:а)новият закон отменя стария - от една и съща степен. б)новият общ закон не отменя стария спец. закон.в)новият специален закон не отменя стария общ закон.г)отмяната на един закон означава отмяна и на издадените въз основа на него подзаконови НА.Обратното действие е изключение от принципа, че законите действат занапред. 2.Локално (по място);3.Персонално (спрямо лицата): всички ГП субекти, но може при ограничен кръг. V.Тълкуване на ГПнорми - това е мисловна дейност, насочена към установяване на точния смисъл на ПН. На тълкуване подлежи всяка ПН. Видове: 1.Официално и неофициално (научно). Граматическо (езиково), логическо, систематично, историческо;Разширително, стеснително, корективно. Разширително-когато законодотелят е казал по- малко, отколкото е искал да каже. Стеснително, когато законодателят е казал повече, отколкото е искал да каже.Корективно - когато законодателят неточно е изразил волята си. 4. Празноти в правото - когато няма изрична норма за даден случай, се налага прилагане по:а)аналогия;б)аргумент за противното основание; в)аргумент за по-силното основание – щом нормата допуска по-голямото, значи тя допуска и по-малкото; Нормите на МЧП се прилагат към ГПО с международен елемент. В МЧП преобладават т. нар. "стълкновителни" норми, които определят ГП на коя държава ще се приложи към дадено ПО с междунар. елемент.

2.Правоотношения в гражд.право – понятия и видове.Вещни правоотношения. Облигацион ни. Семейни.Правоотношения в търговското право. Трудови.Граждански субект.права – понятия и видове. I.Понятие- ГПО е създадена въз основа на ГПнорма връзка м/у ГП субекти, която се поражда от определен Юф и се състои от суб.гражд. права и задължения, които са свързани. Понятие-Юфакт - предвиден в хипотезиса на Пнорма факт от действителността, при осъществяването на който настъпват посочените в диспозицията на нормата пр.последици. Юф привежда в действие Пнорма Елементи на ГПО: субекти, обекти, съдържание.Субекти са страните на ГПО. Съдържание - права и задължения. Обекти - ценностите, благата, с които са свързани прав. и задълж.II. Видове ГПО според съдържанието:прости: едно право и едно съответно задължение (заем за послужване); сложни: няколко права и задължения с обща цел, възникнали от общ Юф между едни и същи страни (продажба, наем); комплексни: те са сложни, но вкл.права и задължения от разл.вид и с разл.обекти (членственото ПО). Вещни правоотнош.-отнош.по придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и др. вещни права. Облигационни "правоотнош. м/у две лица, по силата на което едното, наречено кредитор, има право да иска от другото, наречено длъжник, една престация - едно действие или бездействие, едно поведение, един резултат ".Семейни- имущ.и неимущ. отношения м/у лица, свързани чрез брак, произход и родство или осиновяване. Търговско пр. Отношенията са равпопоста вени.Субектите са точно определени -търговците. В ТП всички сделки са възмездни. В ТП има повече императивни норми, изисквания за даване гласност на опред.обстоятелства (чрез вписване в съдебни регистри, обнародване в ДВ) -това е в обществен интерес, за по-голяма сигурност,обичаят се прилага повече. Трудово-правоотношение, което възниква при и по повод предоставянето на работна сила от работника или служителя на работодателя и определяне на условията за нейното предоставяне и използване и съдържа произтичащите от това права и задължения, както и тяхната самозащита.III.Субективно право./. Определение - призната и гарантирана от закона възможност на едно лиие да има определено поведение и да иска от друго лице или лица спазването на определено поведение с цел задоволяване на законни интереси -признаци:-почива на з-на,гарантирано с държ.принуда;правна възможност-за собствено поведение и да се изисква чуждо поведение;да се получи определено имущ. или неимущ.благо;цел - задоволяване на законен интерес.2. Видове: а)притезателни и непритезателни;Носителят на притезателно право може да иска от другата страна определено поведение. Защитават се с установителни и осъдителни искове.Към непритезателните се отнасят преобразуващите (потестативни) права - техният титуляр може с едностранно волеизявление да породи правни последици и за др. страна. Някои от тях се упражняват извънсъдебно, а други - съдебно чрез конститутивен иск.б)прости и сложни - критерият е колко правни възможности (правомощия) се включват в съдържанието му;в)прехвърлими и непрехвърлими;г)главни и акцесорни;д)делими и неделими; е)имуществени и неимуществ.IV.Пр.задължение-предписано и гарантирано от з-на поведение, което 1 лице трябва да има спрямо др.за задоволяване на интереси,признати от з-на-признаци:а)почива на з-на;б)е необходимост (не възмож ност); съдърж.му е спазването на определено поведение.

3.ФЛ.Режим на правоспо собността в гражд, търг. и трудовото право. Дееспособност – понятие и видове. Поставяне под запрещение. Безвестно отсъствие и обявяване на смърт. Настойничество и попечителство I.Субект на ГП е човек или социално образувание,които по силата на ГП норми могат да имат гражд.права и задължения (т.е. правосубектност Правосубектността се урежда с повели телни правни норми. Тя е суб. правно качество, лично, първично суб.право. ГПстатут на субектите - това е съвкуп ност от пр. изисквания, чрез които субектът се идентифицира. Те се уреждат от з-на и са необх. за участието на субекта в гражд. оборот. Вкл.4 групи в-си: възникване и прекратяване; индивидуализиране;при какви условия може да участва в оборота; актове се съставят за установяване на правното му положение.II.Видове: 1.ФЛ; 2. ЮЛ; 3. Държава. III.Правоспособност на фЛ - призната и уредена от з-на способност на фЛ да бъде носител на пр. и задъл жения. В ГП правосубектност на фЛ = правоспособност (в АП + дееспособност ЗЛС: Всяко лице от момен та на раж дане си придобива способност да бъде носител на права и задължения. Начало - раждане.Прекратяване - смърт. Ограничения - уредените в з-н; IV.Дее пособност на фЛ - призната и уредени от з-на способност на фЛ да извършва лично валидни пр. действия с ГП последици.Дееспособността предпо лага правоспособн. Може да бъде ограничавана изцяло и за неограничено време (за разлика от правоспособност та). Според възрастта:пълнолетие: пълна дееспособност - 18 г.-обща гражд.дееспособност.Със з-н-и особена-напр. сключилият брак 16г. = пълно дееспособен, с някои ограниче ния (разпореждане с недвижими имоти - лично, но с разрешен на Рсъд). б)непълнолетие: 14-18 г.-извършва правни действия със съгласието на родители или попечители,могат сами да сключват обикновени дребни сделки. Разпореждане - с разрешение на Рсъд. За осиновяване се изисква съгласието им.в) малолетие: до 14 г.- напълно недееспособни. Имат законни предста вители. Разпореждаме - само с разре шение на Рсъд. При осиновяване се изслушват от съда.V.Поставяне под запрещение. - уредена от з-на възмож ност за ограничаване или отнемане на дееспособн. на ФЛ на основания, установени в з-на. 2 предпоставки - кумулативно: а) слабоумие или душевна болест; б) не може да се грижи за своите работи. Видове: пълно и ограни чено. 2.Процедура - ГПК. Подсъдност – Окр.съд по постоянния адрес.Искане - от съпруга, близки роднини, прокурора, който има правен интерес. Участието на прокурора е задължително. Личен разпит на лицето. Решението на съда е конститутивно. Поставянето под запре щение произвежда действие от момента на влизане в сила на решението. Отмяна на запрещ. – по същия ред. 3.Пр. последици са уредени чрез препращане:пълно запрещение = малолетни ; ограничено запрещение = непълнолетни; Настойнич. и попечител ство.Правна уредба: СК, ЗЛС. При пълно запрещение - настойник, зам-настойник, 2 съветници. При ограничено запрещение -попечител. По право - съпруг, родители. Иначе органът по настойничеството образува дело и назначава. Настойникът е законен представител, има права, сходни с тези на родител на малолетни, а попечителят- на родител на непълнолетни.Правна Индиви дуализ.на фЛ - признаци на едно фЛ, които го отличават от др. лица като носител на суб.права и задължения-признаци:I. Име-призната и гарантирана от з-на възмож ност на фЛ да има словесно обозначение, с което се индивидуализира-абсолютно, лично, непрехвърлимо право, задължите лен белег, установява се с акт за раждане. Промяна - с конститутивен иск. 2.Постоя нен и настоящ адрес. Избира се свободно чрез заявление за вписване в регистъра. 3.Др. белези:пол;произход; сем. Положе ние;гражданство, възраст; 4.Актове за гражд.състояние:Видове- 3: а) Акт за раждане; б) Акт за сключен граждански брак; в) Акт за смърт. Издават се в община та, където се е случило събитието. VII. Безвестно отсъствие/БО/; обявяване на смърт.БО: когато някой изчезне и няма сведения за него..Пр. последици са 3 вида, в зависимост от периода па БО:-назна чаване на представител (по искане на заинтересовани или прокурор);-обявяване на отсъствие (1 год. да е минала, искане);-обявяване на смърт (5 г. от последното известие, по искане); Компетентен е Рсъд.

4.ЮЛ–понятия, видове. Системи на образуване. Преобразуване, прекратяване и ликвидация на ЮЛ. Понятие - ЮЛ е субект на ГП,създава се по определен в з-на ред, за да може самостоятелно да придобива и упражнява права и задължения и да отговаря за тях. ЮЛ са съвкупности от персонален и имуществен субстрат. Те възникват, съществуват и се прекратяват при условия и по ред, определени в правните норми.Белези: а)организац. устройство; б)имущ.сбособеност; в)самостоятелна отговорност; Имуществото е съвкуп ност от права, задължения и фактически отношения. Отговорността е уредена в з-на -различна за разл.ЮЛ.Признаци за индивидуализация на ЮЛ: наименование, седалище,предмет на д-ст, устройствени актове и др.Видове ЮЛ:а)стопански и нестопански (според целта); б) корпорации (сдружения) и учреждения; Корпорациите имат членски състав,а учрежденията нямат.Възникване,устройство,цел на корпорациите се определя от волята на членовете,на учрежденията- от воля, която лежи вън от тях. Възникване, преустройство и прекратяване. 1.Възникване-3 начина:а) разпоредителен - с властнич акт от компетентен орган;б) разрешителен - освен волята на участниците е необх. разрешение от компетентен орган,прец еняващ целесъоб разността;в)нормативен - само по съгласие на учредителите;НА определят изисквания та,контролът е само за законосъоб разност;Преустройство (реорганизация) - промяна, която може да засегне право субектността, собствеността или д-стта на ЮЛ.Извършва се по начините за образуване на ЮЛ. Може да бъде: сливане, вливане, разделяне, отделяне.Прекратяване -с ликвидация-по спец. Производ тво.Правоспособност, управле ние,представителство. Правоспособността на ЮЛ е едновременно и дееспособ ност.Орган на ЮЛ е този необходим състав от лица или 1 лице, които по силата на з-на образуват и изявяват волята на ЮЛ и валидно го обвързват. М/у органите и ЮЛ няма правоотношение.Биват: на назначаеми и изборни; еднолични и колегиални; с решаваща и със съвещателна компетентност.Има разл.системи за управление: едностепенна,2-степенна.Представителство-някой от изпълнит.органи.Обществ.организации-ЮЛ с нестопцел.

