Курсова работа по право и медии


Категория на документа: ПравоГлава втора "Престъпление против личността" съдържа девет раздела, Допълнителна разпоредба и Особена разпоредба. Раздел І "Убийство", Раздел ІІ "Телесна повреда", Раздел ІІІ "Злепоставяне", Раздел ІV "Отвличане и противозаконно лишаване от свобода", Раздел V "Принуда", Раздел VІ "Издаване на чужда тайна", Раздел VІІ "Обида и клевета", Раздел VІІІ "Разврат", Раздел ІХ "Трафик на хора". В раздел І се включват член 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 и 127. В тях се регламентират наказанията, които се налагат на лице, което осъществи или подготвя убийство, без значение дали то е: умишлено, при самозащита, при проявена немарливост. За убийство се смята и умишленото умъртвяване на плода или новородено от неговата майка, ако новороденото има чудовищен вид, също се смята за убийство. Ако някой извърши аборт, извън предназначеното за това място също се наказва като убийство. При склоняването на някога към самоубийство лицето, което е подбуждало търпи наказателна отговорност. Раздел ІІ се състои от член 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134 и 135. Те имат за цел да определят наказателната отговорност за нанасянето на тежка телесна повреда и средна телесна повреда без значение дали са причинени, поради непредпазливост, незнание или умишлено (за посочените телесни повреди се обяснява, какво представлява всяка); престъпление, което причинява разстройство на здравето; болести, предавани по полов път, за които преносителя знае. Раздел ІІІ се състои от член 136, 137, 138, 139, 140 и 141. Те имат за цел да регламентират наказанията, които се налагат на лице, което накърнява или уронва авторитета на друго лице. В раздел ІV са включени член 142 и 142а. В тях се определя наказателната отговорност на лице, което отвлича и задържа против волята другиго. Следващият раздел включва в себе си член 143, 143а и 144. В тях се определя наказанието за лице, което отправя закани към другиго; задържа заложници; принуждава друго лице да извърши действие против волята му. Член 145 и 145а са част от раздел VІ, според които лице, което издаде чужда тайна или използва информация получена чрез СРС, подлежи на съд. Раздел VІІ се състои от член 146, 147, 148 и 148а. Според тях лице, което каже или извърши нещо, с което да накърни достойнството на другиго; разкрие позорни обстоятелства или припише престъпление съгласно Чл. 148. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) За обида:
1. нанесена публично;
2. разпространена чрез печатно произведение или по друг начин;
3. на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му и
4. (изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) от длъжностно лице или от представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му,
(изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) наказанието е глоба от три хиляди до десет хиляди лева и обществено порицание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2000 г.) За клевета, извършена при условията на предходната алинея, както и за клевета, от която са настъпили тежки последици, наказанието е глоба от пет хиляди лева до петнадесет хиляди лева и обществено порицание.
(3) В случаите на ал. 1, точка 1 може да намери приложение ал. 2 на чл. 146.,търпи наказателна отговорност. Раздел VІІІ съдържа член 149, 150, 151, 152, 153, 154, 154а, 155, 155а, 155б, 156, 157, 158, 158а и 159. Има за цел да регламентира наказателната отговорност, която търпи лице, което блудства; изнасилва; извършва полово сношение с лице, което проституира и е под 18 години; склонява към проституция; принуждава другиго да участва или гледа порнографски материали. Престъпленията могат да бъдат както към пълнолетни, така и към непълнолетни лица, от това се определя и степента на наказанието. Последният раздел от тази глава е девети. Той съдържа член 159а, 159б, 159в и 159г. В тях е казано, че наказателна отговорност носи лице, което набира, транспортира, приема и/или укрива другиго с цел разврат, принудителен труд, отнемане на телесни органи, с цел продажба.

