Конституционен съд, НС, президент


Категория на документа: ПравоКак е организирано НС?
То включва в себе си 2 вида органи - основни и допълнителни..
Към основните органи на първо място отнасяме ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на парламента. Той се избира от депутатите с обикновено мнозинство. Председателя на парламента е едноличен, ръководен и представителен орган. На воро място отнасяме ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ. Той е колективен и съвещателен орган. Състои се от зам. Председателите, председателите на парламентарните групи и председателя на законодателната комисия.
Допълнителните органи - в тази група на първо място се включват постоянните комисии. Те функционират по време на целия мандат. В тях участват депутати, пропорционални на броя на парламентарните групи, като принципа е, че всеки народен представител трябва да участва ПОНЕ в 1 постоянна комисия, но в не повече от 2. На второ място отнасяме временните комисии. Те се съставят по конкретен повод, по предложение на председателя на парламента и по искане на 1/10 от депутатите. След решаване на проблема те се разпускат.

Правомощия на НС:
1. Законодателни правомощия - те се изразяват в т.нар.з аконодателен процес. Той е съставен от 3 етапа: Първия се нарича законодателна инициатива. Означава възможност да се внасят проекти за закона, т.е. да се правят законопроекти. Такава инициатива имат всеки народен представител и министерския съвет.; Втория етап е обсъждане на законите. Те се обсъждат 2 пъти на две отделни заседания.; Третия етап е гласуване на закона. То се извършва също 2 пъти, съответно гласуване по принцип на целия закон ( дали изобщо има смисъл от него ) и гласуване на закона текст по текст. Законите се приемат с обикновено мнозинство (50% + 1 глас, от тези, които са в залата)
2. Контролни правомощия. - Обект на контрола е министерския съвет. Т.е. изпълнителната власт. НС използва 2 форми на контрол, Първата е така нареченото питане. То представлява задаване на актуален въпрос към министър председателя или отделни министри. Адресата е длъжен да отговори в 14 дневен срок(няма значение дали устно или писмено). Втората форма на контрол се нарича запитване. То представлява: по искане на 1/5 от депутатите в/у отговора на министъра се провеждат разисквания в парламента и те приключват с решение(като акт).
3. Конституивни правомощия - това означава, че той избира от други държавни органи. В тази връзка НС избира и освобождава министър председателя, гласува членовете на кабинета, създава и закрива министерства, избира 1/3 от състава на висшия съдебен съвет, 1/3 от състава на конституционния съд, омбуцмана, както и ръководителите на Българска народна банка(БНБ).
4. Правомощия по отбрана и сигурност - в частност то решава въпроса за обявяване на война, за сключване на мир, обявява военно или извънредно положение, както и разрешава изпращането на български военни части в чужбина.
5. Правомощия в сферата на външната политика - То е единствения орган в случая, който дава разрешение за сключване на договор за държавен заем, както и ратифицира и денонсира м/унар. Договори
6. Правомощия в сферата на вътрешната политика - НС приема държавния бюджет, взема решения за провеждането на референдум, насрочва избори за президент, както и дава амнистия(освобождаване на големи групи лица от.. )

АКТОВЕ на парламента - делят се на 2 големи групи. Първата група са юридическите актове. Към тях се отнасят законите и решенията на НС. Решенията са ненормативни актове и влизат в сила от дена на тяхното приемане. Към юридическите актове на парламента се отнася също и правилникът за организация и дейност на НС. Втората група са неюридическите актове. Към тях отнасяме декларации и обръщения, които са по характер политически актове и с тях НС изразява становище по въпроси от вътрешната и външната политика.

ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕПУТАТИТЕ - за народен представител може да бъде избрано лице, отговарящо на следните условия - да е само бълг. Гражданин, да няма друго гражданство, да е навършил 21 години, да не е поставен под запрещение, да не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Със народните представители са свързани следните принципи:
- Принцип на свободния мандат - означава, че депутатите трябва да защитават интересите на всички, а не само на своите избиратели.
- Принцип на депутатската ограничена отговорност - той означава, че депутатите не носят отговорност за своите изказвания и гласувания в парламента.
- Принцип на депутатския имунитет - означава, че депутатите не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да се води наказателно преследване. Имунитета на депутатите се снема от НС в случай на извършено умишлено престъпление от общ характер . Ако то не е от общ характер (не е умишлено) имунитета не се снема.

ТЕМА 5
Президент. Избор на президента. Правомощия и отговорности.
Конституцията дава следното определение за президент - той е държавен глава, който олицетворява единството на нацията и представлява държавата в международните отношения. С президента правото свързва 2 основни характеристики:
Първата е, че основното предназначение на президента се състои в осъществяване на глобалните национални интереси ( териториална цялост, национална сигурност и просперитет на нацията ).
Втората х-ка се нарича дуализъм на изпълнителната власт - той означава, че президента осъществява глобалните проблеми на управленския процес, а министерския съвет изсършва само текуща политика. Нарича се дуализъм заради деленето на властта.

ИЗБОР НА ПРЕЗИТЕНТ: избира се пряко от народа и трябва да отговаря нна следните условия:
- Да е само български гражданин и то по рождение
- Да е навършил 40 години
- Последните 5 години да е живял на територията на страната
- Да не е поставян на съкращение и
- Да не е изтърпявал наказание лишаване от свобода
Изборите се провеждат не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на мандата на действащич президент.
Избора се провежда по мажоритарната система на абсолютното мнозинство. Тази с-ма означава, че за избрана се смята двойката, която е получила повече от половината гласове при условия, че в листата са участвали повече от половината от всички избиратели. Втори тур се провежда в 7-дневен сроки тогава печели двойката с най-много гласове. Избрания президент полага клетва пред НС в 7-дневен срок. Мандата на президента е 5 години с възможност за преизбиране до 2 мандата.
Правомощия на презитента: Те се обединяват по следните функции:
- Представителни функции - президента представя държавата пред другите държави и висши държавни делегации.
- Арбитражна ф-я - това означава, че той изпълнява балансираща роля между държавните органи. Внася баланс м/у трите власти.
- Ф-ии по отбраната и сигурността - в тази връзка президента е върховен главнокомандващ на въоръжените сили и председател на консултативния съвет за национална сигурност. Като върховен главнокомандващ назначава и освобождава висшия команден състав, удостоява с висши военни звания, обявява положения на война, ако НС не заседава. Обявява Обща или частична мобилизация.
- Конституивни ф-ии - той назначава и освобождава дипломатически представители, 1/3 от състава на конституционния съд, назначава и освобождава главни прокурор, председателите на върховните съдилища, както и директорът на националната и разузнавателна служба.

ПРАВОМОЩИЯ във връзка със законодателни процес.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конституционен съд, НС, президент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.