5.ЮЛ с нестопанска цел.Пр.уредба - З за юр.лица с нестоп.цел.ЮЛПЦса два вида - сдружения и фондации .Целта на д-стта е нестопанска-в обществена или в частна полза -определя се в учред. акт;могат да извършват и стоп. д-ст, само допълнителн; печалба не се разпределя.Учредители –бълг. и ЧЮЛ и дееспособни ФЛ.Възникват с вписването им в съответния регистър на Окр. съд по седалището.Наименованието трябва да включва ясно означение на вида на ЮЛНЦ; да не въвежда в заблужден; на бълг.език, може допълнит.на чужд език. ЮЛНЦ се представлява от управителния си орган.Може да има клонове,да се преобразува в друг вид, да се вливат, сливат отделят и разделят.Прекратява:*с изтичането на срока, за който е учредено;*с реш.на върховния си орган;*с решение на Окр.съд по седалището, когато: не е учредено законно; извършва д-ст,проти вореч. на з-на, обществ.ред; *е обявено в несъстоятелност. При прекратяването се извършва ликвидация.Сдружения .Сдруж. е ЮЛ с корпоративно устройство за осъще ствяване на д-ст с нестоп. цел.Образуване: приемане на устав (с определени в з-на реквизити/; вписване в регистъра на Окр.съд. Учредители- мин.3 лица,за обществ.полезна д-ст - мин 7 дееспос.ФЛ или 3 ЮЛ.Членуване-доброволно.Права:а) неимущ. - да участва в управлението и получ. информация; б) имущ. -да се ползва от имущ. и резултатите от д-стта по реда, предвиден в устава, задължения: да прави имущ.вноски,ако е предвидено в устава. Отговорността е ограничена - до р-ра на имущ. вноски. Неимущ. права и задълже ния са непрехвърлими и не наследими. Органи.а)Общо събрание- върховен орган-от всички член. Има определени правомо щия. Свикване - от УС по негова инициа тива или искане на 1/3 от чл.- с покана обнародвана в ДВ. Кворум - 1/2 от чл.. В ОС всеки член-право на 1 глас. Решенията на ОС-с обикн. мнозинство, по в-си за изменение на устава, за преобразуване и прекратяване на сдружението – мнозин. 2/3 от присъстващите. Въпросите да са обявени в поканата.б)Управит.съвет-мин.3 лица, и се избира от ОС най-много за 5 г. Избира председател. Решенията-с обикн. мнозинство,при ликвидация, разпореждане с имущ. и организиране на д-стта - с абсолютно. Фондации-ЮЛНЦ, персонифицирано имущ, посветено с едностранна сделка за определена от учредителя цел. Учредяване – фактичес кия състав включва: учредителен акт и регистрация в Окр.съд по седалище Учредява се приживе(дарение) или по случай на смърт(завещание) с едностра нен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестоп.цел.Актът за учредяване -да е нотар.заверен.При прехвърляне вещни права в/у недвиж.имоти, актът се вписва в РС.Учредителният акт съдържа: наименование; седалище; цели; вид на д-ст - в обществ- или частна полза; предостав.имущество; органи и правомо щия им; клоновете; н-н на представляване; срок. Актът е действителен,когато са посочени само наименование, цели и имуществ.Органи - има само управителен орган, който може да бъде едноличен или колективен.ЮЛНЦ за обществ.полезна д-ст-могат да разходват имущ.си за: *развитие и утвърждаване на дух. ценности, гр.об-во, здравеопазването, образов., науката, културата, техниката, физ.култура; *подпомагане на социално слабите; *др. цели, опред. със з.н.Органи - имат колективен върховен орган и управи телен орган. Поне веднъж годишно трябва да се проверява д-стта от лицензиран експерт-счетоводит/одит/. Води се протокол на книга за заседанията. Изготвя се годиш. доклад за дейността с получените и изразход ваните средства, който е публичен.Подпомага нето на лица се извършва съобразно обявените правила. Не може да се преобра зува за д.ст в частна полза.ЮЛНЦ за обществ. полезна д.ст се вписват в спец. регистър при Мин-вото на правосъдието, който е публичен. Могат да ползват данъчни и др.и облекчения. Подлежат на ежегоден и текущ контрол от МП.Вписването се заличава по искане на прокурора или органите на държ.финан. инспекция, служебно от МП, когато ЮЛНЦ системно не предоставя информация, извършва незаконосъобр(д.ст, останало с членове под законовия мин. повече от 6 мес.

6.Търг.дружества–понятия и видове.Учредяване. Недей ствителност.Реш.на органите на управление и отмяна. I.Определение.ТД е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Може да се учреди и от едно лице в предвидените от закона случаи (ООД, АД). ТД са признати за самостоятелен правен субект на търг.ПО, за ЮЛ, различни от съдружниците, които влизат в ТД.II.Видове: а)събирателно Д (СД); б)командитно Д (КД); в)Д с ограничена отговорност (ООД); г)акционерно Д (АД); д)командитно Д с акции (КДА);Субекти на ТП са и кооперациите (З-н за кооперац.).2.Др. класификации- според:а)основание на възникване,вид на учредит.акт: договорни(СД, КД) и уставни (АД и КДА);б)според отговорността на съдружниците: с неограничена (СД), с ограничена (АД, ООД), и комбинация от двете (КД и КДА). в)според стоп.организация: 1/ персонални (СД и КД): *основна роля - лично участие; *дяловете на съдружниците са непрехвърляеми; *при напускане на съдружник друж. се прекратява; *отговорността е лична и неограничена. 2/ капиталови (ООД, АД, КДА): *основна роля - капиталовото участие; *дяловете на участниците са прехвърляеми;*при напускане на участник дружеството не се прекратява; *отговорността е ограничена. Учредяване.ТД се учредяват по нормативноконтролната с-ма - съдът преценява само дали са спазени изискванията на з-на.Учредители-дееспособни бълг.или чуждестр. ФЛ или ЮЛ-поне 2 лица, но в предвидените от закон случаи може 1(само за ООД и АД). За КДА се изисква ограничено отговорните съдружници да са поне трима. Няма горна граница. Две фази (фС има 2 елемента):1.Изготвяне,приемане на основ устройствен акт - дружествен(учредителен) договор- предпоставка за възникването,„основен закон" на ТД. При АД ролята на такъв договор играе уставът, който трябва да бъде приет единодушно от учредителното събрание. При еднолично ООД вместо договор се съставя учредителен акт, който е едностранна правна сделка. При ЕАД с учредителен акт се утвърждава уставът. Вписване в търговския регистър-от окръжния съд по седалището на ТД, по заявление на избрания управителен орган на дружеството. ТД възниква като ЮЛ от деня на вписването. За АД и ООД -обнародване на вписването в ДВ. Недействителност на учреденото дружеството-когато е допуснато някое от следните нарушения:липсва учредителен д-р или не е в предписаната от з-на ф-ма;за АД и КДА - не са спазени изискванията на ТЗ за учредителите, учредителното събрание, учредит. акт;предметът на д-ст противоречи на з-на;учредителният договор или устав не съдържат данни,законът изисква;не е внесена предписаната част от капитала;в учредяването са участвали по-малко от предвидения в брой дееспос. лица;Компетентен е Окр.съд по седалището на друж. Съдът изпраща служебно за прилагане по фирменото дело исковата молба и крайния си акт (определение за прекратяване или решение).V.Защита срещу актове на др-вото- контрол за законосъобразност върху решенията на общото събрание на друж.-основания за атакуване на решение на ОС са: а)противозаконност (=противоречие с императивна пр.норма б)противоуставност;Производ ство:Искът може да се предяви от всеки съдружник или акционер.Срокът е преклузивен - 14 дни от събранието за всеки надлежно поканен и 14 дни от узнаването за останалите (но не повече от 3 мес.от събранието). Пропускането срока заздравява порочното реш,ако то противоречи на д-ра или устава, ако то противоречи на законови норми.По ЗЗД - нищожност. Иск-конститутивен. Ответник е ТД (а не съдружниците).Компетентен е Окр.съд по седалище. Втора инстанция - апелативен.

7.Събирателно и командитно дружество. Обща характеристика и учредяване. Вътрешни отношения – права и задължения на съдружниците. Управление и представителство. Отговорност. Събирателно дружество (СД) „Събирателно е дружеството, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено."а/СД е ЮЛ (има свое имущество, участва от свое име в търг.обмен, носител е на права и задължения и отговаря за задълженията си); б/СД е търговец; в/СД е договорно Д,учредяване с дружественият д-р -поне м/у 2 лица (фЛ или ЮЛ);г/ СД е д-во с оглед на личността; д/общата фирма съдържа фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници + указание „събирателно дружество" или „съдружие"(с-ие");е/съдружниците носят лична, солидар на и неограничена отговорност за задълженията на Д;Учредяване - с договор в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците. Съдържание(мин):име,местожителство,фирма,седалище,адрес на съдружниците и на управление,предмет на д-ст;*вид и размер на вноските на всеки съдружник;*начина за разпределение на печалбите и загубите;* начина на управление и представителство;3.Регистрация (впис ване). Регистрацията се извършва в Окр.съд по седалище. Заявлението за вписване на СД се подписва от всички съдружници и към него-прилага се сключеният учредит.договор.Регистра цията има трояко значение: консти тутивно,доказателствено,информативно. Не се изисква обнародване на вписв 4.Правоотношения м/у съдружн. Учредителният договор има предимство пред закона,изключение (1 съдр. -1 глас). а)имущ.права на съдружника:*на част от печалбата;*на ликвидационен дял (облигационно право при прекратяване на членството и ликвидация на Д;не е дяловата вноска, а част от имуществото на Д!); *на обезщетение. б)неимуществ.права: *на управление - всеки има такова П; Задължения: Имуществ.-*да направи вноска в друж. имущество (според договора); *да плати лихви в определени от з-на случаи;г)неимуществ.: *да се въздържа от конкурентна дейност; *да полага лични усилия и грижа. Управление.СД няма управителен орган Всеки съдружник има право да управлява,ако с друж.договор е възложено управлението на един съдружник или на друго лице. Необходимо съгласие на всички съдружници-за придобиване и разпореждане с вещни права в/у недвиж.имоти, за назначаването на управител, /несъдружник/.Предста вителство. Всеки съдружник представлява дружеството, ,ако в друж.д-р не е предвидено друго.Всички съдружници заедно подписват друж. д-р и регистрират СД.Отговорност. СД отговаря за задълженията си не само със своето имущество, но и с имуществото на членовете си. Отговорността на съдружниците е лична, солидарна и неограничена/отговаря освен с дяловото си участие и с ½ от семейната общност/. Принудителното изпълнение се насочва най-напред с/у дружеството II.Командитно дружество (КД).КД е обединяване на 2 или повече лица за извършване на търг.д-ст под обща фирма, като един или повече от съдружниците отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството, а останалите - също солидарно, но ограничено-до размера на уговорената вноска. КД също е договорно и персонално ТД. Различава се от СД само по това, че има 2 вида съдружници: а)комплементари (неограничено и солидарно отговорни)-имат статута на съдружниците в СД. Управлението и представителството на КД се осъществяват от тях. Те вписват КД. Отговарят лично, солидарно и неограничено за задълженията на д-вото пред кредиторите. б)командитисти(ограничено отговорни). Те участват в разпределението на печалбите и загубите само в зависимост от вноските си,нямат право на обезщетение за разноски и вреди,нямат право на управление, но имат П на контрол. Основното им задължение е да направят вноските, неимущ.задължения нямат. Забраната за конкурентна дейност не се отнася за тях. Отговарят за задълженията на д-вото до размера на дяловите си вноски. Обозначението е „КД" + името поне на един комплементар. КД няма органи на управление. Управлява се от неограничено отговорните съдружници заедно.Др.в-си - учредяване, регистрация, прекратяване съвпадат с тези при СД.