Глава трета се нарича "Престъпления против правата на гражданите". Състои се от осем раздела - Раздел І "Престъпления против равенството на гражданите", Раздел ІІ "Престъпления против изповеданията", Раздел ІІІ "Престъпления против политическите права на гражданите", Раздел ІV "Нарушаване неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство", Раздел V "Нарушаване неприкосновеността на кореспонденцията", Раздел VІ "Престъпления против трудовите права на гражданите", Раздел VІІ "Престъпления против интелектуалната собственост" и Раздел VІІІ "Престъпления против свободата на събранията, митингите и манифестациите". Раздел първи се състои от член 162 и 163. В тях се определя наказателната отговорност, която търпи лице, което посредством средствата за масовите комуникации подбужда към дискриминация, насилие омраза; извършва нападение над лица, групи от хора, имоти, основани на расова, народностна или етническа принадлежност. В следващия раздел са включени член 164, 165 и 166. Те гласят, че всяко лице, което проповядва омраза на религиозна основа, чрез средствата за масови комуникации; със сила пречи на изповядването на дадена релия; създава политическа организация насочена срещу конкретна религия, търпи наказателна отговорност. В раздел трети се регламентира наказателната отговорност, която търпи лице, което пречи да се осъществи избирателния вот; поиска или получи материални блага, за да осъществи правото си на глас в полза на определен кандидат; упражни избирателно право, без да има такова право; се възползва от това, че е служител в избирателната комисия и наруши тайната на гласуването или поправи резултатите от вота; чрез насилие или заплашване принуди някого противно на убежденията му да участва или напусне политическа партия; чрез насилие или заплашване попречи на някого да осъществи своите конституционни политически права. Раздел четири се състои само от член 170. В него се определя наказанието на лице, което насилствено влиза в чуждо жилище, чрез взлом, хитрост, злоупотреба с власт. Следващият раздел се състои от член 171 и 171а. Те имат за цел да определят наказанието, което се присъжда на лице, извършило нарушение срещу неприкосновеността на личната кореспонденция. Раздел шести съдържа само член 172, според който наказателна отговорност носи лице, което попречи на другиго или насилствено принуди да напусне работа поради расова, народностна или етническа принадлежност. Раздел седми се състои от член 172а, 172б, 173 и 174. В него се регламентира наказанието на лице, което без да е получило авторски права, се възползва от чужд обект с културен или научен характер или търговска марка. Последния раздел от тази глава, включва само член 174а. Според него, който с насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин разтури или попречи да се проведе събрание, митинг или манифестация, допустими по Закона за събранията, митингите и манифестациите, подлежи на наказателна отговорност. Член 175 се причислява към Особената разпоредба на тази глава.

Глава четвърта се нарича "Престъпления против брака, семейството и младежта". Състои се от два раздела - Раздел І "Престъпление против брака и семейството" и Раздел ІІ "Престъпления против младежта". Раздел първи се състои от член 176, 177, 178, 179, 180 (отменен), 181, 182, 182а, 182б, 183, 184, 185 и 186. В тях се регламентират наказанията, които търпи лице, което умишлено укрие информация, която може да е пречка за сключване в брака; насилствено склони другиго към брак; да бъде заплатено за булката; многобрачието; остави без грижа свое дете или такова, на което е настойник; принуди родител да изостави своето дете с цел имотна облага; продаде дете; не изплаща издръжка на свое дете; прибере и задържи чуждо дете. Раздел втори включва в себе си член 187, 188, 189, 190, 191, 192, 192а и 193. Според тях наказателна отговорност носи лице, което изпълнява тормоз над дете, намиращо се под негова опека; склонява дете, под негова опека да извършва престъпление или да проституира; принуждава дете да проси; принуди дете, не навършило 16 години да живее съпружески с другиго; пълнолетно лице да заживее с друго лице от женски пол под 16 години; получи парични средства, за да разреши на своя дъщеря или сродница под 16 години да живее на семейни начела; приемане на непълнолетно лице на работа; напие непълнолетно лице или лице с психични отклонения.

