Конституционен съд, НС, президент


Категория на документа: Право


ТЕМА 3
Конституционен съд. Състав и правомощия на съда.

Конституционния съд е свързан с т.нар. контрол за конституционна съобразност. Той има за цел да гарантира единна правна система, основана на разпоредбите на конституцията.
Конституционния съд е въведен за първи път с конституцията от 1991г. Този орган се урежда в конституцията нормативно и в закона за конституционния съд.

Характеристики на конституц. Съд.
- Висш държ. Орган със специална компетентност, който е независим от трите власти. ТОЙ НЕ Е ЧАСТ ОТ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Основна ф-я на конституц. Съд е да гарантира върховенство на конституцията.

Как се образува конституц. Съд? - той се състои от 12 съдии, като 1/3 се избират от НС, 1/3 се назначават от президента и останалата 1/3 се избира от общо събрание на съдиите от върховния касационен и върховния административен съд. (т.е. съдиите от 2те върховни съдилища)

За конституц. Съдия се избират лица, които отговарят на следните условия:
-бълг. Граждани, да нямат друго гражданство, имат най малко 15 годишен юридически стаж и да притежават високи професионални и нравствени качества.
Мандатът на съдията е 9 години Самият конституц. Съд обаче няма мандат. Т.е. той е единствения орган който работи постоянно.
Непрекъсваемият мандат на съда се осигурява с т.нар. принцип на ротацията. Този принцип означава че на всеки 3 години съставът на съда се подновява с 1/3, т.е. сменят се 4 човека, което става с теглене на вребий.
Съдиите в съда избират председател с тайно гласуване и абсолютно мнозинство.
Председателя на конституц. Съд - ръководи съда, разпределя работата м/у съдиите и представлява съда пред другите държавни органи.
Конституционните съдии имат депутатски имунитет, т.е. имунитет на народни представители. Имунитета им може да бъде свален само от конституционния съд в случай на извършено тежко престъпление, доказателствата за което трябва да бъдат събрани от главния прокурор.

Правомощия на конституционния съд:
1. -Той дава задължителни тълкувания на конституцията. Това тълкуване съда извършва в 2 случая: 1вия е когато съотвените субекти поискат такова тълкуване; 2пия случай е когато се произнася за противоконституционност на 1 акт.
2. -Съда се произнася по искане за остановяване на противоконституционност. Предмет на контрола в този случай са всички актове на парламента и всички актове на президента. Контролът на съда е последващ, т.е. актът трябва да е приет и да е влязъл в сила, т.е. да е станал част от правото на страната. Когато установи противоконституционност актът престава да се прилага, но във всички случай продължава да съществува. Съда не може да го отмени. Актът трябва да се отмени от този, който го е създал!
3. -Съда се прооизнася за съответствието на сключените от Б-я м/ународни договори с конституцията. Това е единственият случай. Когато контролът е предварителен (само в този случай той е предварителен). Това означава че се извършва преди договора да е ретифициран.
4. -Съда решава спорове за компетентност м/у народното събрание, президента и министерския съвет, както и спорове м/у централните и местни органи. Решението на съда в този случай е задължително за страните.
5. -Съда е комpетентен да се произнася за законност на избора на президент, вицепрезитент и народен представител. Съда трябва да се произнесе в срок от 15 дни от провеждане на изборите... Решението на съда по този казус е единствено и само КОНСТАТИВНО! Това означава, че самата незаконност на избора се обявява от ЦИК. (Централна избирателна комисия)
6. -Съда може да се произнася за законност на политическите партии. Решението на съда втози случай е също констативно. Самата партия се разпуска от главния прокурор въз основа решението на съда. Съда не може да разпусне партията, той казва само че тя е противоконституционална.
7. -Съда се произнася по обвинения повдигнати от НС срещу президента.
8. -Съда снема имунитета на конституционните съдии.

Производство пред конституционния съд
Най важния принцип е, че съдъдт неможе да се самосъзира ( някой трябва да го задейства)
Субектите, които могат да съзират съда са: НАй-малко 1/5 от депутатите, президента, министерския съвет, върховния касационен и върховния административен съд, главният прокурор, общинските съвети (но само при спорове за компетентност) и омбуцман по отношение на договори или закони, нарушаващи основни граждански права(т.е. той също има ограничена възможност за съзиране на съда).
Производството пред конституционния съд е разделено на 2 фази:
На първата фаза съда се произнася за допустимост на иска.;
На втората фаза съда разглежда делото по същество. Кворумът за заседанията е 2/3 от всички съдии. Заседанията на съда са закрити и без участие на страните. Друга важна особеност е, че пред съда се допускат само писмени доказателства. Съда трябва да се произнесе в срок от 2 месеца, като този срок започва да тече от момента, в който съда прецени, че са събрани достатъчно доказателства.
АКТОВЕ на съда:
-решения - със тях съда се произнася по съществото на спора. Решенията се приемат с абсолютно мнозинство, като се гласува тайно и само ЗА или ПРОТИВ. Решенията на съда се обнародват в държавен вестник и влизат в сила 3 дни слд обнародването. Най-важното за тези решения е, че те са задължителни за всички и са окончателни(не могат да се обжалват)
-Определения на съда - с тях се произнася за допустимост на иска.
-разпореждане - акт на председателя на съдаи с него той извършва административно ръководство.

ТЕМА 4
Народно събрание. Характеристика, организация и правомощия.

Конституцията казва, че народното събрание упражнява законодателна власт и осъществява парламентарен контрол.
Характеристиките на парламента въз основа на това определение са:
- НС е висш държавен орган с обща компетентност, който е титуляр на законодателната власт.
- Той е общонароден представителен орган, т.е. той се състои от представители на различни социални групи.
- НС е постоянно работещ орган. Това означава, че той сам определя времето на своите заседания(а не че работи постоянно).
- НС притежава т.нар. компетенция на компетенциите., т.е. че народното събрание е единствения орган, който определя правомощията на всички останали органи.
- Той е еднокамерен парламент. Състои се от 240 депутати. Мандата му е 4 години. Народното събрание се свиква на заседания от неговия председател по искане на 1/5 от депутатите, президента или министерския съвет.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конституционен съд, НС, президент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.