8.Друж.с огранич.отговорност.Обща х-ка и учредяване.Капитал – понятие,изменение. Дялове. Членство–съдърж. Придобиване, прехвърля не и прекратяване на членство. Управление. Еднолично дружество с огранич.отговорност. „Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството." ООД –то е: *търговско Д; *капиталово Д (като АД); *договорно (не е необходим устав, а дружествен договор); *ЮЛ; *може да бъде еднолично (за разлика от персоналните Д); *ограничена отговорност на съдружниците; II.Учредяване - 2 етапа:1.Съставяне на друж.д-р -в писм.форма (при ЕООД – учредит. акт). Съдържание:*фирмата, седалището и адреса на упр-е; *предмет на д-ст и срок на д-ра; името/фирмата на съдружниците; *р-р на капитала, *р-ра на дяловете на съдружниците; *упр-ето и н-на на представителство; 2.Вписване в търг. регистър, така се създава правния субект ООД.За вписването е необходимо: да се представи дружеств. д-р; да е назначен управител; всеки съдружник да е изплатил поне 1/3 отдела си; да е внесен мин 70% от капитала; разрешение от държ.орган - когато закон изисква;III.Капитал, дялове и дружествени дялове.Капитала е парична равност-ст на имущ.на д-вото при учредяването му = мин.5000 лв.Разделен на равни части –дялове -1 дял = мин10 лв. Дяловете могат да имат разл.стойност (за разлика от акциите), но кратна на 10. Сумата от дяловете = капитала. Всеки дял дава право на 1 глас. Дружеств. дял е нещо различно от дела като част от капитала. Той е израз на членств. правоотношение, вкл. съвкупността от права и задължения на даден член (имуществ.и неимуществ.). За него може да се издаде удостоверение, което не е ценна книга. Може да се наследява и да се прехвърля (с нотар. зав. подп.) .IV.Права,задължения и отговорност на съдружн.(членств. правоотношение).1.Права: а) имуществ.:на дивидент и ликвидационен дял; б)лични: управит., контролни/на глас, на дялова вноска, право да избира и да бъде избиран/. 2.Задълж.: а)да внесе дяловата си вноска; б)допълнит.вноски - по решение на ОС;в)да участва в управление ;г) да изпълнява реш. на ОС; 3.Отговорност - ограничена до р-ра на дяловата вноска.V.Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членство. Придобиването-става с придобиването на дружествен дял. Размерът се определя съобразно дела му в капитала.Води се книга на дружеств.дялове,издава се удостоверение-не е ценна книга.Могат да се наследяват и да се прехвърлят – с нотариално заверени подписи и вписване на прехвърлянето в търговския регистър. Участието се прекратява:1.при смърт; пълно запрещение;изключване;ликвидация - за юр. Лица обявяване в несъстоятелност.Съдружникът може-с писм. предизвестие,3 мес.преди прекратяването.VІ. Управление –се осъществява от органите:1.Общо събрание. Той е върховен орган на дружеството.Състав: ОС включва всички съдружници. всеки съдружник има толкова гласове, колкото дялове има в ООД.Управителят (ако не е съдружник) и представителят на наетите работници участват с право на съвещателен глас. Правомощия : изменя и допълва друж. Д-р; приема и изключва съдружници, дава разрешение за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник; приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата,др.Свикване: от управителя поне веднъж годишно,с писм.искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Имаме прадварително обявен дневен ред, с покани, гласуването е явно.Решенията се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала. А решения свързани с промяна на капитала или на д-ра с квалифицирано мнозинство –3/4.2.Управител - -дееспособно фл, неосъждано...Той е изпълнителния орган на ООД. Вписва се и се обнародва. Отношенията м/у друж.и управителя се уреждат с писм. Д-р за възлагане на управлението.Той организира,ръководи д-стта на Д съобразно закона и решенията на ОС. Той представлява Д пред трети лица. 3.Др: контрольори-следят са спазването на друж.д-р,реш.на ОС;проверители - експерт-счетовод- проверка на год.финансов отчет преди приемането му от ОС; VІІ. Еднолично ООД.При него едноличен е собственика на капитала. Когато ООД се създава от едно лице, вместо дружествен д-р се съставя учредителен акт. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител,решава въпросите от компетентността на ОС.Едноличното ООД, в което капиталът се притежава от едно физ. лице, се прекратява със смъртта му, а от едно юр.л- с прекратяването на юр.л.
9.Акционерно дружество. Капитал. Акции. Еднолично АД.. „Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си." АД е: ЮЛ; *търговец; *подлежи на вписване и обнародване в ДВ; *дружество на капитала, не се дължи личен труд; *капиталът е разделен на акции, те материализират членствени права; *уставно др-во; *ограничена отговорност - членовете не отговарят лично,АД отговаря с имущ.си; * фирмата съдържа означението „акц.дружество" или само „АД"; *АД е единственото ТД, което може да извършва банкова и засрахователна дейност; *АД позволява най-голяма концентрация на капитали при мин.риск на акционерите; Учредяване.Учредители могат да бъдат 1 или повече дееспособни -ФЛ,ЮЛ,бълг.,чужд.АД се образува чрез провеждане на учредително събрание. 1/ първия етап е уредит. събрание- участват всички учредители (лицата, които записват акции. Целият капитал (акции) трябва да бъде записан от учредителите.Учредит.събрание приема решения за:(1) учредяване на д-вото;(2)приемане на устава/със задължително съдържание/;(3) установяване размера на вноските за учредяване (4) избор на Надзорен съвет,съотв.Съвет на директорите.Съставя се протокол.2/ Втори е вписването на АД в търг.регистър. Извършва се от избрания съвет /борд на директорите/ или избрания Управителен съвет-има конститутивно значение.Необходимо: *да е приет уставът; *да е записан целият капитал; *да са избрани съвет на директорите, съотв. Надз. и управ.съвет. В регистъра се представят учредит.протокол,списък на лицата,записали акции при учредяв. Капитал на АД.Сборът от номиналната стойност на акциите образува размера на капитала. Капиталът има твърдо фиксиран размер, определен в устава на дружеството, вписан и обнародван. Минималната му граница е установена нормативно – 50 хил. лв.Имущество е нещо друго - това е съвкупността от права (и задължения) на друж.,променя се и може да надхвърля размера на капитала. Тогава същинската ст-ст на акцията нараства над номиналната. Печалба се разпределя м/у акционерите когато ст-стта на имущ.е равна или надвишава установения капитал.ІV. Акции.терминът „акция" се използва в 3 значения: 1/част от капитала която акционерът е длъжен да внесе.Това е номиналната ст-ст-в лв-мин. е 1 лв. 2/участие в друж. (членство),има конститутивно-възниква правото: на дивидент + на ликвидационна квота + на участие в управлението. Акцията е неделима. 3/ценна книга (ЦК): ЦК е документ, в който е материализирано правото по начин, че за неговото упражняване е необх.притежаването на документа. Видове:1/Според пр.способ за легитимиране на лицето:поименни:притежателя се легитимира чрез изрично указване на името му в документа и вписване в книгата на акционерите;на приносител: легитимира се чрез владението на акцията; издават се само при напълно изплатена номинална ст-ст; прехвърлят се чрез предаване на владението;2/Според обема на правата:обикновени: осигуряват равни права;привилегировани: осигуряват повече права.Други: винкулирани- за прехвърляне се изисква съгласието на дружеството чрез изпълнителния му орган и безналични акции-те не са материализирани в документ. в)съдържание на акцията: означение "акция"; вид; фирма и седалище на д-вото; р-р на капитала и др.г)прехвърляне и залагане на акции: на приносител - с предаването им, поименните - с джиро + вписване в книгата на акционерите, след като е платен номинала.V. Права и задължения на акционерите-1.Права - а)имущ.: на дивидент; на ликвидационен дял; на лихви; б)лични: *управителни: на участие в ОС с право на глас;2.Задължения - да заплати ст-стта на записаните акции;VІ. Облигации – понятие и видове. Права на облигационерите.а)Определение -Облигацията също е ценна книга, но облигационна - тя материализира само имуществени, облигационни права. Нейният притежател е кредитор на АД – заемодател-има право на лихва. При ликвидация се удовлетворява преди акционер. няма право на глас в ОС на АД,на дивидент.Те имат право само на съвещателен глас при вземането на решения.Облигациите се издават при определени от ТЗ условия и процедура.Б/ Видове:1/налични /безналични 2/поименни и на приносител, 3/конвертириеми.По решение на ОС могат да бъдат издадени облигации, които да се превърнат в акции –конвертируеми. Пр-п е, че на падежа АД трябва да изплати номиналната ст-ст на облигациите и така се прекратяват облигационните ПО. V.Управление на АД:1. общо събрание на акционерите; 2-а. съвет на директорите (едностепенна система);2-6. надзорен съвет и управит. съвет (двустепенна система);/. Общо събрание.а)състав -ОС е висш орган на АД-участват акционерите с право на глас.без право на глас участват: чл. на съветите (когато не са акционери), акционерите с привилег.акции без право на глас.б)компетентност: изменя и допълва устава;увеличава и намалява капитала;преобразува и прекратява Д; избира и освобождава членовете на СД.в)провеждане -ОС се провежда поне веднъж годишно, не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. 2. Общи правили за двете системи:а)мандат на членовете на съветите - до 5г. )състав - всяко деесп. ФЛ, ако уставът позволява - и ЮЛ чрез представител.в)представителна власт: колективно от СД или УС.г)кворум – половината мнозинство - обикновено;д)отговорност - дават гаранция поне 3-месечна заплата, отговарят солидарно. 3.Двустепенна система.а)управителен съвет (УС) -управлява и представлява АД;членовете се избират и освобождават от НС; от 3 до 9;б)надзорен съвет (НС)-не управлява и не представлява АД; членовете се избират от ОС; брой: 3-7; приема доклад от УС всеки три месеца.4.Едностепенна система - Съвет на дир-те: управлява и представлява АД; състои се от 3 до 9 лица; VІ.Еднолично АД.Не се провежда учредително събрание, а учредителят съставя учредителен акт (в писм.форма), с който утвърждава устава,назначава първия надзорен съвет или съвет на директорите.
10.Обекти на правоотношенията – понятие и видове. Вещи, видове вещи. Нематериални блага. Пари и ценни книжа. Търг. предприятие. Наследство. Работна сила. Обектът на ГПО е определена ценност (благо), с която е свързано съдържанието на суб.право и на правното задължение. Носителят на правото се ползва от нея, а задълженото лице е обвързано да съдейства за реализирането и или да не я накърнява.Има две гледища за видовете обекти:А. монистични: всички ГПО имат 1 обект - дължимото от задълженото лице поведение (действие или бездействие) - не са приемливи. Б. плуралистични - обекти са разл.блага: вещи;нематер.блага; поведение; имущество. ГП урежда правния режим на обектите.1.Вещи-а)понятие: телесна обособеност, която има реално съществуване в пространството (подлежи на мерене, теглене).За вещи са признати газооб разните в-ва, когато са в съд,енергията. б)видове:=движими а недвижими. Сделките с недвижими вещи са формални и се вписват.=потребими и непотребими.=индивидуално и родово определени, при сделките - различен е моментът на преминаване на собственост.=делими и неделими;=главни вещи и принадлежности.. 2.Добиви- всичко онова, което може да се получи от или по повод на една вещ,но да се засегне нейната цялост. Видове: плодове;прираст;"граждански плодове" - наем, лихва; 3.Ценни книги. Пари.а)понятие:ЦК е писмен документ, който материализира права. Упражняването на правата става с предявяване на (билет от лотария, акция, чек, запис на заповед);б)видове - според начина на определяне на оправомощеното лице:на приносител (пари, тото-фиш;поименни ( чек. акция): в нея е посочено името на лицето, което може да упражнява правата по нея;заповедни (запис на заповед, менителница): посочва се първи носител на пр. на собственост и се добавя, че „по негова з-д" може да се притежава от други лица.Парите са:вещи, ценни книги на приносител;родово определени, заместими, делими вещи;всеобщ еквивалент, материализират ст-ст;издават се от държавата;4.Нематер. блага. Действия и услуги.НБ е обективирана интелект.д-ст, в/у които се признават субект.права (творби на литер, изкуство,търг. марки). 5.Имущество е съвкупност от права, задължения и фактически отношения. 6.Търг.предприятие - то е съвкупност от права, задължения и фактически отношения, които са обхванати от дейността на търговеца; може да бъде обект на търговски сделки. ТЗ урежда прехвърлянето на ТПр. Договорът е комплексен-може да бъде продажба, замяна, дарение, завещание, лизинг,залог.Формален е- извършва се в писм.ф-ма с нотар.заверени подписи,вписва се в търг.регистър по партидата на отчуждителя и на правоприемника и се обнародва в ДВ.Елементи на ТПр. фирма - това е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си. фирмата е името на търг.предприятие.Седалище,Предмет на д-ост- това са видовете сделки, които търговецът може да извършва по занятие и които обуславят неговото качество на търговец по ТЗ,Имущество-права и задължения. Фактич.отношения - клиентела, реноме, пазари. 7.Наследство - представлява съвкупност от имущ.права и задължения на наследодателя; обект е на наследственото правоприемство; може да бъде обект и на сделка.8. Работна сила - тя е обект на труд. ПО; работникът я предоставя, а работодателят я използва.

11. Придобиване и изгубване на права. Правоприемство- понятие и видове. Първично и производно придобиване. Правоприемство в трудовото право. Изгубване на права. Придобиване на права-Суб.права се придобиват при проявлението на юридич.факти (Юф). В зависимост от Юф-2 вида:първично (оригинерно)–фактич.състав (ФС) не включва съществуване на придобиваното право у друго лице (напр. придобиване на право на собственост въз основа на изтекла придобивна давност).производно (деривативно)-фС включва съществуване на правото у лице,от което преминава в/у новия носител (напр. при продажба, дарение и др.).При производното е налице правоприемство -едно лице (праводател, прехвърлител) прехвърля права на др.лице (правоприемник, приобретател), което ги придобива. Производно-2 вида: а)прехвърлително правопр.– праводателят прехвърля изцяло едно суб.право, което притежава,в този вид и съдържание, в които го има. б)правоучредително– на основата на свое суб.право праводателят създава (учредява) за правоприемника право с по-тясно съдържание, запазва останалата част от правото. Така собственикът може да нахвърля (учредява за друг) правото на ползване или правото на строеж върху своя имот.2 вида и по друг критерий:а)универсално (общо) правоприемство - когато всички права на праводателя като преминават върху правоприемниците.б)частно (сингуларно) -се прехвърлят само отделни права.В сила е латинската максима „Никой не може да прехвърли повече .права, отколкото сам има.В трудовото право има особености. Работникът не може да прехвърля правата и задълженията си по съществуващо ТПО, защото труд.договор е с оглед на личността му. При смърт-ТПО се прекратява. Наследяват се само някои права - напр. вземане за неизплатено труд.възнагражден. При работодателя е допустимо правоприемство - напр. при сливане или вливане (законът изрично постановява запазване на ТПО в тези случаи - в защита на работника).II. Изгубване (прекратяване) на правата настъпва при проявлението на определени Юф.Те може и да не включват волеизявление на носителя - напр. при смърт, при погиване на вещта, при изтичане на срока.Прекратяване на суб.право въз основа на волеизявление на носителя му представлява разпореждане с право. Има два вида разпореждане според това, дали волеизявлението трябва да се приеме от др.лице, или това не е нужно: а) отказ (напр. от право на собственост-ЗС) - не е нужно приемане; б) отчуждаване - правото се приема от друго лице (напр. продажба, дарение).

