Конституционни принципи на пазарна икономика, свободна стопанска инициатива и свободно стопанско сдружаване


Категория на документа: Право


 9 Конституционни принципи на пазарна икономика,свободна стопанска инициатива и свободно стопанско сдружаване

По принцип конституцията регламентира организацията на държавната власт.Политическата организация на обществото обаче се изгражда и в основа на установената в държавата икономическа система в този смисъл характерът и степента на развитие на икономическата система предупределя характера на обществено политическата организация на държавата,развитата икономическа система е обуславящ фактор за възтановяването и развитието на демокрацията,както и за реализирането на правата .Ето защо конституцията и в глава 1 озаглавена основни начела урежда усновните принципи на организацията и функционирането и икономическата система а именно от чл. 17 до 22 чл.

се съдържа в текущото им законодателство настъпилата обществено политическа промяна през 1989г. налага преминаването от един вид политическа система към друг тип, а именно от планова към пазарна икономика.Основния принцип върху които се изгражда основната икономическа система е свободната стопанска инициатива тои предупределя оттеглянето на държавата от сферата на пряката стопанска активност и предоставя на тази сфера часно правен субект.Този принцип предполага ограничаване на държавното присъствие в дейностите регулирани от пазара или превръщането на собственоста върху материалната база на тези дейности от държавна в частна чл.19 ал.9. Правото на свободна правна инициатива няма абсолютен характер тъи като не изключва принципите на държавно регулиране и на държавен контрол върху държавната дейност.По законодателен ред е допустимо ограничаването ан свободната стопанска инициатива с оглед защитата на други ценности като суверенитете, териториалната ценност,сигурноста и др. Развитието и утвърждаването на пазаранта икономика и на принципа на свободната пазарана инициатива предполага обсолютна равнопоставеност на всички участващи в икономическия живот правни субекти.Включително и организираните и от държавната правни субекти.Ето защо чрез законите трябва да бъде изградена такава система на правно регулиране на стопанската дейност,която да създава и да гарантира еднакви правни условия за всички граждани и юридически лица Недопустимо е създаването на особен правен режим на които и да е субект от стопанска дейност включително и държавата и общините.За да се гарантира тази равнопоставеност е необходимо да се установят правила,които от една страна да предотвратяват всякакъв вид злоупотреба с монополизъм и нелоялна конкуренция,а от друга страна да гарантират защитата на интересите на потребителя извън чисто политическите механизми на пазарното стопанство чл.19 ал.2. В тази връзка са приети закон за защита на конкуренцията,закон за защита на потребителя.Друга конституционна уредена гаранция за развитието на пазарната икономика и свободната стопанска инициатива е изграждането на правен режим на защита на инвестициите на български и чуждестранни граждани и юридически лица чл.19ал.3 на конституциите.Инвестициите се обебяват за неприкосновена частна собственост като в тази връзка е приет закон за насърчаване на инвестициите.Законодателят е длъжен да предостави една правна закрила и гаранции за всички граждани и юридически лица при реализирането на тяхната стопанска дейност.Закрилата е насочена първо срещу ограничаване на инвестициите и на стопанската дейност от страна на държавните институции.2 срещ тяхното ограничаване от заитересовани икономически групи представляващи части и корпуративни интереси.Също така гаранция за развитието на свободната стопанска инициатива е приемането на законодателни механизми за създаването на условия за коопериране и други форми за сдружаването на гражданите и юридическите лица за постигането на стопански и социален напрадък чл.19ал. 4. Целта е да се създаде такава правна уредба,която да стимулира,обединяването на дребния капитал за постигането на значителен производствен и пазарен резултат а от тук напред в социалната сфера. В тази връзка е приет закон за кооперациите,които урежда правния режим за тяхното учредяване и управление.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конституционни принципи на пазарна икономика, свободна стопанска инициатива и свободно стопанско сдружаване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.