Глава пета "Престъпления против собствеността" съдържа осем раздела. Те са: Раздел І "Кражба", Раздел ІІ "Грабеж", Раздел ІІІ "Присвояване", Раздел ІV "Измама", Раздел V "Изнудване", Раздел VІ "Вещно укривателство", Раздел VІІ "Унищожаване и повреждане" и Раздел VІІІ "Злоупотреба на доверие", освен тези раздели, в главата има и Особена разпоредба и Допълнителна разпоредба. Раздел първи се състои от член 194, 195, 196, 196а, 197 и 197а. В тях се регламентира наказателната отговорност, която търпи лице, незаконно присвоило движима вещ от другиго. В раздел втори са включени член 198, 199 и 200. Според тях лице, което подготвя или незаконно присвои чужда движима вещ, става обект на наказателна отговорност. Следващият раздел се състои от член 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 и 208. Длъжностно лице, което присвои чужди пари или вещи; противозаконно присвои държавна вещ, за която отговаря; лице, което намери чужда движима вещ и не съобщи за нейното намиране; лице, което открие съкровище и не съобщи на властите, търпи наказателната отговорност, определена в този раздел. Раздел четвърти се състои от член 209, 210, 211, 212, 212а, 212б и 213. Според тях наказателна отговорност носи лице, което с цел придобиване на чужд имот заблуди другиго; представи неистински, преправени или с невярно съдържание с цел получаване на чуждо имущество; преправи чужд електронен подпис или заличи важни компютърни данни. В раздел пети се включват член 213а, 214 и 214а, според които наказателна отговорност носи лице, което с цел придобиване на чужда вещ си служи със заплахи, насилие или разгласяване на позорни за другиго обстоятелства. Следващият раздел се състои само от член 215. Според него, който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага укрие, придобие или спомогне да бъдат отчуждени чужди движими вещи, за които знае или предполага, че са придобити от другиго чрез престъпление или чрез друго общественоопасно деяние, става наказателноотговорно лице. Раздел седми съдържа член 216 и 216а. В тях се регламентира наказателната отговорност за лице, което умишлено подтикне или сам унищожи чужда собственост. В последният раздел е включен член 217. Според него, който съзнателно злоупотреби с поверено му имущество се наказва с лишаване от свобода.

Глава шеста се нарича "Престъпления против стопанството". В нея са включени Раздел I "Общи стопански престъпления", Раздел Іа "Престъпления против кредиторите", Раздел ІІ "Престъпления в отделни стопански отрасли", Раздел ІІІ "Престъпления против митническия режим", Раздел ІV "Престъпления против паричната и кредитната система". В първият раздел са включени член 219, 220, 221, 221а, 221б, 222, 223, 224, 225, 225а, 225б, 225в, 226, 227, 227а. Според тях лице, което не положи грижи за ръководеното от него стопанство; сключи неизгодни сделки; предостави неверни данни; по незаконен начин придобие имотни облаги, търпи наказателна отговорност. Следващия раздел се състои от член 227б, 227в, 227г, 227д, 227е. В тях се регламентират наказанията за търговци, които не спазват установените законови норми, относно бизнеса си. Раздел втори включва член 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 234а, 234б, 234в, 235, 236, 237, 238, 239, 240. Според тях наказателна отговорност носи лице, което се възползва от своята длъжност и произведе некачествена стока; наруши наредба срещу разпространението на заразна болест по животните; произведе стока, която не отговаря на изискванията; участва в контрабанда на оръжия и други технологични средства приспособени за двойна употреба; изкупува отпадъци от черни и цветни метали без лиценз; без редовно писмено позволение сече, събира, транспортира дърва; убие или улови без разрешение едър дивеч; улови риба с взрив, отрова или в защитени води или при маловодие; въпреки поста, който заема допусне да се извърши нарушение на правилата за запазване на рибата и други водни организми; е чужд гражданин и навлезе във води, които са в юрисдикцията на Република България, с цел риболов без разрешение. В раздел трети са включени член 241, 242, 242а. В тях са определени наказанията за лице, което пренася стока без знанието и разрешението на митниците на съответните държави; внася и разтоварва стока на територията на дадена страна, а стоката е с транзитни документи. Последния раздел се състои от член 243, 244, 244а, 245, 246, 247, 248, 248а, 249, 250, 251, 252. Съгласно тях наказателна отговорност носи лице, което изготви, вкара в обръщение или приеме фалшиви пари; с цел получаване на кредит, предостави невярна информация; преведе по банков път сума пари извън страната, използвайки невярна информация; наруши разпоредба отнасяща се до режима на сделките, вноса, износа и други действия с валута; без разрешение извършва сделки, застрахователна дейност или платежни услуги.