12.Правни сделки. Понятие. Отлика от други юридически факти. Видове сделки. Съдържание и форма на сделките. Тълкуване. Търговски сделки – понятие и видове. Понятие-Сделката е правомерно юридическо действие (Юф), централен елемент на което е волеизявлението на едно или няколко лица, насочено към определени пр.последици (пораждане, изменение или прекратяване на пр.и задълж).Волеизявлението е задължителен елемент,може да има и др. - действие, срок, условие, форма.Пр. уредба: ЗЗД.Адм.акт също като сделката е правомерно ЮД, което съдържа волеизявление,но властническо.Юридич.постъпка също е правомерно ЮД, но без волеизявление (не се изисква дееспособност).Видове:1.По брой на волеизявления:а)едностранни: упълномощаване. б)двустранни. в)многостранни : учредителни д-ри.г)решения (сделки, приети от органи на ЮЛ).2.М/у живи и с оглед на смърт. 3.Възмездни и безвъзмездни/няма насрещна ирестация (дарение).4.Каузални и абстрактни. За действителност на каузалната-да има основание (кауза, причина). Кауза-да се придобие право;да се погаси дълг.;При абстрактните основанието е без значение (напр. чек).5.Формални и неформални – Условие-напр.(писм.форма). 6.Консенсуалпи и реални - Консексуалната се счита за сключена с постигането съгласие,реални-освен съгласието е необх.действие (предаване на вещ).7.Основни и допълнителни.8.Главни и акцесорни (напр.неустойка).9.Предоставящи и непредоставящи имотна облага.10.Обикновени и фидуциарни- прехвърля суб.право (обикн.собственост) при определени условия. Сключване на сделките - това е начинът, по който трябва да се осъществи ФС, за да възникнат желаните правни последици. Волеизявление-изрично или мълчаливо,зависи от вида на сделката. Разрешение и одобрение-Понякога з-нът изисква и волеизявление на др.лица (освен страните) - това е разрешение.форма - начин на обективиране на волеизявлението - 2 вида е:а)условие за действителност; б) за доказване.Видове писм.ф-ма:частна-предварителен д-р, когато окончателният трябва да бъде в нотар. Форма;застрахователен д-;писм.ф-ма с нот.заверка на подписа: доброволна делба на движ.вещ над 50 лв.;покупко-продажба автомобил. Нотар.прехвърляне право на собственост или учредяване др.вещни права в/у недвиж.имоти; Сключв.сделка в учреждение - пред орган(брак).Съдебна или арбитражна (съд. спогодба).Търговска сделка-всяка сделка,страни по която са търг.или единия от тях.При тях има 2 насрещни волеизлияния-на първата страна-предлож.за сключв.на сделка/може публ.покана или оферта/.Волеизл.на втората е приемане.Когато 2-те волеизл.съвпаднат-сделката е сключена.Може да бъде обвързана с условие,тежест,съгл.на др.субект.Ако се скл.м/у присъстващи-ако се приеме предлож.-счита се за сключ.веднага,а при неприсъстващи-когато приемането пристигне у предложителя. Видове:едностранни и двустранни;възмездни и безвъзмездни.;неформални-формални; консесуални/пост.съгласие/.Реални/при връчване на вещта/ Основни и допълнителни/лихва в/у лихва/;Каузални и абстрактни/не се интересуваме от основанието/.Относно изпълнението-да е сключ. съвестно,с реално съдържание.

13.Недействителност на сделките – понятие и видове. Нищожни сделки – понятие и основания. Привидни и прикрити сделки. Унищожаеми сделки- понятие и основания. Предявяване на недействителността. Имуществени последици.Понятие - недействителна е сделката, която съдържа недостатък - това е Юф, който препятства възникването на пр.последици на сделката или дава възможност породените последици да бъдат заличени с обратна сила. Видове: нищожност (ЗЗД):сделката не поражда желаните и присъщи на съотв.тип сделки пр.последици;не може да бъде валидирана чрез потвърждаване;няма нужда от конститутивен акт за унищожаване,само се констатира от съда - по УИ или служебно;всеки може да се позове па нищожността;няма давностен срок.унищожаемост :сделката поражда присъщите и целени от страните пр.последици;тези последици могат да бъдат заличени с обратна сила чрез нов правен акт (конститутивно съд.решение по предявен иск или възражение); има давностен срок (3 г.,при крайна нужда 1, начален момент-разл.в зависимост от порока);унищожаемите-могат да бъдат валидирани чрез потвърждаване от страната, чиято воля е опорочена- освен при крайна нужда;висящи недействителност: сделката е сключена,но не поражда действие, докато не бъде потвърдена от представлявания. относителна недействителност-: сделката поражда пр. последици, но по отношение на 1 или няколко лица ( кредитори) тя не поражда действие. Частична недействителност (чл.26 ал.З) Порокът засяга само част от ФС,след като тази част се изолира, останалата част може да породи правно действие-останала част трябва да запълва изцяло съдържанието на фС;Нищожност -сделки по (основания, свързани с накърнение на закона или морала):=противоречие със з-на; =заобикаляне на з-на (със сделки, законни поотделно, се преследва противозак.цел);=накърняване на добрите нрави (морал)-споразумение на представител и трето лице във вреда на представляван;=сделки с неоткрито наследство; -сделки по (основания, свързани с липси или недостатъци в елементи на сделка): =с невъзможен предмет;=липса на съгласие (валидна воля);=липса на предписанаформа;=липса на основание (при каузални сделки); =д)привидните д-ри.Привидни (симулативни) и прикрити сделки. Привидна-страните само симулират, че желаят нейните пр.последици, а в действителност не ги желаят.Привидната сделка е недействителна Прикритата сделка се сключва от страните с желание да се породят нейните пр.послелици, но тя да остане неизвестна на третите лица. Тя има нормално действие. Подставено лице - с цел да се прикрие страната по сделката, а не самата сделка.Унищожаемост (У) - Основания: Недееспособност-Има се предвид частична( 14-18 г. или ограничено запрещение), защото при пълна,сделката е нищожна. Грешка е неосъзнавано несъответствие м/у представата на лицето, което сключва сделката, и действителното състояние на обстоятелствата, заради които то сключва тази сделка.=грешка в предмета - за качества; в лицето - ако е с оглед иа личността. не е основание-грешката в пресмятането и в мотивите.Измама-фС: а) сключена сделка; б) едната страна е въведена в заблуждение-умишлено предизвикано или е сключена поради заблуждението. Заплашване -Това е психическа принуда.Невъзможност да се разбират и ръководят действията.Крайна нужда фС: а) състояние на крайна нужда и е сключена въз основа на това състояние;при явно неизгодни условия. Давностен срок - 1 год. от сключването. С възражение може и по-късно. Особености: такава сделка може да се валидира едностранно чрез плащане на разликата; унищожаването е само за в бъдеще (без обратно действие) .Имущ.последици от признаване на сделката за недействителна.3 въпроса:1.Последици относно даденото но сделката – връщане полученото;Право на обезщетение (при грешка);Действие по отношение на трети лица: Правило - не можеш да дадеш това, което нямаш!Изключения: -(движима вещ, възмездно, добросъвестен – става собственик); -(симулативна сделка с недвиж.имот – нищожна - трето добросъвестно лице може да придобие право на собственост преди вписването иа исковата молба за обявяване на нищожността);-право на задържане - добросъвестният владелец.Потвърждаване-унищожаемите сделки могат да бъдат валидирани чрез потвърждаване от страната,чиято воля е опорочена -с писмен акт, като се посочва основанието за У; -с конклудентни действия - доброволно изпълнение (изцяло или частично), Пр.последици - сделката става действителна. Сделка, У поради крайна нужда, но може да се потвърждава.

14. Особени случаи на недействителност. Относителна недействителност. Висяща недействителност. Частична недействителност. Особености на недействителността на търговските сделки. Особености на недействителността на трудовия договор. висящи недействителност: сделката е сключена,но не поражда действие, докато не бъде потвърдена от представлявания,от чието име е била сключена без нужното овластяване.относителна недействителност-: сделката поражда пр. последици, но по отношение на 1 или няколко лица ( кредитори) тя не поражда действие.- /разпореждане със запориранн или възбранени вещи.Кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникт с знаел за увреждането. Такава сделка може да бъде заздравена, ако кредиторът получи изпълнение. Частична недействителност (чл.26 ал.З) Порокът засяга само част от ФС,след като тази част се изолира, останалата част може да породи правно действие-останала част трябва да запълва изцяло съдържанието на фС. Ако опорочената част не може да се отдели и без нея не може да се образува самостоятелен фС, не може да има ЧН. Възможна и при нищожните, и при унищожаемите сделки,при 2 условия: а)недействит.част да се замества по право от повелителни правила на з-на;да се предположи, че сделката би била сключена и без недействителната част;Търговски сделки - За действителността на Тсд е необх.писм.или друга ф-ма само в случаи,предвидени в з-н. Страните също могат да уговорят ф-ма за действителност. Ако не се спази - нищожност. Но страната не може да се позовава на нищожността, ако от поведението и може да се заключи, че не е оспорвала действителността на изявлението.Когато за действителността на Тсд е необх. разрешение или одобрение от държ. орган, тя поражда действие с даването му. Ако е сключена при условие да бъде потвърдена от трето лице - с потвърждаването и. Тсд. сключена между търговци (т.е. двустранна Тсд). не може да се унищожава поради крайна нужда и явно неизгодни условия.Недействителност на трудовия договор - особености.КТ урежда недействителността на ТД, без да я разделя на нищожност и унищожаемост.Основанията за недействителност са посочени в чл. 74 ал.1 КТ: противоречие или заобикаляне на закона или на колективен трудов д-р. Субсидиарно се прилагат и основанията по ЗЗД. Недействителността трябва да бъде обявена от съда. Има изключение - когато основанието е нарушение на изискването за мин. възраст за приемане на работа, недействителността се обявява от Инспекцията по труда с постановление.Съдът разглежда делото и обявява недействителността по реда за труд.спорове. Може инцидентно - по повод възражение, дори служебно от съда.Недействителността не се обявява, ако недостатъкът на ТД отпадне или бъде отстранен. Работодателят не може да се позове на недостатък на ТД, който може да се отстрани.

