Категорията "гражданин" в системата на гражданското образование


Категория на документа: Право
КУРСОВА РАБОТА

Дисциплина: "Гражданско образование"
Тема: Категорията "гражданин" в системата на гражданското образование

Изготвил: Проверил:
Пламена Недялкова проф. д-р И. Иванов
Курс 36
Варна 2014г.
1. Ролята на гражданското образование за формирането на отговорни граждани. Характеристики на отговорния гражданин

По думите на П.Балкански и З.Захариев, гражданското образование е призвано да изгради човешкия индивид като "добър гражданин" на своята страна. Чрез гражданското образование човек придобива гражданска култура в най-широк общочовешки смисъл, която в крайна сметка определя неговата ценност като социално същество и гражданин на своята родина и държава и член на глобалното човешко общество1.

Призванието на гражданското образование е да развива индивида и да дава обосновани отговори на въпросите за мястото и ролята на човека в обществото, за неговите права, свободи и отговорности като гражданин на определена държава и общество, като член на определена политическа и социална общност.

Целта на гражданското образование е повишаването на чувствителността на младия човек към актуалните обществени проблеми и изграждането на устойчива морална система. По този начин се изгражда отговорния гражданин. Качествата на отговорния гражданин включват:

* разбиране на ролите, правата и отговорностите на гражданина в демократичното и във все по-глобалното човешко общество;

* конструктивно участие в демократичните процеси чрез взимане на рационални и основани на моралния избор решения;

* зачитане на собственото достойнство и ценност, както и достойнството и ценността на другите.

* изследователска нагласа към социалната действителност, изразяваща се в любопитство и в търсене, в експериментиране с нови елементи на отговорно поведение;

* критично и все по-широко самосъзнание и с увеличени възможности за избор по отношение на собственото си поведение;

* автентични и открити в междуличностните си отношения;

* изградени концепции за отношения между хората на основата на взаимната зависимост и сътрудничество и зачитането на човешките права;

* нарастваща готовност и способности за действие в името на доброто на другите;

* стремящи се към сътрудничество и общност между хората, както и открито опитващи се да се справят с възникващите проблеми и конфликти.

Необходимо е гражданите да бъдат "ангажирани в обществения и политическия живот, не само за да се гарантира процъфтяване на основните демократични ценности, но и за да се засили социалното сближаване във време на все по-голямо социално и културно многообразие."2
2. Идеалният гражданин - цели и начини за постигане

Всяка епоха има идеал за гражданин на своето общество. Съвременният идеал е за гражданин на глобализиращото се демократично общество. В по-общ план идеалът за гражданин е формулиран най-кратко, но и глобално от Жак Делор - "да се научим да живеем заедно, да се научим да знаем, да се научим да действаме и да се научим да бъдем"3. Така формулираната цел на образованието е и цел на гражданското образование в широкия смисъл. Това обуславя и значимостта на гражданското образование в социализирането на личността, както и във функционирането на съвременното демократично общество.

Идеалът за гражданин се извежда от целите на гражданското образование, формулирани в различните европейски образователни системи4:
> Цел 1: Да развиват доверие и отговорност и да развиват повечето от техните способности. Учениците следва да бъдат учени:

* да разпознават какво харесват и какво не харесват, кое е справедливо и кое несправедливо и какво е добро и лошо;

* да споделят и да описват своите мнения за важните за тях неща и да обясняват техните възгледи по проблеми, които засягат тях и обществото;

* да признават собствената си ценност като индивиди като идентифицират положителните неща за себе си и за своите постижения, да виждат грешките си, да правят корекции и да поставят лични цели;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Категорията "гражданин" в системата на гражданското образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.