Седма глава е озаглавена "Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система". В нея са включени член 253, 253а, 253б, 254, 254а, 254б, 255, 255а, 256, 257, 258, 259, 259а, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268. Според тях наказателна отговорност носи лице, което подготвя пране на пари или пере пари. Голяма част от членовете в тази глава са отменени.

Следващата глава е осма. Тя се нарича "Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи публични функции" и се състои от Раздел І "Престъпления против реда на управлението", Раздел ІІ "Престъпления по служба", Раздел ІІІ "Престъпления против правосъдието" и Раздел ІV "Подкуп".` Раздел първи се състои от член 269, 270, 270а, 271, 272, 273, 274, 274а, 275, 276, 277, 277а, 278, 278а, 278б, 278в, 278г, 278д, 279, 280, 281. Според тях наказателна отговорност носи лице, което без разрешение извършва археологични действия; повреди културна ценност; придобие имотна облага противозаконно; преведе през граница други лица без необходимото разрешение; влезе или излезе през граница без необходимото разрешение; противозаконно държи или унищожи защитени видове. В следващия раздел са включени член 282, 282а, 283, 283а, 283б, 284, 284а, 284б, 284в, 285. Те гласят, че длъжностно лице, което злоупотреби с правомощията си и по този начин навреди на друг; си набави лични облаги; издаде поверителна информация, с която навреди другиму; принуди свой подчинен да извърши престъпление, търпи наказателна отговорност. Раздел трети се състои от член 286, 287, 287а, 288, 289, 290, 290а, 291, 292, 293, 293а, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300. Те регламентират наказателната отговорност, която носи лице, което пред орган на властта набеди другиго в престъпление, като знае че е невинен; по време на изпълнение на служебен дълг извърши престъпление; даде фалшиви доказателства или показания; не изпълни, наложените му от съда санкции; избяга от затвора. Последният раздел от тази глава съдържа член 301, 302, 302а, 303, 304, 304а, 304б, 305,305а, 306, 307, 307а. Според тях всяко лице, което посредничи, приеме или предложи подкуп, носи наказателна отговорност.

През 2011 година е добавена нова глава в Наказателния кодекс на Република България. Това е глава осем "а" "Престъпления против спорта". В нея са включени член 307б, 307в, 307г, 307д, 307е. Те определят наказанията за лице, което склони другиму или сам предложи подкуп с цел повлияване на резултатите от спортни състезания.

Глава девета се нарича "Документни престъпления". В нея са включени член 308, 309, 310, 311, 312, 313, 313а, 313б, 314, 315, 316, 317, 318, 319. Според тях наказателна отговорност носи лице, което съзнателно състави или преправи официален или частен документ; унищожи или скрие документ; състави документ, който предварително носи чужд подпис.

Глава девет "а" "Компютърни престъпления" включва член 319а, 319б, 319в, 319г, 319д, 319е, които определят наказанието за лице, което без разрешение копира, използва или осъществи достъп до компютърни данни; изтрие, промени или унищожи данни в компютърната мрежа; разпространи кодове или пароли за достъп.

Следващата глава десета "Престъпления против реда и общественото спокойствие" се състои от член 320, 320а, 321, 321а, 322, 323, 323а, 324, 325, 325а, 325б, 325в, 326, 327, 328, 329. Те определят наказателната отговорност за лице, което подбуди към престъпление посредством проповед; образува или ръководи организирана престъпна групировка; не попречи за извършването на тежко престъпление; построи сграда върху обработваема земя; изпълнява професия или занаят без да има необходимото удостоверение; нарушава обществения ред; организира или участва в боеве с животни; прояви жестокост към гръбначно животни, в следствие на което му причини смъртта; не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което е под негов надзор, в резултат на което то нанесе средна или тежка телесна повреда на друго лице; подаде неверни знаци за помощ по радиото, телефона или по друг начин; устройва хазартни игри по не установения от закона начин.