15. Представителство – понятие и видове. Представителство в гражданското право – възникване и прекратяване . Косвено представителство. Представителство в търговското право – понятие и видове. Представителство в трудовото право – видове и особености. Действие от чуждо име без представителна власт. Необходимост- недееспособност, неумение или възпрепятстваност действията да бъдат извършени лично.Понятие-„Едно лице може да представлява друго по разпоредба на з-на или волята на представлявания. Последиците от пр.действия, които представителят извършва, възникват направо за представлявания.".Накратко-представителят по своя воля извършва пр.действия от чуждо име и за чужда сметка.Приложно поле: за всички правни действия, с изключение на:строго лични действия (брак, развод, осиновяване);труд.договори; неправомерни действия;Отграничения-Не е представител пратеникът (нунций)-не изявява своя воля,само съобщава чужди волеизявления.Посредникът също-само свързва лицата, без да участва в сделката. Основания за възникване (Юф):1.Волеизявление на представлявания; 2.Назначаване (или избор) на длъжност,която вкл. представителни функции;3.АА за назначаване на настойник; 4.Съдебен акт за назначаване на управител на съсобствен имот,при публична продан, и за осиновяване;5.Раждане дете - за родителите.Основания за прекратяване:смърт, запрещение на представителя, прекратяване на ЮЛ. погиване на вещ.Видове:а) доброволно (договорно); б) задължително (законно);в) представителство на ЮЛ (има белези и на договорно, и на законно).С оглед обема на ПВ: за еднократно д-е и за многократни д-я.С оглед на вида на действията: активно, пасивно и смесено.Упълномощаване- У е сделка, насочена към пораждане на ПВ. То е основанието, въз основа на което се учредява договорн.представителство. Прекратяване: оттегляне, отказ, смърт, запрещение,изтичане на срока,постигане на целта.Законно представителство (задължително)-възниква не по силата на сделка, а с настъпване на определени Юф:събития (раждане - представителство за родителите);съд.решения (съсобственик -управител на вещ);АА (назначаване на настойници или попечители);Представителство на ЮЛ-има белези и на доброволно (ЮЛ избират доброволно своите представители), и на законно (ЮЛ трябва да има представител). Нарича се още органно представителство, защото ПВ има изпълнителният орган на ЮЛ. Представителството възниква със самото избиране на този орган.Действия от чуждо име без ПИ. Последици: Правни действия, извършени от „представителя" без ПВ нямат юридическо действие за представлявания и за третите лица, освен ако представляваният потвърди сделката.Ако бъде потвърдена, сделката става напълно действителна. Иначе тя е недействит. Косвено представителство- При него„представителят" действа от свое име,последици възникват за него и след това прехвърля придобитите права и задължения.Защита па представлявания Представителят трябва да действа в интерес на представлявания. Ако представителят и третото лице се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания. Представит. по търговското право има по-широко съдържание - то вкл.не само същинското и косвеното, но и др.форми, включително възможността да се извършват и фактически (а не само правни) действия.Друга отлика на търговското представителство е възмездността в отношенията м/у представител и представляван, както и относителната трайност на тези отношения.Прокурист (търговски управител) е ФЛ, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение Търговски пълномощник (обикновен)-лице, упълномощено от търговец да извършва посочените в пълномощното действия с/у възнаграждение- като прокуриста действа от името и за сметка на търговеца,представителната власт е упълномощ.сделка, извършва действия по силата на възмезден д-р.Разлика-обемът на представит.власт се определя от упълномощит.сделка,не от з-на. Видове:а) генерално (общо) - то обхваща всички действия. пълномощието се счита за генерално;б)специално -за посочените в пълномощното действия;в) изрично - за действия,извън съдържанието на пълномощното (обикновената дейност) -/отчуждаване на недв. имоти/;г)конкретно (единично) - само за определена сделка.Търг.помощник-Той е страна само във вътрешните отношения с търговеца,служител в търг. предприятие, който подпомага търговеца във фактическото изпълнение на търг. Д-ст.Отношенията-в договор. Търг.представител- лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на др.търговец при извършване на търг. му д-ст. Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка.Търг.посредник -търговец, който по занятие посредничи за сключване на сделки. Той е самостоятелен, подобно на Т представител, но се отличава от него по това, че не работи постоянно за един Т, а действа за случая. Той има право на възнаграждение. В трудовото право има -договор за управление (ДУ)-прилага се при едноличните държавни и общински ТД. Възложител- дружеството!Предмет е управлението на друж. и неговото предприятие, при което управителят се задължава на свой риск да постигне определен стопански резултат. Особеното е, че договорният управител на публично ТД замества изпълнителния орган. Това го доближава до прокуриста. И двамата управляват друж.възмездно, въз основа на д-р,могат да извършват всички действия, свързани с търг.д-ст на друж. и го представляват. Разликата м/у тях е, че прокуристът дължи предоставяне на работна сила, а управителят по ДУ дължи резултат. Освен това прокуристът не изключва управлението на изпълнителния орган, докато договорният управител го замества (но самият той не става орган).

16. Срокове в гражданското право. Давностни и преклузивни срокове. Начало и край на на сроковете. Спиране и прекъсване на давностните срокове. Действие на изтеклата давност. Времето оказва въздействие върху субективните права:-може да бъде въздигнато в правопораждащ Юф (придобивна давност); да бъде правопогасяващ Юф (погасителна);да определя кога 1 право става изискуемо (срок на д-р);да е граница за защита на суб.права (погасит. давност,преклузивен срок).Видове според това кой ги установява: законни - определени в норм.акт/погас.давност/;съдебни – опред.се от съда/за представяне доказат. /;в)административни/от адм. орган/; договорни.Биват материалнопр.и процесуалнопр.Броене-по: дни, седмици, мес, год.. Начало- когато е определен в дни, той започва да се брои от следващия ден, а когато е в седмици, месеци или год, се брои от същия ден.Погасителна давност-определен период от време, през който титулярът на едно субективно право бездейства, поради което длъжникът по това право може с волеизявление пред компетентен правораздавателен орган (съд, арбитраж) да погаси правото на иск или на принудително изпълнение / Погасява се не самото субективно право, а само правото на принудит.му осъществяване/. Давността не сеприлага служебно, т.е. необходимо е волеизявление, позоваване на нея (чл.120 ЗЗД).Потестативно/преобразуващо/ суб.право-може да бъде упражнено само в защита, т.е. чрез възражение. По принцип се урежда с повелителни норми. Приложно поле- не само вземания, а всякакви суб.гражд. права. Не се погасяват по давност:Искове на собственика по ЗС/да иска своя вещ от владеещ я,без основание/; Искове за делба; Исковете за семейни ПО (за развод);Установителни; Възраженията;Видове:Общ- 5г.-за всички случаи, когато не е предвиден друг; Специални:-3 г.:вземанията за възнаграж дения за труд,ако не е предвидена друга; за обезщетения и неустойки от неизпълнен д-р;за наем, за лихви, др.периодични плащания;исковете за унищожаване на сделки (без крайна нужда); 1 год.: исковете за унищожаване поради крайна нужда.При конкуренция м/у общ и специален давн.срок се прилага специалният(по-краткият). Начало и броене.Начало - принципът е, че давностният срок започва да тече от момента, когато се поражда правото на иск, т.е. в полза на носителя на суб.право се поражда право на държ.защита.а)при облигац.отношения - от деня, в който вземането е станало изискуемо-настъпването падежа.б)при вземания,от непозволено увреждане – от откриването на дееца. в)при абсолютните права - от нарушаването им. г)при преобразуващите - от възникването им. д)при унищожаеми сделки- от деня, в който лицето,чиято воля е опорочена,е в състояние да предяви иска.2. Броене - по общите правила.При правоприемство давността продължава да тече.Спиране-Настъпване на такова обстоятелство, определено със з-н, след което давностният срок престава да бъде правно значим, но изтеклият до този момент срок се зачита и се събира еьс срока след преустановяване на спирането. Принципът е, че давност не тече през времето, когато носителят на правото не може или е затруднен да го упражни."Основанията: м/у деца и родители, докато упражняват род.права;м/у съпрузи;докато трае съдебният процес за вземането; Прекъсване-Юф, с настъп ване на който се заличава юридич.периодът от момента на възникването на правото на иск до настъпването на този Юф (обратно действие). След прекъсването започва да тече нова давност. Основанията:Признаване на вземането от длъжника. Предявяване на иск или възражение, ако бъдат уважени.Предприемане на действия за принудително изпълнение. Преклузивни срокове- се отличават със следните белези:а)с изтичането им се погасяват самите суб.права, за които се отнасят (а при давностните - само правото на искова защита); б)не могат да се спират и прекъсват (давностните могат);в)прилагат се служебно от съда (давностните - не);г)започват да текат от възникване на суб.право (давностните - от възникването на правото на иск); д)недопустим е отказ от тях след изтичането им (от давностния - може);

17 в-с. Право на собственост – същ ност и видове. Способи за придобива не на собстве ността.Ограничения на С. Отчуждаване. /. Същност и съдър жание.Същност-ПС е признатата и гарантирана от з-на възможност едно лице да владее,ползва и да се разпо режда фактически и юридически с определена вещ и да иска от трети лица да се въздържат от въздействие в/у нея.ПС е абсо лютно право - действа по отно шение на всички. ПС е най-широкото по съдърж, "пълно" вещно право – съд.3 правомо щия:1/. владение: упражняване иа фактическа власт в/у вещта. 2/ползване: възможност да се извличат полезните свойства на вещта, без да се засяга нейната субстанция. 3/разпореждане - 2 вида: а) фактическо: консумира не на нейното съдържание или унищожаване на вещта; най-често при потребими вещи. б) правно: определяне на юридич съдба на вещта чрез правни сделки. Видове ПС- публич на и частна. Държ. и общините могат да имат и публична, и частна собственост, а другите субекти - само частна. Публич на та собственост е извън граждан ския оборот. II.Способи за при добиване на ПС:1/.Първични (оригинерни): вещното П не е производно от вещно П на друго лице; няма праводаване и правоприем ство /по силата на з-на/. 2/.Производни (деривативни): П произтича от П на друго лице, има праводаване и право приемство, транслация.III.Ограничения на ПС.2 основни групи: 1.По силата на з-на: а)свързани със застрояването - наложени са от ЗУТ; "когато за извърш ване иа работи в един недвижим имот е необходимо да се плезе в друг имот, собственикът на този имот е длъжен да даде достъп за това"; За земите от горския фонд ;с екологичен характер.2. Дого- ворно създавани ограничения - когато собственикът е учредил суперфи ция (право на строеж), право на ползва не или сервитут в полза на друго лице. Принуд. отчуждаване на недвижими имоти (О) .I. Същност - О по принцип е оригинерен способ за придобиване на право на соб ственост. При него няма право приемство – Д,(общината) придобива собственост на ново юридич.основание. Право на предишния собственик не се прехвърля, а се погасява. За неговия носител се поражда право на обезщетение. Извър шва се с решение на окръжния съд. (при липса на съгласие. Ако има съгласие и се сключи д-р за продажба, производст вото по се прекратява). Съгл.К отчужда ва нето на собственост за държ. и общ. нужди може да става само въз основа на закон. Предпоставки: -за особено важни нужди; нуждите са на държавата или общината; не могат да се задоволят по друг начин;обект може да бъде само недвижим имот;II.О за държ. нужди - по ЗДС. Произ водство то започва по искане на заинтересованото ведом ство,с моти вирано искане до Мф и МРРБ, които в 14-дневен срок го одоб ряват или отхвърлят. Ако го одобрят, министрите правят предложение до органа, компе тентен да издаде акта- а) обл. управител - със з-д; б) за нац. инфраструк турни обекти - МС- с решение. Заповедта на ОУ се връчва на собствениците по реда на ГПК и подлежи на обжалване пред окръжния съд в 14-дн срок от връчването. Решението на МС се обнар. в ДВ и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дн срок от обн. Реш. на съда е окончателно Имотьт се счита за отчужден, когато се изплати обезщете нието. Ако в 6-м. срок собстве никът не бъде обезщетен, по негово искане съдът отменя отчуждаването. Ако в 3-г срок от отчуждаването мероприя тието не е започнало, бившият собственик може да поиска отмяна на отчуждаване то. III.О за общински нужди - по ЗОС. Производството се открива с мотивира но решение на ОбС, взето с мнозинство повече от 1/2 от общия брой на съветни ците. Основание за това реше ние е влязъл в сила подробен устройствен план. Кметът на общината издава заповед, връчва я на собственика-може да я обжалва пред окръжния съд в 14-дн. срок. Първични способи за придобиване право на собственост (в-сът не е посочен в конспекта-важен).I. Придобиване по давност.Понятие за придо бивна давност - тя е способ за придобиване на собствеността или друго вещно право върху една вещ чрез нейното непре къснато владение в течение на определен период от време при условия, предвидени в з-н. Придобивната давност е период от време, през който едно лице упражнява факти чески съдържанието на правото на собственост или друго вещно право и след изти чането на който лицето може да иска придобиването на това право. II.Завладяване.III.Намиране на изгуб.вещи. IV.Прира щение. Преработ ване. Присединяване:1.Приращението е колич. или стойностно увелич. на 1 вещ под действието на човешки или приро дата(изкуств. или естеств 2.Преработ ване.3.Присъединяване Принадлежността следна главната вещ, ако не е уговоре но друго. V. Намиране на съкровище-Съкровището става С държавата. Лицето, което го е намерило, има право на възна граждение в размер 25%от ст-та. Придоби ване на вещни права чрез сделки- собствеността се прехвър ля с постигането на съгласие (облиг-вещно действие на договорите). Право на държ и на общ. собств. I. Държ. собственост (ДС).Д може да притежава право на собст веност върху всички възможни обекти. Освен общите придобивни способи може чрез конфискация , отнемане в полза на Д , отчуждаване за държ.нужди по ЗДС и др.

