Курсова работа - ликвидация на ТД


Категория на документа: Право


Под "събиране на вземанията" се разбира вземания, които произтичат от друг юридически факт, а не от сделки. Нови сделки са допустими само доколкото са свързани с ликвидацията.

След като се удовлетворят кредиторите, ръководният орган на дружеството може да отпише несъбираемите вземания на дружеството. Това е счетоводна операция, с която дружеството се отказва от несъбираемите си вземания.

Когато се установи, че търговецът няма имущество, но има задължения, ликвидаторът е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност.
Принципът е, че интересите на кредиторите трябва да се предпочетат пред интересите на съдружниците/акционерите/ да се премине към несъстоятелност. С последните изменения на ТЗ това е легално закрепено - ликвидаторите са задължени да направят искане за образуване на производство по несъстоятелност. Ако съдът установи, че е на лице неплатежоспособност или свръхзадълженост и открие производство по несъстоятелност, ликвидационното производство се спира, от деня на вземането на решение за обявяване в несъстоятелност производството по ликвидация се прекратява. Когато ликвидационното производство се спира съда по несъстоятелността трябва незабавно да уведоми съда по ликвидацията. В случай на ликвидация, ликвидаторите са тези, които представят документите въз основа на които съдът открива производството по несъстоятелност - началния баланс и техния доклад.

Създаването на окончателния баланс не може да стане по-скоро от 6 месеца след поканата към кредиторите да предявят вземанията си. Това е инструктивен срок, тъй като разпределението на имуществото между съдружниците може да стане и след него. След това ликвидаторите подават заявление до съда за прекратяване на ЮЛ и заличаването му от търговския регистър. Заличаването се обнародва в Държавен вестник, ако учредяването е подлежало на обнародване (това е проявление на принципа за публичност).

Ако по-късно се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, длъжностното лице по регистрацията в търговския регистър към Агенцията по вписванията назначава по молба на заинтересуваните лица досегашните или други ликвидатори (чл. 273, ал. 2 ТЗ). "По-нататъшни действия за ликвидация" означава, че не са били установени всички вземания. Възниква въпросът от чие име ще действат новите ликвидатори - от името на прекратеното дружество или от името на бившите членове/съдружници. Това тълкуване на чл. 273, ал. 2 изтъква, че тук законодателят е предвидил фикцията, че дружеството продължава да съществува.

Съществува и възможност при определени предпоставки да се излезе от производството по ликвидация: а)Продължаването е възможно ако прекратяването е извършено на 2 основания - изтичане на срок или решение на компетентните органи, но не и на други основания.
б) Ликвидационното производство не трябва да е в напреднала фаза, т.е. не трябва да е започнало разпределянето на имуществото между съдружниците/акционерите.
в) Продължаването изисква решение на управителния орган на дружеството с единодушие, само при АД е предвиден мнозинство от 3/4 от представения на събранието капитал. Законодателят счита, че това е много сериозно решение.
Решението трябва да се впише в търговския регистър, като заявлението се внася от ликвидаторите. За да продължи дейността си, дружеството трябва да освободи ликвидаторите и да избере управителни органи.

С измененията от 1996 г. се предвиди и възможност за вливане на дружество в ликвидация. За целта трябва да се приеме решение на ОС ако дружеството е капиталово със съответното мнозинство за преобразуване, а в дружества, в които има неограничено отговорни съдружници - с единодушие. Ако дружеството се влее важи правилото за 6 месечното отделно управление - чл. 263. Поставя се въпроса дали разпоредбата може да се приложи и при сливане.

Относно ликвидацията на ТД в България - на ЕТ или ликвидация на ООД или друго ТД , може да бъде осъществена отчасти и "дистанционно" (например ликвидация на фирма от един град може да бъде вписана в Търговския регистър в друг град).

Tези ТД и кооперации в Б-я, които не са пререгистрирани до 31.12.2011 г., подлежат на служебна пререгистрация (със заявление) и ликвидация. При този акт имаме заявител. Той може да бъде всяко заинтересовано лице - от съдружника, през кредиторите, чак до държавните органи. Качеството кредитор се доказва с административен акт, изпълнителен лист или заповед за изпълнение за установяване на съответното вземане, влязло в сила съдебно решение. Със заявлението се иска пререгистрация и обявяване в ликвидация на непререгистрирано ТД и кооперация, определяне на ликвидатор (и неговото възнаграждение) и срок за ликвидация, както и определяне на размера на сумите, необходими за откриване на производството по ликвидация. От съда по регистрацията на Агенцията по вписванията се изпраща удостоверение за актуално състояние в електронна форма, подписано с електронен подпис , както и електронно копие от актуалния към 31 декември 2007 г. учредителен акт, дружествен договор или устав. Агенцията пререгистрира търговеца, вписва ликвидацията, назначава и вписва ликвидатор. За ликвидатори на търговските дружества и кооперациите, за които е поискана пререгистрация и откриване на производство по ликвидация, се назначават лицата, вписани като техни представляващи в съответните регистри на съда по регистрацията. Това са управители, изпълнителни директори и др. За неуредените случаи относно извършване на ликвидацията на служебно пререгистрираните търговци се прилагат съответно разпоредбите на глава седемнадесета "Ликвидация" от Търговския закон.

