Кооперацията като търговец. Обща характеристика. Органи за управление и представителство. Имущество.


Категория на документа: Право


Кооперацията като търговец. Обща характеристика. Органи за управление и представителство. Имущество

1.Понятие. Характеристика

Думата "кооперация" има латински произход и означава сътрудничество и взаимопомощ. Кооперацията е сравнително ново явление в търговското право. Първата потребителска кооперация е основана през 1828г. в Англия от Р. Оуен. Възникнала е като средство за взаимопомощ и стопанско сътрудничество между дребни производители и потребители в защита срещу едрия капитал. В България кооперативното движение се заражда и развива скоро след Освобождението от турско робство. Първата кооперация е създадена през 1890г. в с. Мирково, Софийска област. Първата законодателна уредба на кооперациите се съдържа в ТЗ от 1897г. През 1907г. е приет нарочен Закон за кооперативните сдружения. Други закони за кооперациите са приети през 1948, 1953 и 1991г. Действащият Закон за кооперациите е от 1999г. Държавата предоставя на кооперациите финансови облекчения. Тя освобождава кооперациите и кооперативните съюзи от всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация- чл. 35 от ЗК.
Кооперация - понятие, съпоставка с ТД,
Търговците биват 3 основни вида:

> ЕТ

> ТД

> Кооперация.
Кооперацията е търговец с изключение на жилищностроителната кооперация. Кооперацията е търговец юридическо лице - по това прилича на ТД и се отличава от ЕТ. Кооперацията обаче не е ТД, а особен търговец, различен от ТД, чиято правна уредба е в закона за кооперациите. Исторически кооперацията е позната от дълбока древност, но в своя съвременен вид тя възниква в началото на 19в. като правна форма за извършване на стопанска дейност от малоимотни и безимотни лица в условията на първоначалното натрупване на капитал.

Понятие за кооперация. Съпоставка с ТД
Според чл.1 на Закона за кооперациите кооперацията е доброволно сдружение на физически лица с променлив капитал и променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество извършват търговска дейност, за да задоволят свои социални, културни и други потребности. Кооперацията е юридическо лице. От това определение следва, че кооперацията притежава същите родови правни белези, които притежава всяко ТД:

> тя е търговец.

> тя е търговец юридическо лице.

> тя е корпоративно юридическо лице, защото има свой членски състав.

> тя е юридическо лице със стопанска цел, защото е създадена да извършва търговска дейност и да реализира печалба.
Кооперацията, въпреки тези прилики, се отличава от ТД, защото има свои уникални правни белези:

> учредители и членове на една кооперация могат да бъдат единствено физически лица - юридически лица никога не могат да учредяват или членуват в кооперация.

> минималният брой членове на една кооперация е 7 дееспособни физически лица, докато на ТД е поне 2, а в някои случаи дори 1 лице.

> кооперацията е доброволно сдружение с променлив капитал и променлив брой членове; това е така, защото законът дава право на всеки член на кооперация свободно и по всяко време да прекрати членството си в нея (да я напусне) и да получи обратно от нея дяловата вноска, която е направил при постъпването си в кооперацията. Напускането на всеки един член ще доведе до промяна в актива на кооперацията (промяна в капитала) и до промяна в членския състав на кооперацията. ТД от тази гледна точка е сдружение с непроменлив капитал и непроменлив брой членове.
Кооперацията като ТД извършва търговска дейност, но по един много специфичен начин, а именно чрез сътрудничество и взаимопомощ на членовете. Много важна специфика на кооперацията, че тя е сдружение на личности; всеки отделен член има значение за кооперацията, поради това членството в кооперация не може да се прехвърля на друго лице, нито да се наследява при смърт на кооператор.
Подобно е положението при персоналното дружество. Прекратяването на членството на отделните членове не води след себе си прекратяването на кооперацията, както е при персоналното ТД. В управлението на кооперацията има важна специфика - важи принципа за вътрешнокооперативна демокрация - според него всеки член на кооперация има 1 глас в ОС независимо от размера на неговата дялова вноска в кооперацията. При кооперацията управлява личността, а не капитала. Обратен е принципът на управление при едно капиталово дружество; там управлява капиталът, а не личността. Кооперацията извършва търговска дейност, за да реализира печалба, но реализацията на печалбата и нейното разпределение не е крайната цел от дейността на кооперацията, а само средство, за да се задоволят различни социални, културни и други потребности на членовете.