18 в-с. Съсобственост-понятие и видове.Възн. и прекратяване. Отношения м/у съсобств. Етажна собственост. I. Съсобственост –ЗС.1.Понятие - Съсобственост е налице, когато пр. на собственост в/у 1 вещ принадлежи общо на 2 или повече лица . Разделено е вещното право, а не самата вещ. Частите на съсобствениците се считат за.Основания: наследяване, сделка, адм.акт (при дворищна регулация ), по силата на з-на (общите части в сграда с етажна собств). Управление и ползване – съгл. с реш. на съсобствениците, притежаващи повече от 1/2 от вещта. Липсва мнозинство -районен съд решава. Всеки съсобственик участва в ползи и тежести съраз мерно частта си. Всеки съсобстве ник може да си служи с вещта по предназначение, без да пречи на другите. Подобрения на общата вещ-съгласие на всички-за недв. имот нот.заверено.Прекра тяване:а) делба – добровол на или съдеб на; всеки от съсобственик може да иска делба; искът за делба не се погасява по давност трябва да участват всички съсобств; б) разпо реждане с дела и изкупуване: при продажба трябва да го предложи първо на съсобственици при и ако те не се съгласят, може на трето лице (с пием. док. и декл. пред нотариуса. Видове: а)дялова (обикновена); б)бездяло ва (семей ната имущ. общност, при нея съпруг не може да се разпорежда с дела си, докато бракът съществува Някои имоти са неподеляеми: общи части при ЕС,имоти, които не могат да се разделят на части;II. Етажна собственост (ЕС)-ЗС.1. Понятие - съчетание м/у еднолична собственост върху самостоятелен обект в 1 сграда и съсобственост върху общите части на имота.Обща част е всичко, което служи за общо ползване - земята, покрива,комини. Дяловете в общите части са съразмерни па стойността на самостоят. обекти към момента на възникването на ЕС. При надстроя ване или пристрояване се прераз пределят дяловете в общите части. Съсобствеността върху общите части възниква по право, тя не може да бъде ликвидирана с правен акт.Всеки обитател при използуване на своите части от сградата, е длъжен да не върши и да не допуща нищо, което може да изложи сградата на опасност. ЕС не е ЮЛ, но има органи за управле ние: общото събрание на собстве ниците с кворум 3/4, избира управи телен съвет и управител. Има и друго ОС- на собствениците + обитателите: кворум 1/2.Изваждане от сградата на собственик по решение на ОС след предупрежде ние- 1. когато създава опасност за сградата,системно нарушава реда. Може да се обжалва пред съда. Управителят представля ва собствениците, включ.по съд. дела, по в-си на обикн. управление, а по други в-си - при изрично упълномощаване от ОС.

19 в-с. Вещни права в/у чужда вещ - пр на строеж, суперфи ция,на надстроя ване и при строяване. Пр. на ползване -видове. Сервитути. I. 1/Право на строеж. Понятие-Институт на вещното право на строеж - суперфиция -познат в от рим ско време. Уредбата е в: ЗС. ЗДС, ЗОС, З.на за у-во на терит./ЗУТ/, З-н за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), 4 разновидности: право на строеж,над строяване, пристрояване и на подстроя ване.По презумпция (ЗС) собствени кът на земята е собственик и на построй ките и насажде нията в/у нея. Собстве никът може да отстъпи на др. лице правото да построи сграда в/у земята му, като това лице стане собственик на построй ката - т.е. да учреди суперфи ция. Суперфиция се учредява в/у урегулиран поземл. Имот предвидени за застрояване и трябва да е съобразена с действащия градоустр. план. Учредява се от собственика на земята. При съсоб ственост - от всички съсобств. Суперфи цията е право с преходен х-р - целта е да послужи за придо биване на др. вещни права.То се учредява и прехвър ля само преди извършване строежа. След завършване на сградата в груб строеж (констатирано с протокол на общ. администр) предмет на ирехвърли телна сделка може да бъде построе ната сграда или самостоятел на част от нея 2.Съдържание - правомощия: право да се построи сграда в чужд поземл. имот;пр. на собственост в/у построената сграда;пр.да се държи сградата на чужд.място Първото правомощие е същинското право на строеж, другите-трансформация след упражняването му. 3.Учредя ване: а)чрез сделка –възмезд на или безвъзмездна, ф-ма – нотар.акт. Право на пристрояване - строи се до сградата. III.Право на ползване ЗС. "Правото на ползване включва правото да се използва вещта съгласно предназ начението й да се получават добиви от нея, без да се променя съществено." Ползувателят не може да отчуждава своето право – то е вещно право с оглед на личността.Задълж на ползувателя: разноски, данъци, такси; да поддържа вещта;да я върне; да застрахова вещта; Сервитути – ограни чени вещни права в/у чужд имот - напр. за преминаване, черпене на вода. Има служещ имот (обременен със серви тута) и господ стващ имот (в чиято изгода е учреден сервитут) Сервитутът е неделим – свързан е с всяка част на имотите (ако те се разделят сервитутът остава за всяка част). Не може да се прехвърля отделно от имота.Учредя ване - с д-р или с адм. акт - предвидено в з-ни.

20 в-с. Защита на вещните права-видове.Разграничение м/у петиторна и поцесорна защита. Петиторна защита. Ревандикац. и негаторен иск.Иск за установя ване на граници.Правото на собственост е абсолютно право и е защитимо срещу всеки друг правен субект. Конституционни гаранции: чл. 17 К. Всеки клон на правото защитава правото на собственост със свои специфични средства. Видове:Извънсъдебна и съдебна.I. Административни/извънсъд./ - за държ. и общин. собственост ЗОСи ЗДС дават право па изземване на държ. и общ. имоти въз основа заповед на кмета (за ДС – обл. управител) от лицата, които ги владеят или държат незаконно,със заповед на кмета могат да се изземват земеделски земи с възстановено право на собственост от лицата, които ги ползват без пр.основа ние, и да се предоставят на собствениците. II.Наказател ни/съдебна/:НК: престъпления против собствеността (кражба, грабеж, присвояване, обсебване, измама, вещно укривателство, унищожаване и повреж дане). III.Гражданскопр - вещни искове. Разграничения на владелч. от: петиторните искове (реванди кационен, негаторен, за граници) - при тях се защитава вещно право, което първо трябва да се докаже. Владелчески (посесорен) иск е притеза нието на владелеца да се прекрати нарушението и въз станови владението му в/у вещта. Съдът се интересува само от факти - има ли владение, имало ли е нарушение, кой в момента е Вл. Не се обсъжда правомерността на действията. Защитават се факти ческите отношения. Ревандика ционен иск- ЗС: „Собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това." Това с иск на невладее щия собственик срещу владеещия (или държащия) несобственик.Той е- вещен; -собственически; осъдите лен;не се погасява по давност; Ищец: само собстве никът на вещта, който не я владее. Ответ ник: владелец или държател към момента на завеждане на иска. Тежест на доказване тежи в/у ищеца. Проверява се 2 типа легитимация (ищецът трябва да ги докаже): а)активна: да се установи че ищецът е собственик - чрез представяне на документ за собственост: нотариален акт (консти тутивен или констативен); Админ.акт,с който като обезщетение за отчужден имот е отреден държ.имот; конститутивно съд.решение (ЗС); б)пасивна - да се докаже, че ответникът (а не друго лице) в момента на предявяване на иска владее (държи) имота. Защита владението от ответника - 2 н-на: а)разрушаване на активната легитимация.б)разрушаване на пасивн.легитимация - чрез възраже ние, че владее или държи вещта на правно основание. РИ може да бъде съединяван с др. искове:а)за унищожаване, разваляне, отмяна или прогласяване на нищожност;б) вреди по ЗЗД; Ако са настъпили промени в имоти по време на владението: а)при добросъвестен - подобренията (= увелич. ст-ст) + необх. разноски; б)при недобросъ вестен-разноските, необх. за запаз ване на вещта + подобренията.РИ е осъдителен иск - с него се искат две неща: а) да бъде установено, че ищецът е собственик; б) да се осъди ответникът да върне владението. 2.Негаторен иск-ЗС: „Собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснова телно действие, което му пречи да упраж нява своето право." Има въздействие, но владението не е отнето, затова не може РИ:- вещен; -собственически; осъдителен; не се погасява по давност; Ищец е собстве никът. Ответник - този, който наруша ва правото му на собственост. Както при РИ-да се установи активна и пасивна легитимац.Тежестта на доказване тежи в/у ищеца. НИ също е осъдителен иск. С него се иска: а) да се признае ищецът за собственик на вещта; б) да се осъди ответникът първо - да преустанови наруше нието, и да възстанови нещата в предиш но им състояние, когато има нужда от това. Може да се съедини с иск за вреди по ЗЗД. Ответник може да се брани както при РИ. Разноските са: а)необходими - за да не погине вещта; б)полезни – увеличава щи ст-стта;в)луксозни. Необход. се дължат независимо от добросъвестността. Полез ните при добросъвестност се плащат при недобросъвестност -по-малката сума измежду повишената ст-ст и разноските. Луксозни- отстраняват. 3.Иск за граници-ЗС-може само за неурегулирани имоти. Двете страни са едновременно ищец и ответник-всеки трябва да докаже свое право на собственост.

21в-с. Владение и държане. Същност. Видове владение. Права на подоб рителя в/у чужд имот. Защита на владението и държането. П уредба: ЗС.I.Същ ност„Владението е упраж няване на фактическа власт в/у вещ, която владелецът държи, лично или чрез другиго, като своя." 2 основни елемента: фактическа власт - лично или чрез другиго (напр. чрез наемател); - намерение да владее - само лично;Др. признаци: постоянно, трайно; непрекъс вано (чл.81 - не повече от 6 мес. е пре късването);спокойно;несъмнително; Предмет на владението, са предимно вещи, но може и вещни права -на ползване, строеж, сервитути.Различават се добро съвестно и недобросъ вестно владение.Държане-упражняване на фактич.власт в/у вещ,която лицето не държи като своя.Разликата е в намере нието-не я държи като своя,а за другиго /държатели- наемател,заемател/ Държането е на пр.основание,а Вл.може да се установи и неправомерно. Въз можно е Държ.да прерастне във Вл.със съгласието на предишния владелец.II. Добросъвестно вла дение.Владелецът е добросъвес тен, когато владее вещта на пр.основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводате лят му не е собственик или че предпи саната от з-на ф-ма е опорочена.Доста тъчно е добросъвестност да е съществу ала при възникване на правното.Има правно основание, годно да го направи собственик (обективен критерий): акт с транслативен ефект (сделка, съдебно решение или административен акт). Незнание на факти,са недостатъци на пр.основание и пречат да се породят желаните пр. последици (субективен признак): а)че праводателят му не е собстве ник; б)предписаната от з-на форма е била опорочена - порокът трябва да прави акта нищожен от проце суална, а не от материалнопр. гл. т. За незнанието има оборима пре зумпция - „Добросъвестно стта се предполага до доказване на противното."III.Действие на Вл. Процесуалноправно - владението създава презумпция за право. При спор за правото владелецът е ответник, а тежестта на доказване лежи в/у ищеца. Материалнопр: а)Общо за 2 вида Вл:право на защита срещу нарушение или отнемане на влад.; право на обез щетение за вреди; право на обез щетение за необх. и полезни раз носки; б)Само за добросъвестното: става собственик на плодовете от вещта до предявяването на иска за връщането и;има право на сумата, с която се е увеличила стойността на вещта след подобренията;право на задържане; придоб. давност 5 г.(за недобросъвестното -10); IV.Защита на владението. Съдебни средства - искова защита ЗС; ГПК. а)Вла делчески (посесорен) иск е притезанието на владелеца да се прекрати нарушението и възста нови владението му в/у вещта. Съдът се интересува само от фак ти - има ли владение, имало ли е нарушение, кой в момента е Вл. Не се обсъжда правомер ността на действията. Защитават се факти чески те отношения- 6-мес.дав ностен срок. б)Отграничения на владелч. от: петитор ните искове (ревандикационен, негаторен, за граници) - при тях се защитава вещно право, което първо трябва да се докаже; установителни- те са за права, не за владение; личните -са за обезщетение, наличие на вина (могат да се съединяват с владелческите);в)Иск за защита на нарушено владение-ЗС: Владение то на недвижим имот или вещно право в/у такъв имот, вкл. и в/у сервитут, което е повече от 6 м, може ла бъде защищавано срещу всяко наруше ние -може да се предяви в 6-мес. срок. -предмет на защитата: владе ние (всяко!) на недвижим имот (всякакъв) или на вещно право в/у такъв имот.г) Иск за защита на отнето владение: Владелецът или държателят, на когото е отнета чрез насилие или по скрит начин движ. или недвиж. вещ, може в 6-мес.срок да иска връщането и от лицето, което я еотнело. в) Не могат да се съединяват владелчески с петиторни искове в един процес (защото едните са за факти, а другите - за права).