С промени в българския закон за Търговския регистър, фирмите, непререгистрирани до 1 януари 2012 г., ще се ликвидират по-лесно. В кръга от субекти, които могат да поискат ликвидация на непререгистрирани търговци, се включват и търговци съдружници, както и страните по арбитражни дела. Разширява се и кръгът от субекти, които могат да поискат ликвидация на АД например - и това вече ще са не само Управителните съвети, но и всички управителни органи (включително Надзорният съвет). Непререгистрираните ТД и кооперации към октомври 2012 са над 300 000. С промените се облекчава режимът за завеждане на дела от кредитори към непререгистрирани търговци, които по закон автоматично ще бъдат заличени на 1 януари 2017 г. Това вече ще става с молба до съда, която ще води до пререгистрация на фирмата, за да започне или да продължи делото. По дотогавашния режим първо кредиторът трябва да пререгистрира фирмата, да чака да излезе решението и едва след това да заведе дело. С поправките отпада и изискването за изготвяне на т.нар. "черни" списъци на непререгистрираните фирми (изчислено за около 5 млн. лв. разходи), защото в електронния търговски регистър лесно може да се провери дали дадена фирма се е регистрирала отново.

Ликвидацията е едно от основните средства за преструктуриране на икономиката, разбира се редом до преобразуването и търговската несъстоятелност. Ликвидацията прилича на несъстоятелността, защото и при двете се прекратява търговската дейност и търговското качество със запазване на ЮЛ за определено време. И при ликвидацията и при несъстоятелността се извършват сходни действия: събират се вземания, изпълняват се задължения, а наличното имущество се осребрява. Но ликвидацията винаги е доброволно производство, докато търговската несъстоятелност е задължително принудителна. При ликвидацията имаме ликвидатори, а при несъстоятелността - синдици и правният статут на двата органа се различава. Ликвидацията протича най-често като едностранно охранително производство (с преимуществено диспозитивна регламентация) . Търговската несъстоятелност пък е състезателно производство (уредено предимно с императивни правни норми), следователно правомощията на съда тук са по-широки, отколкото тези в ликвидацията. Ликвидацията е справедлива само когато се запазят интересите и на кредиторите, и на длъжниците. В интерес и на съдружниците или акционерите, тъй като по принцип дружеството има достатъчно имущество да удовлетвори кредиторите. Освен това търговецът запазва възможността да се разпорежда с имуществото си, докато при търговската несъстоятелност тази възможност е ограничена, в някои случаи може дори да бъде напълно отнета.

В Обединеното кралство, много компании в дълг са решили, че е по-полезно да се започне отново чрез създаване на нова компания, наричана "феникс" дружество. От гледна точка на бизнеса това означава ликвидация на фирмата и след това възобновяването й под друго име, но с едни и същи клиенти и доставчици. При някои обстоятелства това може да изглежда като идеална възможност за директорите, но ако те търгуват под едно име, което е еднакво или по същество същото като на дружеството в ликвидация, без одобрение от съда, то те ще извършат престъпление под S216 от Закона за несъстоятелността 1986 г. ( и еквивалентно законодателство в региони, UK). Лицата, които участват в управлението на дружеството на "Феникс" могат да се подведат под лична отговорност за задълженията на дружеството по s217 от Закона за несъстоятелността, освен ако от съдът не е получено одобрение.

Заплахата от ликвидация може трудно да бъде контролирана. Най-застрашени са области като собствеността, инвестициите, търговията и транспорта. Фирми, които искат да предотвратят ликвидацията трябва да предприемат изпреварващи действия, чрез идентифициране на симптомите на несъстоятелност, чрез въвеждане на експертни съвети. Една от първите стъпки за това е да се прегледат текущите активи и да се идентифицира потенциален паричен поток. Ако предприятието притежава предмети с висока себестойност, като имоти или превозни средства, то може да обмисли тяхната продажба, за да се освободи паричната им потенциал. Ако има излишък в наличност или продукти, които все още не са продадени, това е шанс за освобождаване на парични средства. Фирмата може да прегледа и счетоводните си баланси за идентифициране на състав, който не реализира печалба. След продаване на този запас, може да се инвестира сума за закупуването на по-успешен, печеливш състав, който ще помогне да се избегне ликвидация на предприятието. Акциите (ако има такива) също могат да се продадат на едро или в по-малки количества.

В заключение ще обобщя обсъжданото понятие. Ликвидацията е исково производство, пряко свързано с доброволното или принудително прекратяване, извън случаите на преобразуване и несъстоятелност на търговските дружества. Основен орган е ликвидаторът, който поема управленските решения във връзка с прекратяване на дейността на предприятието и удовлетворяване на кредиторите. От една страна ликвидацията се разглежда като система от действия (производство), а от друга страна ликвидацията се означава като етап от съществуването на ТД - всъщност това е последния етап от съществуването на ТД, когато то продължава да съществува като юридическо лице, но е престанало да осъществява търговска дейност и да сключва търговски сделки.
Въпреки че двата търговски института - търговската ликвидация и търговската несъстоятелност често се бъркат в практиката на разговорната реч, те притежават съществените различия в характеристиките и правния си статут.

Личният ми извод, е че предприятието/фирмата трябва да следи непрекъснато показателите си и да не допуска да се доведе до състояние нито на несъстоятелност, нито на ликвидация.

Използвани литературни източници:
Лекциите под форма на презентации на Доц. Д-р Л. Ценова
http://bg.wikipedia.org
http://www.advokati-bg.com/article/227
http://pluton1.com/c-832/prekratiavane-na-tyrgovski-druzhestva-s-likvidacia-cvetana-iankova/
http://www.bg-pravo.com/2009/12/35_18.html
http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1031:062010tkp&catid=11:tkpbest&Itemid=39
http://news.theage.com.au/breaking-news-business/early-action-key-to-avoid-liquidation-20090521-bgnk.html
http://www.lawsbg.com/lectures/65-commercial-law-lectures/192-prekratqvene-td.html
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-10-02&article=426040

Нормативни източници:
ТЗ, ЗЗД, Български закон за Търговския регистър

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа - ликвидация на ТД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.