Курсова работа по гражданско изпълнително производство


Категория на документа: Право


ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
гр. Благоевград

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Курсова работа по Гражданско изпълнително производство

Тема: Заповед за изпълнение и заповедно производство

Изготвил:

..............................V курс

Специалност: Право - задочно

Фак.

Проверил:

проф. В. Попова

Благоевград, 2014

Целта на заповедното производство е да се установи, че вземането не се оспорва и да се издаде изпълнително оснавание за неоспорено вземане. В това производство не се проверява дали вземането съществува. То е специално производство, уредено в ГПК за създаване на изпълнително основание за вземане, което не се оспорва.

Съществуват две хипотези, при които се издава заповед за изпълнение и те се съдържат в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) :
1) Чл. 410 (1) Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение: 1. за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд; 2. за предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението, когата искът е подсъден на районния съд. (2)Заявлението съдържа искане за издаване на изпълнителен лист и трябва да отговаря на изискванията на чл. 127 ал. 1 и 3 от ГПК и чл. 128 т. 1 и 2 ГПК.
2) Чл. 417 Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на:
1. Акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища
2. Документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките
3. Нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи
4. Извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението- относно предаването на заложени вещи
5. Извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащането на цената или договор за лизинг - относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи
6. Договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от ЗЗД
7. Влязъл в сила акт за установяване на частно държвно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на ГПК
8. Акт за начет
9. Запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея

Съществената разлика в хипотезите откриваме в това, че когато се издава заповед за изпълнение въз основа на чл. 410 ГПК, изпълнителния лист се издава, когато заповедта влезе в сила, докато в хипотезите на чл. 417 ГПК се издава заповед за изпълнение, постановява се незабавно изпълнение по искане на кредитора и се издава изпълнителен лист преди заповедта за изпълнение да е влязла в сила. Тази разлика обуславя и различния начин за защита на длъжника. И в двата случая заявлението за издаване на заповед за изпълнение съдържа и искане за издаване на изпълнителен лист. В чл. 410 ГПК са дадени за кои вземания може да се иска издаване на заповед за изпълнение- парични суми и заместими вещи, за вземания за предаване на движима вещ, когато длъжникът я е получил със задължение да я върне, обременени със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението. Искът трябва да е подсъден на районния съд. Не е необходимо да се представят доказателства, обосноваващи това вземане, достатъчно е да се твърди и в производството да се установи , че не се оспорва задължението. Заявлението се подава до районния съд- местна подсъдност- постоянен адрес, седалище на длъжника или местоизпълнение. Препис от молбата не се връчва на длъжника. Разглежда се в закрито заседание ( разпоредително ) , като не се призовават длъжник и кредитор. Съдът проверява само дали искането отговаря на изискванията на чл. 410 и дали не е в противоречие със закона и добрите нрави, дали длъжникът има постоянен адрес или седалище в България, обичайно местопребиваване или основно място на дейност. Ако се уважи молбата , то препис от заповедта за изпълнение се изпраща на длъжника. Съдържанието за заповедта за изпълнение е императивно определено в закона- чл. 412 ГПК :
1. Означението "заповед за изпълнение"
2. Дата и място на постановяване
3. Посочване на съда и името на съдията, постановил заповедта
4. Трите имена и адресите на страните
5. Делото, по което се издава заповедта
6. Задължението, което длъжникът трябва да изпълни разноските, които трябва да плати
7. Покана до длъжника да изпълни в двуседмичен срок от връчването на заповедта
8. Указание, че заповедта за изпълнение се обезсилва, ако бъде подадено възражение в същия срок
9. Указание, че ако длъжникът не направи възражения пред издалия заповедта съд или не изпълни, заповедта за изпълнение влиза в сила и ще се пристъпи към принудително изпълнение
10. Пределите на обжалване, пред кой съд и в какъв срок може да се обжалва
11. Подпис на съдията
В случаите, когато се пристъпи към принудително изпълнение няма отново да се дава срок за доброволно изпълнение. Тази заповед за изпълнение не подлежи на обжалване ( когато е влязла в сила ) . Въпреки това е предвидена възможност за отмяна, наречена отмяна поради невъзможност за оспорване. Производството е пред въззивния съд в едномесечен срок от узнаване на заповедта за изпълнение. Подава се молба за отмяна.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по гражданско изпълнително производство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.