22 в-с. Кадастър и имотен регистър. Актове за недвиж.имоти. Вписване. Пр.уредба ЗКИР. І. Кадас тър е съвкупността от данни за местоположение граници и размерите на недвиж.Имо ти в РБ набирани,представя ни поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред. Обхваща и данни за : 1. пр. на собственост в/у недв.; 2. др.вещни права в/у недв. имоти; 3. държ. граници, границите на АТЕ, землищ. граници и на територии с еднакво трайно предназна чение. Данните по 1 и 2 се нанасят в/у кадастрална карта и се записват в када стрални регистри.”К” се съз дава, поддържа и съхранява от Агенция по геодезия, картография и кадастър към м-ра на регион. развитие и благоустройството. Обект на кадаст. е недвиж. имот: 1. поземлен имот; 2. сграда, вкл.изградена в груб строеж; 3. самостоятелен обект в сграда. Основна единица на кадастъра е поземл. имот-всеки получава идентифи катор - уникален номер,чрез който недвиж. имот се посоч ва еднозначно за терит. на страната. Кадастралната карта съдържа: държ. граници, границите на АТЕ, землищ ните; поземлените имоти с границите и сгради и идентификаторите им; наиме нования на местнос ти, улици,др.Водят се кадас. регистри на:1.недвиж. имоти - обект на кадастъра; 2.гео дезическите основни точки; 3. точките от работната гео дезич. основа;4.идентифика торите и промените им. Кадастралният регистър на недвиж. имоти - обект на кадастъра съдържа:1. основ ните данни за имота 2. за собственика на недвижимия имот; 3. за др. вещни права в/у недвиж.имот; 4.номера на партидата на имота в имотния регистър. Съдилищ и служби "Държ.собств" и "Общ.собственост" предоста вят на службата по геоде зия, картография и кадастър по местонахождението на имота препис от всеки акт в 7-дн.срок от издаване или влизане в сила. ІІ. Имотният регистър се състои от пар тидите на недвиж.имоти.В него се вписват актовете, с които се признава или прех върля правото на собствен. или друго вещно право в/у недв. имоти, възбрани и ипотеките и др. действия, за които з-н предвижда вписва не.Съдията по вписванията разпорежда вписванията в партидите на недвиж. Имоти, които се намират на терит.на съотв. съд.район. Имот ният регистър се води и съхранява от Агенцията по вписвания към м-ра на правосъдието със служби по вписва нията в районните съдилища. Парти дата на всеки недвиж.имот се състои от 5 части: 1."А" - за имота- иденти фикаторът; вид; адрес; граници; площ;предназначение етажност на сградата. 2."Б" - за собствени ка и признаването и прехвърля нето на правото на собственост; 3."В" -за учредяването и прех върлянето на др. вещни права; 4."Г" - за ипотеки; 5. "Д" - за възбраните; Подлежащ на вписване акт се вписва в частта на партидата, за която се отнася. Вписване в имотния регистър може да се извършва: 1. по молба от заинтересуваното лице или от негов представител; 2. по молба от нотариус в случаите, предвидени в закон; 3. служебно - в предвидени от закон случаи. Молбата се подава до съдията по вписванията чрез службата по вписванията-в нея се отбелязват год., мес.,ден, час и мин. на постъпването й, вход.номер. Съдията по вписванията с определе ние разпорежда вписване или отказва- удосто верява вписв. с подпис За вписванията се уведомява съответната служба по кадастър Всеки може да поиска сведения от вписванията.Основните данни за недвиж. имоти в имотния регистър се получават от кадастъра. Данните за пр. на собственост и др. вещни права върху недв. имоти в кадастъра се получават от имотния рег.Кадастърът и имотният регистър са публични. ІV. Актове за недв.имоти.на значителна ст-ст са, затова се удостоверяват от официален орган – нотариус, за да добият обвързваща доказателствена сила. Нотариусът е лице, на което Д е възложила ф-и по удостоверяване на опред.сделки и д-я. Неговите актове са удостоверителни. 1/ Нотариален акт за сделки относно вещни права в/у недв. Имоти-сделките трябва да са в формата на нотариален акт. За целта се развива особено нотариално пр-во, което започва по молба на страните. Нотариалния акт е условие за действителност на сделката,има обвързваща докозателствена сила спрямо всички,тъй има конститутивно д-е. При това пр-во нотариуса само удостоверява че самата сделка е извършена. Нот.акт легитимира неговия носител като собственик. 2/Констативни нотар. актове. Освен НА, удостоверява щи пр. сделки с недв.имоти има нот.актове, удосто веряващи ПС в/у недв.имоти – констативни нот.актове-случаи,при които 1 лице е собственик, но не притеж. нот.акт за собственост. Конста ивния нот.акт се издава по писм. молба от лицето, което има пр. интерес. 2 хипотези: а/ молите ля е собственик, няма нот.акт, но има писм.доказателства. Б/ молителят е собственик, няма нот.акт и не разполага с никакви писм. д-ства – придобивна давност. Нотариуса извършва проверка на правото на собств.чрез свидетели – обстоятелстве на проверка. При тези случаи нот.акт само констати тира пр. на собственост. Констативните нот.актове имат обвързваща доказат. сила, но нямат конститутивно д-ие-не прехвърлят ПС, затова тези актове могат де се оборват и отхвърлят. 3/ Актове за държ. и общински имоти. Д-вата същи притежава недв.имоти, но няма нот.акт за собственост.ЗС постановява, че ПС в/у Д.и общ.имоти може да се удостовери с документ, издаден въз основа на книгата, където тези имоти се водят. Съставят се актове за Д и общ.имоти по утвърден образец. Тази д-ст се нарича актуване и е в компе тенцията на службите” Д собственост” и “Общ. собственост” към обл.управители и кметове. Тези актове са удостовери телни адм.актове, но имат обвърз ваща доказателствена сила. Обратната операция е деактуване –отписване на имота - трябва да се докаже от ФЛ. V.Вписване. Актове, подлежащи на вписване. Действие. Вписването е с-ма за отбелязване и регистриране на актовете, свързани с учредява не,признава не и промяна на собств. и на др.вещни права в/у недв. имоти, а също и на тежестите върху тези имоти (искови молби, възбрани, ипотеки и др). Вписване се извършва в спец. книги –имотен регистър. Вписват се от съдията по вписванията.Целта на вписването е:- да се даде гласност на тези актове;- гаранция за стабилността на гражд. оборот с недв. имоти.Не е условие за действителност на акта подлежащ на вписване, няма конститутивно д-е. Актовете, подлежащи на вписване до момента на вписването им не могат да се противопоставят на трети лица. Вписването действа за в бъдеще, няма обратна сила,не заздравява порочния акт. Първият по време е пръв по право. Актове, подлежащи на вписване: а)актове, с които се прехвърля ПС или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недв. имоти, както и актове, с които се признават такива права.б)д-ри, с които се прехвърля наследство, с недв. имоти. в) актовете за отказване от вещни права върху недв. имоти.г)договори за делба на недв.имоти и съдебни разпределител ни протоколи за такива имоти.С изм. от 2001 г. се вписват и актовете, с които се признават вещни права в/у недвижими имоти: констативни нот., актовете за държ.собственост и за общ. собственост ипотеки и възбрани.Не подлежат на вписване: придобиването на недв. имот по силата на з.на; завещанията относно недв.имоти, и всички придобивания на недв. имоти по наследство.

23.Договор – понятие и видове. Особености на договора в облигационното, търговското и трудовото право. Сключване на договора и преддоговорни отношения. Предварителен договор. Договор в полза на трето лице, обещаване действие на трето лице. Договорът.І.Същност-1. Определение: Д е съглашение между 2 или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи едни правна връзка м/у тях (т.е. ОПО-"правоотношение между две лица, по силата на което едното, наречено кредитор, има право да иска от другото, наречено длъжник, една престация - едно действие или бездействие, едно поведение, един резултат") Характерни признаци:а)Д е осн. Юф (юр. основание), от който се пораждат, изменят и прекратяват ОПО;б)Д е вид гражданска сделка - двустранна или многостранна; в)Д е осн.ср-во за регулиране на ик.взаимоотн. 3.Елементи а)страни; б)взаимно адресирани волеизявления: в)съгласие относно предмета на Д съвпадение на насрещните волеизявления; г)съдържание: общи условия, данни за страните; клаузи (уговорки); 4.Принцип на дог.автономия- чл.9: „Страните могат свободно да определят съдьржанието на д-ра".II. Видове-1. Възмездни(продажба); безвъзмездни (дарение).2.Едностранни (заем за послужване),двустранни. 3.Комутативни (с конкретно определен предмет -продажба). и алеаторни(предметът им зависи от едно бъдещо несигурно събитие (застрахователен Д).4.Срочни и безсрочии.5.Стокови и организационни.6.Транслативни (прехвърля се собственост-продажба),нетранслативии. .7.Консенсуални (задължение се поражда от съгласие -продажба);реални (предаване.8.Формални и неформални. 9.Главни и акцесорни. Особености на договора в търг.и трудовото право-1/ Търг. сделки -имат родовите белези на д-ра и някои особености -обслужват кръгооборота на стоки и капитали - в сферата на производството и услугите, организацията и дейността на търговските предприятия. Търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие. Тсд са винаги възмездни (за разлика от ГП). Тсд се регулират от ТЗ, субсидиарно се прилага ЗЗД, а също и търговските обичаи.2/Трудов д-р. Особености: ,,'ГД е съглашение между работника (служителя) и работодателя, с което работникът (служителят) се задължава да предостави работната си сила за ползване от работодателя, като изпълнява определена работа и се подчинява на установените от работодателя ред и условия за това. а работодателят - да създаде необходимите нормални условия за използването на работната сила ида заплати на работника (служителя) уговореното труд.възнаграждение.' 'Договорът е двустранен, възмезден. Страните по ТД са: а) работник и работодател - това с страната, която наема раб. сила на работника или сружителя за ползване. Предмет на ТД е предоставянето и използването на раб. сила.Съдържанието на ТД е съвкупността от правата и задълженията на страните по него.1/ Сключване -Предложение (оферта) - това е едностранно волеизявление-изисквания: *да е отправено от дееспособно лице; *да е адресирано към определено лице *да изразява желание за сключване на Д; *да съдържа съществените условия;Приемане (акцепт) - едностранно волеизявление за пълно съгласие - изрично или с конклудентни д-я (даване на парите; но не и мълчание!). Изисквания: *да е отправено от дееспособно лице; *това лице да е адресат па предложението или негов пълномощник; *да е адресирано до предложителя; Момент на сключване на Д:а)м/у присъстващи - с постигането на съгласие по съществените условия; б) м/у отсъстващи - с пристигане на приемането у предложителя.Преддоговорни отношения-това са ОПО, които възникват от самия факт на воденето на преговори.Съдържание - добросъвестност, т.е.: а) взамно уведомяване относно качеството на стоката, предназначение; б) мерки за да не се увреди др. страна при договарянето; в) да се вземат мерки за осигуряване валидността на бъдещия Д.4.Отговорност – извъндо говорна - недобросъвестният отговаря дори когато Д не е сключен. 1/Предварителен договор (ПД).ПД е този, в който се уговаря сключване на окончателен Д.Приложно поле: главно за продажба недвижими имоти, но може и др.Усл-я за действителност - освен общите: а) да съдържа съществените усл. на окончателния Д (вещ, цена, страни); б) да се спази изискуемата форма - когато за окончателния Д се изисква нотариална форма или нотариална заверка на подписите, предварит. Д да бъде в писм.форма.Действие: поражда задължение на всяка от страните за сключване на окончателен Д (не прехвърля собственост!).Принудително изпълнение - по съдебен ред, с иск за сключване на окончателен Д. Д-р в полза на трето лице (ДПТЛ).Правна уредба -ЗЗД.Определение - ДПТЛ е съглашение между 2 лица, по силата па което едното лице нарежда на другото да изпълни задълж. си на трето лице (ТЛ). ТЛ е всяко лице, което не е страна по Д.Страните по Д са уговарящ (стипулант) и обещател. ТЛ се нарича бенефициер. То не е страна по Д. За него Д поражда само права, по не и задължения.Приложно поле:- за превоз, транзитни доставки, застраховане.Изисквания за валидност (освен общите) - да се конкретизира ТЛ.Действие - този Д е изкл.от пр-па, че всеки договаря сам за себе си и Д произвежда действие само за договарящите- а)задължение за обещателя; б)право на третото лице да получи уговорената престация. Ако ДПТЛ бъде отменен от кредиторите на уговарящия ТЛ е длъжно да върне само даденото от уговарящия. Договор за обещаване действия на ТЛ. Съглашение, по силата на което 1 лице (обещател) се задължава да осигури изпълнението на задължението от ТЛ. Прилага се при верижните (транзитни) доставки. Поражда се задължение за обещателя, но не и за ТЛ. При неизпълнение обещателят отговаря.