2. Видове Кооперации. Учредяване

Края на 19в. Са учредени първите кооперации в България. ТКЗС, при които се запазва собствеността върху внесената земя. След 1989г. се приемат първите закони в икономическата област - Закон за кооперациите. През 1999г. е приет нов Закон за кооперациите. В чл. 1 на последния Закон за кооперациите е дадено легално определение за кооперацията. Те е доброволно сдружение на физически лица, което е с променлив капитал и членове, които осъществяват търговска дейност чрез взаимопомощ. Кооперацията е юридическо лице от категорията на корпоративните юридически лица. Създава се за извършване на търговска дейност. При първичните кооперации членовете задължително са физически лица. Кооперацията има променлив капитал, като разбирането за това е различно от посоченото в ТЗ за капитал. Кооперацията е отворена - във всеки момент може да приема нови членове. Като юридическо лице кооперацията наподобява едно търговско дружество. Общото между тях е, че и двете са корпоративни юридически лица, търговци по организационна форма; създават се, за да извършват търговски сделки. Кооперацията изисква лично усилие на участниците. Търговското дружество може да има за участници всякакви правни субекти за разлика от кооперациите. Кооперацията има капитал, който е променлив и се управлява по различен механизъм.
1. ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ е създадена през 30-те години на XX век. Те не са свързани пряко с услуги за земеделско производство, те обслужват главно личното (битовото) потребление на своите членове, като им осигурява консумативни стоки на по-ниски цени. Това се осъществява чрез изплащане на консумативна премия, от печалбата на кооперацията в края на годината. Освен продоволствени стоки, често потребителните кооперации могат да доставят инвентар, строителни материали и други стоки, с което улесняват основната производствена дейност на членовете си.
2. ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ /ПЗК/ имат специфична роля в развитието на земеделието. Те се разглеждат като етап на кооперирането, т.нар. пълно коопериране. По принципите на своето изграждане и функциониране обаче, те са по-близо до капиталовите дружества (събирателни, ООД, АД), отколкото до кооперативните. Днес никъде в развитите страни не съществува пълно коопериране, с изключение на Италия, където има производствени кооперации за колективно обработване на държавни земи и във Франция - за ползване на планинските пасища. Производственото обединяване има значително по-слабо разпространение, в сравнение с индивидуалните (семейни) стопанства и по принцип се осъществява в персонални или капиталови дружества.
3. КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ. Те съществуват като локални кредитни каси и регионални популярни банки. Предмет на дейност на кредитните кооперации е да осигуряват кредит на земеделските производители, при сравнително по-облекчени условия от Търговските банки.
Освен собствените делови вноски, те използват значителни суми от външни източници -главно от влогове на населението, както и преференциални държавни кредити и субсидии. Тези каси работят на принципите на банковите институции. Обикновено те са монополист в отпускането на кредити за земеделието, включително и държавните субсидии.
Съществуващата широка мрежа от кредитни кооперации у нас до 1947 г., както вече споменахме, беше ликвидирана и до сега все още липсва ефективно съдействие от държавните органи за нейното възстановяване. Нещо повече, създават се непрекъснато пречки пред такава една дейност..
4. КООПЕРАЦИИТЕ ЗА ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ на земеделските продукти. Те имат основно роля за поддържането на пазарното равновесие при тези продукти. Централно място при тях заемат кооперативните заводи за преработка на мляко, през които преминава почти цялата продукция мляко, и за месо, където се преработва по-голямата част от произведеното месо. Обхванати в мрежата на тези кооперации в различна степен са и преработката на плодове и зеленчуци Задачата на тези кооперативни предприятия, които осъществяват практически връзката "земя-краен продукт", е чрез елиминирането на излишните посредници, да осигурят възможно най-висока пазарна цена за производителите на тези земеделски суровини. Когато при затруднения не е възможно кооперацията да даде по-висока цена от частните фирми, кооператорите са задължени да продават продукцията си само на кооперацията. Членовете кооператори, обаче, изпълняват доброволно това задължение, защото предпочитат гарантираното изкупуване пред конюнктурните цени.

5. ПЛАСМЕНТНО - СНАБДИТЕЛНИ (МАРКЕТИНГОВИ) КООПЕРАЦИИ обслужват производителното потребление на техните членове - снабдяват ги основно с торове, семена, препарати, комбинирани фуражи, хранителни добавки и машини, и осъществяват общите продажби на тяхната продукция, която не отива директно за преработка. Предметът на дейността им е свързан главно със заготовката на продукцията - изсушаване, сортировка, почистване, окачествяване, опаковка и др., които осигуряват по-високи цени на произведената продукция. Основното им значение е, че елиминират търговците прекупвачи, които като правило оскъпяват излишно земеделската продукция, без да подобряват качеството й. Разпространени са главно при изкупуването на зърното, на техническите култури и някои зеленчуци и плодове.
6. КООПЕРАЦИИТЕ ЗА СЪВМЕСТНО ПОЛЗВАНЕ НА МАШИНИ съществуват в най-различни варианти. Обикновено, кооперацията закупува машини, предимно специализирани и скъпо струващи, каквито отделният производител - член-кооператор не може да си позволи или не може да натовари пълноценно. Кооперацията отдава машините под наем по предварително определен график срещу заплащане на услугите (този тип кооперации са разпространени по-широко във Франция). Разновидност на машинните кооперации са КОПЕРАЦИИТЕ ЗА ВЗАИМНИ УСЛУГИ, т.нар, в Австрия "МАШИНЕНРИНГЕ" (машинни кръгове). В тях всички машини са собственост на членовете, не се дават под наем, а собственикът обработва сам с машината си нивата на колегата, срещу помощ от негова страна с друга машина или срещу заплащане, което е предварително определено. Всички операции с машините са предварително съгласувани и планирани с членовете на "машинния кръг".
7. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ имат по-слабо разпространение в земеделието в сравнение с горе посочените, поради силната конкуренция на акционерния капитал в държавата в тази област. Сдружаването в областта на застраховките дава възможност за понижаване на застрахователните вноски за различните култури и животни, което се дължи на връщането на част от печалбата при членовете на принципа на всички кооперативни сдружения. Това, което отличава застрахователните дружества е, че те действат изключително под контрола на държавата, който се осъществява чрез специални органи за надзор.

Така наречените спомагателни каси не са юридически лица. В тях могат да членуват член-кооператори. Тези каси могат да осъществяват влогова-кредитна дейност. Тази възможност е хипотетична и се осъществява с разрешение на БНБ. ЖСК не трябва да се разглежда като вид кооперация. Правната регламентация се съдържа в ЗЖСК и те не осъществяват стопанска дейност, а имат временно съществуване.
Образуване на кооперациите. Образуват се по нормативно-контролната система. Учредители са дееспособни физически лица. Част от фактическия състав е Учредително събрание, на което се вземат следните решения:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кооперацията като търговец. Обща характеристика. Органи за управление и представителство. Имущество. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.