Глава единадесета "Общоопасни престъпления" съдържа Раздел І "Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства", Раздел ІІ "Престъпления по транспорта и съобщенията", Раздел ІІІ "Престъпления против народното здраве и против околната среда", Раздел ІV "Други общоопасни престъпления", Раздел V "Престъпления при използуване на атомната енергия за мирни цели". В раздел първи са включени член 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 339а, 339б. Според тях наказателна отговорност носи лице, което умишлено запали имущество със значима стойност; причини наводнение, в следствие на което изложи живота на друг на опасност; произведе или видоизмени огнестрелно оръжие, химическо оръжие, пиротехника; без да вземе необходимите мерки за сигурност работи с взривни вещества или огнестрелни оръжия. Вторият раздел се състои от член 340, 341, 341а, 341б, 341в, 342, 343, 343а, 343б, 343в, 343г, 344, 345, 345а, 346, 346а, 346б, 347, 348, 348а, 348б. В тях се регламентира наказанието налагано на лице, което повреди подвижен железопътен състав или железен път, въздухоплавателно средство, автомобил, електротранспортно средство; постави във въздухоплавателно средство устройство или вещество, което може да го разруши или да му причини повреда, която го прави негодно за полет или създава опасност за сигурността му в полет; при управляване на подвижен железопътен състав, въздухоплавателно средство, моторно превозно средство, плавателен съд, бойна или специална машина наруши правилата за движение, като допуска причиняването на телесна повреда или смърт на другиго; управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство; си служи с контролни знаци, издадени за друго моторно превозно средство; противозаконно отнеме чуждо моторно превозно средство; противозаконно проникне в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. В следващият раздел се включват член 349, 349а, 350, 350а, 351, 352, 352а, 353, 353а, 353б, 353в, 353г, 353д, 353е, 353ж, 353з, 354, 354а, 354б, 354в, 355, 356. В тях се определя наказателната отговорност, която носи лице, което умишлено тури или примеси опасен за живота или здравето предмет в кладенец, извор, водопровод или в друго приспособление, предназначено за общо ползуване, откъдето или с което се черпи вода за пиене; наруши правила, установени за вземане и предоставяне на човешки органи или тъкани за трансплантация; изготви храни или питиета, предназначени за общо ползване, по такъв начин, че в тях се създават или попадат опасни за здравето вещества; замърсява или допуска да се замърсят почвата, въздухът, водни течения, басейни, подземни води, териториалните или вътрешните морски води или морски води в зони. В раздел четвърти влизат 356а, 356б, 356в. В тях се регламентират наказанията за лице, което е чужденец и извършва опасни за здравето на хората деяние. Последният раздел от тази глава се състои от член 356г, 356д, 356е, 356ж, 356з, 356и, 356й, 356к. Според тях наказателна отговорност носи лице, което нареди или допусне да се започне или извърши дейност, без да бъде издадено или преди да бъде издадено предвидено в Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели; назначи или допусне да работи с ядрен материал, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения лице без необходимата правоспособност; наруши правилата за ядрената или радиационната безопасност, като допуска, че може да последва телесна повреда или смърт на другиго.

Глава дванадесета "Престъпления против отбранителната способност на републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация". В нея са включени Раздел І "Престъпления против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация", Раздел ІІ "Престъпления против носене на военната служба", Раздел ІІа "Престъпления против изпълнението на мирновременната алтернативна служба", Раздел ІІІ "Други престъпления". В първи раздел са включени член 357, 357а, 357б, 358, 359, 360. В тях се определя наказателната отговорност, която носи лице, което разгласи информация, представляваща държавна тайна, която му е била поверена или станала известна по служба или работа; загуби документи, издания или материали, съдържащи информация, представляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана информация; стане причина да бъде разкрита информация, представляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана информация; разгласи сведения от военно, стопанско или друго естество, които не са държавна тайна, но чието разгласяване е забранено със закон. Следващият раздел се състои от член 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368. Според тях наказателна отговорност носи лице, което при мобилизация се отклони от военна служба; наруши задълженията си по военния отчет на българските граждани и техниката извън случаите, предвидени в специалните закони за военния отчет; не изпълнява разпорежданията, свързани с подготовката и провеждането на мобилизация, или пречи на нейното нормално провеждане; съзнателно наруши задълженията си при медицинско освидетелствуване на военнослужещи. Раздел ІІа е отменен. Раздел ІІІ се състои от член 269 и 370. Те имат за цел да определят наказанията за лице, което по време на война не изпълнява задълженията си във връзка с противовъздушната, противоатомната и противохимическата защита; по време на война като трудовомобилизиран се отклони или не изпълнява задълженията си във връзка с възложената му работа.