24.Изпълнение – същност и страни. Предмет на изпълнението. Време и място на изпълнението. Право на задържане на гражданското и търговското право. Възражение за неизпълнен д-р. Суброгация/ Встъпване в правата на удовлетворения кредитор /. Изпълнение (И-Същност - доброволно осъществяване на дължимиярезултат. С извършването му задължението на длъжника и претенцията на кредитора се погасяват. И е най-естественият начин за погасяване на ОПО.
Кой (I страна) - Длъжникът е обвързан от ОПО и той трябва да ИЗПЪЛНИ. Може и трето лице, освен при задължения за лична незаместима престация - тогава само длъжникът.3.Кому(ІІ страна) - Чл.75: на кредитора или на негов представител. В противен случай И е действително, само ако кредиторът го е потвърдил или се е възползвал от него. Валидно е и изпълнението на неовластено лице, ако длъжникът е бил добросъвестен ; когато е направено на предявител на ценна книга на заповед или на приносител. Когато плащането става чрез задължаване и заверяване на банкова сметка, задължението се счита погасено със заверяването на сметката на кредитора.4.Кога- Когато вземането стане изискуемо(на падежа): а)Когато е без срок - веднага. б)Когато е уговорен срок. Срокът може да бъде: *определен; *относително определен (ден след сигурно събитие); *неопределен - т.е. ще бъде определен по-късно от кредитора или от длъжника;5. Какво (предмет на изпълнението) - Това, което се дължи - престацията. „Кредиторът не може да бъде принуден да приеме в И нещо, различно от дължимото" „Кредиторът не може да бъде принуден да приеме И на части, макар задълже нието да е делимо" - освен ако задължението е такова по естеството си, по закон или по договор.Тези правила са в интерес на кредитора и той може да се съгласи на друго:а)даване вместо изпълнение.б) частично изпълнение - престиране не наведнъж, а на части.6.Къде- местоизпълнение (МИ) - тава е мястото, където длъжникът трябва да прeстира, за да се освободи от дълга. Местодоставянето - това е местоназначението на престацията. Определяне на МИ: а) от договора; б) от естеството на задължението; в) от закона; г) правила по чл.68:- при парични задължения - в местожителството на кредитора по време на И (носими); - при задължение да се даде вещ - в местонахождението на вещта; -в др. случаи - в местожителството на длъжника по време на пораждане на задължението (търсими);Правно значение на МИ - във връзка със забавата. При търсимо срочно задължение, ако не потърси вземането си в срока, кредиторът изпада в забава. При носимо - длъжникът изпада в забава, ако не престира в срока.II. Престацията – предмет на задължението -Престацията е дължимият резултат, тя е предмет на задължението. Начини за определяне на престацията:а)от закона;б)чрез договорна клауза (при диспозитивни норми) - това е проява на договорната автономия;Видове престации:1.Положител (за действие) и отрицателна (за бездействие). 2.С еднократно и с трайно (продължително или повтарящо се) изпълнение. 3.Делими и неделими.4.Заместими и незаместими;5.Задълж. за сключване на сделка - предварителен Д - лични незаместими действия. 6.Задълж. да се даде нещо т.е. да се прехвърли собственост или др. вещно право.7. Индивидуално и родово определени престации.а) ИОП е нещо конкретно; б)РОП - Собствеността не се прехвърля автоматично, а след индивидуализация. 8. Алтернативни престации (с право на избор;9. факултативни престации - дължи се една вещ, но с престирането на друга задължението се погасява. 10. Парични задължения.Право на задържане; Длъжникът има такова право, когато има срещу кредитора си изискуемо вземане от същото ПО, от което произтича и задължението му. П3 има обезпечителна функция - съществува до едновременно насрещно изпълнение.Предпоставки:а) насрещно изискуемо вземане (снабдено с иск за изпълнение, непогасено по давност). Двете престации трябва да са с различен предмет, защото иначе - прихващане.б) дължимата престация, която се задържа, е във фактическата власт на задържащия, но той трябва да е придобил тази власт правомерно. в)връзка м/у двете насрещни задължения;ПЗ е едно отлагателно (дилаторно) възражение - до едновременно насрещно изпълнение претенцията на кредитора се парализира.То е залогоподобно право, противопоставимо на третите лица -задържащият има право на предпочтително удовлетворение от ст-стта на задържаната.ПЗ е допустимо срещу кредитора и неговите правоприемници.ІV. Възражение за неизпълнен договор (чл.90 ал.1)То е подвид на право на задържане, приложимо към двустранните ОПО. Има същата цел - обезпечение, гаранция. Допустимо е при същите условия: *изискуемо вземане; *насрещно вземане; *функционална връзка.Действие - приблизително същото: отлага И до насрещно едновременно И.При него обезпечителната функция отстъпва на по-заден план, а на първо място то трябва да съдейства дължимите насрещни престации да бъдат разменени и страните да бъдат удовлетворени.V. Встъпване в правата на удовлетворения кредитор (суброгация).Когато трето лице изпълни вместо длъжника, кредиторът е удовлетворен, но длъжникът продължава да е обвързан със задължението си, вече към новия кредитор - третото лице. Третото лице замества досегашния кредитор, като встъпва (суброгира се) в неговите права - не просто в самото вземане, но и в съпровождащите го права - залози, поръчителства, лихви, изпълнителни листове, искове за унищожение, солидарност и т.н. (чл. 146). Именно това е целта на суброгацията. За самото вземане е достатъчен обратният (регресен иск) Суброгацията е свързана с обратния иск - ако няма обратен иск, няма да има и суброгация. Напр. ако Л плати дълга на В към С с намерение да надари В, той няма да има срещу него обратен иск, няма да има и суброгаторен иск.

25. Неизпълнение – същност и форми. Невиновна невъзможност за изпълнение – фактически състав и последици. Причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря, и последици от виновното неизпълнение. Забава на длъжника и на кредитора. Неизпълнение-Същност - неосъществяваие на дължимия резултат (престация). Форми на неизпълнение:а) пълно- длъжникът нищо не е изплатил, или толкова лошо, че е безполезно за кредитора. б)неточно - по време или по качество: *частично (неадекватно по количество); *забавено (по време *лошо.Средства за ликвидиране на последиците от неИ:а) иск за пряко И (+ вреди от виновна забава);б) овластяване на кредитора от съда да осъществи сам за сметка на длъжника престацията;в) договорна отговорност за вреди от виновното неИ;г) освобождаване от отговорност - когато неИ се дължи на обстоятелства, за които длъжникът не отговаря.ІI. Невиновна невъзможност за изпълнение. Пр-път е, че без вина няма отговорност - чл.81 ал.1: "Длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина." Това е обективна невъзможност: а) изпълнението е неосъщест вимо поради практически или правно непреодолимо препятствие (напр. вещта погива); При родово определени вещи И е винаги възможно (родът не погива).Последици: а) задължението се; Рисковете: 1/при едностранните договори: в/у кредиторът; 2/при двустранните договори: общото правило е, че рискът е върху длъжника, чието задължение е станало.Причини за неизпълнение, за които длъжникът отговаря.1. Вина - Длъжникът отговаря, когато е виновен. а)Вината е психическо отношение на извършителя към деянието, формите на вината са умисъл и небрежност .б) Умисъл: длъжникът съзнава, че с неизпълнението ще причини вреди на кредитора, но иска или допуща този неправо мерен резултат. Когато го желае - пряк умисъл; когато не го желае, но го допуща и се съгласява с това – евентуа лен умисъл. в) Небрежност: длъжникът не желае и не се съгласява с настъпването на вредоносните последици отнеИ. Но той несъзнателно или лекомислено не е положил онази грижа, която е трябвало да положи, за да изпълни точно. Отговорността за умишлено неИ е по-тежка - за всички преки и непосредствени вреди. А при небрежност - само за вредите, които са могли „да бъдат предвидени при пораждане на задължението" .Дължима грижа. "Задължението трябва да е изпълнено с грижата на добър стопанин.Последици на виновната невъз можност за И - кредиторът може: * да иска обезщетение за вреди (компенсаторно) - за да е пълно, трябва да е готов да престира; *да иска заместващата облага; *да не престира насрещно дължимото; *да иска разваляне на договора.IV. Неточно И-1. Забавено И (забава- длъжник. а) Това е И, неточно по време.б) Предпоставки: 1/изискуемост на вземането; 2/покана за И. 3/вина.в) Действие: 1/рискът преминава върху длъжника; 2/кредиторът има иск за реално И; 3/кредиторът има иск за обезщетение за вреди; 4/разваляне на договора;г) Прекратяване на забавата: *с изпълнение, *опрощаване, *забава на кредитора.2. Лошо изпълнение-а) това е И, неточно в качествено отношение;б) Последици - кредиторът може: 1/да иска добро И (с поправка или замяна); 2/да отстрани сам дефекта за сметка на длъжника; 3/да приеме лошото И с отбив; 3.Частично И - неточно ПО количество; кредиторът може да не го приеме.Забава на кредитора. 1.Предпостави (чл.95): а) или не дава необходимото съдействие, без което длъжникът не може за изпълни задължението си; б) или неоправдано не приема предложеното (точно) изпълнение;2.Последици:а) отговорността на длъжника намалява: *отговаря само при умисъл и груба небрежност; *не дължи лихвите.б) рискът преминава върху кредитора (чл.96);в) длъжникът може да се освободи от задължението си (чл.97,98): * ако 3 е да се предаде нещо - като го предаде за пазене на подходящо място, определено от районния съд по местоизпълнение; г) необх.разноски след забавата са в тежест на кредитора. Длъжникът има и право на задържане .Отпадане на забавата - с приемане на И, или съглашение, или по давност.

26. Гражданска отговорност за вреди. Понятие. Видове вреди. Отговорност за вреди при неизпълнение на договор и при непозволено увреждане. Обезщетения за вреди. Граници на гражданската отговорност. Неустойка, задатък, отметнина.Вреда.Вредата е неблагоприятна последица {а кредитора от неизпълнение на поетото спрямо него задължение, респ. за всяко лице от неизпълнението на общото задължение да не се причинява никому вреда.Видове: 1/ Морални (неимуществени). Размерът на обезщетението се определя от съда по справедливост (чл.52). 2/Материални(имуществени)- засягат матер. интереси, имуществото.Размер: разликата м/у имотното състояние на кредитора след неИ и имотното състояние, което би имал при изпълнено задължение.Имуществената вреда включва: а)претърпените загуби - това, с което кредиторът обеднява. б)пропуснатите ползи - това, с което би се обогатил при точно изпълнение.Отговорност за вреди - Същност - отговорността за вреди е вторично задължение - тя възниква вследствие неИ на едно първично задължение. Нейните функции са: компенсаторна (по отношение на увредения) и санкционна (по отношение на виновния причинител). 2.Видове- според произхода на неизпълнения дълг:а) договорна: дългът произтича от ОПО.б) извъндоговор на (деликтна): дългът произтича направо от закона - това е общото задължение да не се вреди другиму (чл.45).И двете целят да компенсират вредата, която увреденият е понесъл. Но деликтно отговорният дължи всички преки и непосредствени вреди, докато при договорната ОТГ. има степенуване съобразно с вината - при небрежност се отг. само за вредите, които са могли да бъдат.3.Предпоставки: а)вреда; б)противоправно поведение (неИ); в) вина на длъжника (презумира се); г)причинна връзка между неИ и вредата;Граници на гражд. отговорност. Когато са налице предпоставките, длъжникът би трябвало да отговаря за всички вреди, които е причинил (претърпени загуби + пропуснати ползи). Но В чл.82/33Д са установени определени граници на неговата отговорност: ”Обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпъл нението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен, топ отговаря за всички преки п непосредствени вреди."Ограниченията следователно са 2:1. Отговаря се само за преките вреди.2. Отговаря се само за вредите, които са били предвидими при пораждане на задължението-важи само за добросъвестния длъжник - при небрежност. При умисъл то не важи - недобросъвестният длъжник отговаря и за непредвидимите вреди.ІV. Неустойка (Н).- предварително установена отговорност на длъжника за евентуално неизпълнение. Задължение то за Н има акцесорен характер - следва сьдбата на главното задължение.2. Функции: 1/обезпечителна; 2/ обезщетителна;3. Видове:Според източника - договорна и законна (сега по ЗЗД - само договорна).Б/За пълно неИ и за неточно И (забавено, частично, лошо).В/Според съотношението с вредите: а) обикновена (зачитана) ;б) кумулативна - Н + действителните вреди. в)алтернативна - или Н, или действителните вреди. г) изключителна - само Н.4. Предпоставки: 1/да е уговорена; 2/кредиторът да е изпълнил или да е готов да изпълни и да не е изключително виновен за неИ на другата страна; 3/длъжникът да е виновен за неИ;V. Задатък (капаро) и отметнина-Понятие (чл.93) - парична сума или имуществена ценност, която едната страна дава на другата при сключването на д-ра като док-ство, че той е сключен, и за обезпечение на изпълнението. 2.Функции: а) потвърдителна (доказателствена); б) гаранционна; в) обезщетително-наказателна.3. Действие: а) при изпълнение: прихваща се или се връща; б) при невиновна невъзможност: връща се; в) при виновна невъзможност изправната страна избира: * да задържи задатъка или да иска действителните вреди; *да извърши престацията си срещу пълно парично обезщетение ( = стойността на престация); г) при забавено изпълнение - избор: 1/да иска; 2/ да задържи задатъка и да се откаже от д-ра;Отметнината е същото като задатъка, обаче се уговаря, че всяка страна може да се откаже от д-ра до изпълнението му, като жертва отметнината.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по граждански процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.