Курсова по административен процес


Категория на документа: ПравоРусенски университет "Ангел Кънчев"

Юридически факултет

Курсова работа

по Административен процес
на тема:

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Русе
2014г.

Съгласно ЗРАСРБ процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация професионални направления и специалности се откриват с решение на висшето училище или научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация. Кандидатите подават документи съгласно
условията и реда, определени в закона, и реда, определен в правилника на
съответното висше училище или научна организация в срок не по-кратък от два месеца след обявлението в "Държавен вестник".

Придобитите в чужбина научни степени се признават от висшите училища или от научните организации в Република България при условия и по ред, определени с правилниците им, в съответствие с нормативните актове и международните договори, по които Републиката е страна.

Приемането на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс, който се провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи. Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка предлагат за обсъждане в съответната катедра, департамент или институт проект на дисертационния труд, разработен в основната му част, и библиография. Зачисляването на успешно издържалите конкурса кандидати, съответно на кандидатите с одобрени проекти, се извършва с решение на факултетен, съответно научен съвет на висшето училище или научната организация.

Обучението на докторантите се осъществява по план при условията и
по реда на Закона за висшето образование и правилника на съответното висше училище или научна организация. Членовете на журито изготвят две
рецензии, една от които на външно лице, и три становища. Рецензиите и становищата задължително завършват с положителна или отрицателна оценка и се изготвят в срок до 3 месеца от определянето на журито и се публикуват заедно с автореферата на дисертацията на интернет страницата на висшето училище или на научната организация.

В едномесечен срок след публикуването на рецензиите и становищата журито провежда открито заседание за защита на дисертацията като за успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко
три положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка, а неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година след връщането се обявява нова процедура за защита, която е окончателна.

Всички актове на органите на висшето училище или на научната организация във връзка с придобиването на научна степен или за заемането на академичните длъжности по този закон могат да се обжалват пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При провеждане на процедури по ЗРАСРБ, съдържащи класифицирана информация, заседанията на съответните органи са закрити и се прилагат изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Преглед на съдебната практика по ЗРАСРБ

1. Решение на Административен съд - гр. Пловдив

Производство по реда на чл.32 ал.1 от Закона за развитие на академичния състав на Република България, в което жалбоподателят обжалва решение на Факултетния съвет на Биологически факултет при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", относно отказ за присъждане на академична длъжност "Професор".

Съгласно чл.32, ал.1 от ЗРАСРБ, актовете във връзка с придобиваните научни степени или заемането на академични длъжности могат да се обжалват пред Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Пловдивския административен съд е местния компетентен орган, който разглежда производството. Решението му подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

Ищецът заема длъжност доцент в катедра "Зоология" на Биологически факултет при ПУ "П.Хилендарски" и оспорва акта на Факултетния съвет (ФС) в качеството на кандидат в конкурса за академична длъжност "професор", приключил спрямо него с отказ от присъждане на академичната длъжност. Поискано е решението на ФС да се отмени и върне за повторно разглеждане на кандидатурата му при спазване на нормативната уредба, включително и Правилника за развитие на академичния състав на Биологическия факултет при ПУ. Ответник в производството е Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", представляван от Ректора, чрез адвокат.

Рецензиите и препоръките от всички членове на научното жури са положителни, което е отразено в протокола. Мотивът за отказ на ФС да присъди на жалбоподателя академичната длъжност "професор" е липса на необходимия брой научни статии в реферирани научни списания с "Импакт фактор". Твърди се, че този мотив се разминава съществено със становището на научното жури, проверило научната продукция на кандидата, вкл. и представените публикации, голяма част от които са цитирани в списания с "импакт фактор". В тази връзка е посочено, че ФС не се е съобразил с Правилника за развитие на академичния състав на Биологическия факултет относно статиите, цитирани в списания с "Импакт фактор" - те са всъщност с "Импакт фактор". Научното жури единодушно е предложило на ФС преразглеждане на кандидатурата, но това не е сторено. В протокола е вписан и мотив за отказ - възрастта на жалбоподателя, който е проява на дискриминация. В последствие е внесено уточнението, че жалбоподателят не е известен писмено или устно за датата на провеждане на заседанието на ФС, на което ще се разгледа кандидатурата му, за да може да присъства лично, а в случая - да представи болничен лист, удостоверяващ обективна пречка за отсъствие. По-късно е уведомен с писмо на Ректора на университета за първи път официално, че не е избран на академичната длъжност "професор", което писмо е получено без положен подпис и дата за получаването му и без в същото да са отразени права за по-нататъшни действия. В съдебно заседание с ход по същество са потвърдени посочените в жалбата основания за поисканата отмяна на решението на ФС с позоваване на събраните по делото доказателства и съществено нарушение при съобщаване на акта - при връчване на съобщението - самото решение не е било изготвено, по данни от разпитания свидетел. В допълнение са посочени основания за липса на акт, издаден от ректора /хипотеза на мълчалив отказ/, завършващ административната процедура, като решението на ФС е квалифицирано на предложение до ректора.

Ответникът Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", представляван от Ректора, чрез адвокат оспорва жалбата като недопустима и алтернативно - неоснователна. Академичната длъжност "професор" се заема след конкурс и избор, като за провеждане на избор за тази длъжност, се прилагат разпоредбите на раздел Трети относно избора на академична длъжност "доцент" . Научният съвет взема решение за избор на академичната длъжност по предложение на научното жури. Поддържа да е осъществен валиден избор от страна на ФС, като в случая при проведено гласуване кандидатът не е избран. Твърди се съобразяване с установените правила за провеждане на процедурата и липса на утвърдените от жалбоподателя нарушения. Кандидатът следва да е получил положителен вот от повече от половината от всички хабилитирани членове. Съответно на това изискване е посочен броят на хабилитираните членове, поради което за валиден избор следва да са гласували "за" поне половината от членовете. В случая болничния лист е издаден по-късно от датата на отсъствие и не е представен в ПУ към датата на гласуването, за да е налице основание за корекция на кворума. В тази връзка е посочено, че дори при редуцирана бройка, за валиден избор са необходими отново повече гласа, отколкото жалбоподателят е получил.

Гласуването е способ за приемане на решения от колективния орган. Вотът на мнозинството има правната сила на валидно решение на органа. Фактическите и правните основания на решението на колективен административен орган са мотиви на взетото вече решение, а не са такива на отделните му членове. Излагането на съображенията за приемане на решението е правна гаранция за упражняване правото на защита и за проверка на законосъобразността му от съда. Мотивирането на административните актове се дължи във всички случаи и неизлагането на мотиви води до отмяната им само на това основание.

При изложените факти и установената липса на конкретни мотиви в административното решение - отказ, следва същото да бъде отменено. Волята на колективният орган с административни правомощия трябва да е ясна, това е гаранция за осъществяване в пълнота правото на защита и проверка за законосъобразност. Липсата на съществени нарушения в конкурсната процедура и прието от компетентен по закон орган решение не преодоляват установената необоснованост на крайния резултат с фактите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова по административен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.