Следващата глава е тринадесета. Тя се нарича "Военни престъпления". В нея се съдържат Раздел І "Престъпления против подчинеността и военната чест", Раздел ІІ "Отклонение от военна служба", Раздел ІІІ "Длъжностни престъпления", Раздел ІV "Престъпления против караулната, постовата, патрулната, вътрешната и граничната служба", Раздел V "Други военни престъпления", Раздел VІ "Военни престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка или при участие в мисия или операция извън страната", Раздел VІІ "Престъпления във връзка с военни действия", Допълнителна разпоредба. В раздел първи са включени член 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 379а. В тях се определя наказателната отговорност, която се налага на лице, което не изпълни или откаже да изпълни заповед на началника си; явно изрази недоволство против разпореждане или заповед на началника си; заплаши началника си или военно длъжностно лице, изпълняващо задълженията по военната служба, с телесна повреда или с убийство; се съпротивлява на началника си или на военно длъжностно лице, изпълняващо задължения по военната служба; извърши насилствено действие по отношение на началника си, както и по отношение на военно длъжностно лице при или по повод изпълнение на задължение по военната служба. Раздел втори се състои от член 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386. Според тях наказателна отговорност носи лице, което без разрешение напусне частта или мястото на службата си или не се яви на служба при назначение; се отклони от военна служба за повече от три денонощия; се отклони с намерение да избегне завинаги изпълнението на задължението си по военната служба; се отклони от задължение по военната служба чрез симулиране на болест, подправка на документ или по друг измамлив начин, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление. Раздел трети се състои от член 387 и 388, в които се определя лице, което злоупотреби с властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или превиши властта си и от това произлязат вредни последици; по непредпазливост наруши или не изпълни служебните си задължения и от това произлязат вредни последици, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление. В раздел четвърти са включени член 389, 390, 391, 392. В тях се регламентира наказателната отговорност, която носи лице, което умишлено или по непредпазливост наруши уставните правила на караулната, постовата или патрулната служба или издадените въз основа на тези правила разпореждания; е от денонощния наряд, което умишлено или по непредпазливост наруши уставните правила на вътрешната служба; е от състава на граничния наряд, което умишлено или по непредпазливост наруши правилата по охраната на държавната граница. В следващия раздел са включени 393, 394, 395. Те определят наказателната отговорност за лице, което разгласява по какъвто и да е начин информация с военен характер, представляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана информация, получена по международен договор, по който Република България е страна, ако не подлежи на по-тежко наказание, изостави или загуби вещи, дадени му за лична употреба по служба. Раздел шести се състои от член 396, 397, 397а. Те определят наказателната отговорност на лице, което извърши военни престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка или при участие в мисия или операция извън страната; престъпления извършени във военно време или в бойна обстановка или при участие в мисия или операция извън страната; престъпление извършено във военно време или в бойна обстановка или при участие в мисия или операция извън страната самоволно напусне мястото на службата си или не се яви на служба за не повече от едно денонощие. В последния раздел са включени член 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405. В тях се определя наказанието на лице, което командир на погиващ военен кораб, който без да е изпълнил докрай служебния си дълг, изостави кораба, както и лице от корабния екипаж, което изостави кораба без разпореждане на командира си; самоволно напусне полесражението във време на бой или се предаде в плен поради страх или малодушие, или откаже във време на бой да действува с оръжие; намирайки се в плен, доброволно участвува в работа, която има непосредствено военно значение, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление; намирайки се в плен, като старши се отнася жестоко с друг военнопленник; намирайки се в плен, за да си набави облага или да си осигури снизходително отношение от страна на противника, извърши действия във вреда на друг военнопленник; ограби, открадне, присвои, повреди, унищожи или противозаконно отнеме имущество на население, намиращо се в района на военните действия, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода от три до петнадесет години, а в особено тежки случаи; на полесражението отнеме вещи от ранен, пленник или убит с намерение противозаконно да ги присвои, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва за мародерство с лишаване от свобода от три до петнадесет години, а в особено тежки случаи.

