Издаване на лицензия за извършване на банкова дейност


Категория на документа: Право
КУРСОВА РАБОТА
На тема: Издаване на лицензия за извършване на банкова дейност

Съдържание:

1. Същност и значение ............................................................ 2 стр.

2. Издаване на лицензия (разрешение) ......................................... 5 стр.

3. Срок за издаване на лицензия (разрешение).............................. 8 стр.

Използвана литература .......................................................10 стр.

1. Същност и значение

Понятието "лицензия" се свързва с възможността за упражняване на определена дейност, независимо от гражданската регистрация на юридическата личност.

Като понятие на правната система "лицензията" има широко съдържание.
- От аспекта на банковото право, неговото значение се разкрива като акт на централната банка, с който при спазването на определени условия, визирани в законите, се дава разрешение за извършване на определена банкова дейност.
- В областта на финансовото право, лицензията може да има и друго предметно съдържание - определено плащане, за да се упражнява определена дейност в размер и обем, предвидени в лицензията. Касае се следователно до едно ново плащане, което постъпва в бюджета на органа, който е компетентен да издава лицензията.
- От икономически аспект "банковата лицензия" представлява средство за икономическо въздействие. