Конституционен съд


Категория на документа: Право


Конституционен съд
Контролът за конституцонносъобразност има за цел създаването на единна и непротиворечива правна система при спазване принципът на върховенство на конституцията. В света съществуват два модела за контрол на конституциносъобразност. В исторически план, първо възниква американският модел. Характерното при него е, че той е децентрализиран и конкретен. За разлика от този, при вторият - европейският модел, се създава един централизиран орган, който е независим от трите власти и осъществява абстрактен и последващ контрол за конст.съобр. България е възприела европейският модел. Това става с конституцията от '91г когато се създава конституционният съд. До този момент, контролът за конст.съобр. се е осъществявал от НС т.е бил е вътрешен и предварителен. Нормативната уредба на конституционният съд се съдържа в конституцията и в закона за конституционният съд. Конституционният съд е висш държавен орган, който е независим от трите власти и е монополист в сферата на контрола за конст.съоб. Конституционният съд се състои от 12 съдии, които се избират на три равни квоти. 1/3 от състава на конст. Съд се избира от НС, 1/3 се избира от президента и последната 1/3 се избира на общо събрание на съдиите от върховен административен съд и върховен касационен съд. За членове на конституционният съд изискванията са следните:
1. Лицата трябва да бъдат български граждани, които нямат друго гражданство
2. Да имат минимум 15 годишен юридически стаж
3. Да притежават високи професионални и нравствени качества
4. Лицето да не е поставено пред запрещение
5. Да не изтърпява наказание лишаване от свобода
Мандатът на обикновените съдии е 9 годишен, но като орган конституционният съд няма мандат т.е постоянно работещ орган. Тази непрекъсваемост в мандата на конст. Съд се осигурява чрез принципа на ротация, според който, на всеки три години състава на конст. Съд чрез жребии се обновява с 1/3. Констититуционният съд избира измежду съдиите председател. Председателят е едноличен, ръководен и представителен орган и има следните по-важни правомощия:
1. Представлява конст. Съд пред други държавни органи
2. Ръководи съдебните заседания
3. Разпределя работата между съдиите
4. Упражнява бюджета на конституционният съд
5. Осъществява адм. ръководство на конст съд
6. Обнародва актовете на конст. съд
ПРАВОМОЩИЯ
1. Конституционният съд тълкува разпоредбите на конституцията
2. Осъществява контрол за конст. съобр. по отношение актовете на НС и актовете на президента. Когато се установи, че има противоречие на някой от актовете или част от тях с конституцията с решението си конст. съд ги обявява за противоконституционни и след влизане в сила на решението те престават да се прилагат или спират да се прилагат
3. Конституционният съд решава спорове за компетентност между народното събрание, президента и МС както и между местни и централни органи на изпълнителната власт
4. Конституционният съд се произнася по съответствието на сключените от Република България международни договори с конституцията преди тяхната ратификация
5. Конституционният съд разглежда повдигнатите обвинения срещу президента и вицепрезидента за извършена държавна измяна или нарушаване на конституцията
6. Конституционният съд сваля имунитета на конституционните съдии
7. Конституционният съд се произнася относно конституционосъобразността на политическите партии и сдружения
8. Конституцонният съд се произнася относно конст.съобр. при проведените избори за президент, виецрезидент и народни представители
РЕД НА ДЕЙСТВИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД
Производството на конституционният съд е разделено на две фази. На първата фаза конст. съд се произнася относно допустимостта на иска. На втората фаза се произнася по същността на делото.
Субекти които имат право да сезират конституционният съд са висши държавни органи, а именно минимум 1/5 от народните представители, президента, главният прокурор, председателите на върховен административен съд и на върховен касационен съд, омбуцманът на републиката, МС и общинските съвети. Конституцният. Съд ...... следните актове, разпореждания, решения ................. с най-голямо значение са решенията с които конст. съд се произнася по същността на делото. Решенията са окончателни и не подлежат на обжалване. Те влизат в сила 3 дни след обнародване в държавен вестник. Решенията са задължителни за всички юридически, физически лица и държавни органи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конституционен съд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.