Глава четиринадесета "Престъпления против мира и човечеството" е последната от Наказателния кодекс. Тя се състои от Раздел І "Престъпления против мира", Раздел ІІ "Престъпления против законите и обичаите за водене на война", Раздел ІІІ "Унищожаване на групи от населението (геноцид) и апартейд". Раздел първи се състои от 407, 408, 409. В тях се определя наказанието за лице, което върши по какъвто и да е начин пропаганда за война; пряко или косвено, чрез печат, слово, радио или по друг начин се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга; планира, подготвя или води агресивна война. В следващия раздел са включени член 410, 411, 412, 413, 414, 415, 415а, според които лице, което наруши правилата на международното право за водене на война; без да има право, носи знака на Червения кръст или Червения полумесец или който злоупотреби с флаг или знак на Червения кръст или Червения полумесец, или с цвета, определен за транспортните средства за санитарна евакуация; е в нарушение на правилата на международното право за водене на война унищожи, повреди или направи негодни културни или исторически паметници и предмети, произведения на изкуството, сгради и съоръжения с културно, научно или друго хуманитарно предназначение; е в нарушение на правилата на международното право за водене на война използува или заповяда да бъдат използувани ядрено, химическо, бактериологическо, биологично или токсично оръжие или непозволени средства или начини за водене на война, търпи наказателна отговорност. В последния раздел влизат член 416, 417, 418, 419, 419а, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426. Те определят наказанията за лице, което с цел да унищожи изцяло или отчасти определена национална, етническа, расова или религиозна група; с цел да бъде установено или поддържано господство или систематическо подтисничество на една расова група хора над друга расова група хора.

Без значение каква е формата на управление, всяка държава притежава своя Съдебна власт. В България Съдебната власт не е на достатъчно високо ниво. Наказанията са регламентирани в нормативния акт, който представих, но в същото време почти не се спазват. Цели раздели от Наказателния кодекс са неизползваема. Такива са например Раздел ІІІ и Раздел VІІ от глава втора "Престъпление против личността", намираща се във втората част на документа - Особена част. Същото се получава и при някои членове, например Чл. 178., Чл. 182, Чл. 182б. Въпреки че, те определят наказанието за лица, които принуждават другиго да сключи брак, които продават свои дъщери и сроднички или продават своите деца в България и чужбина, в действителност наказаните за тези престъпления са много малко. Пример за сключването на уредени бракове срещу заплащане се наблюдават почти всеки ден в ромските квартали.

За правилното функциониране на Съдебната система в България и да може да има повече справедливи процеси, трябва на първо място да се направи изменение на всеки един член от Наказателния кодекс. Разделите и членовете, които не се изпълняват да бъдат или изменени така, че да са актуални, или да бъдат отменени. Като цяло кодекса е "тромав", има членове, които не са изменяни от 15 - 20 години, което ги прави и неизползваеми.

В следващите няколко примера, които съм включила става ясно, че все пак има и осъдени за престъпления извършени на територията на Република България или извършени срещу български граждани или срещу държавата.

Примери за изпълнение на наредбите от Наказателния кодекс на Република България

[1] Антоанета Василева: 58 души са осъдени за трафик на хора през първото шестмесечие

58 осъдени за трафик на хора през първото шестмесечие е "добър резултат спрямо миналата година", каза в предаването "Преди всички" секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Антоанета Василева. Статистиката за същия период, която обхваща само заведените дела, отчита 337 жертви на трафик. 279 от случаите се отнасят за сексуална, а останалите - за трудова експлоатация. Обяснението е в по-голямата уязвимост на жените и в по-големите доходи, които осигуряват на своите експлоататори.

Цифрите са много сериозни. Една жена, в зависимост от държавата, в която е принудена да проституира, прави между 500 и 800 евро на нощ. Говорим за огромни обороти, които са абсолютно сто процента печалба за трафикантите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по право и медии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.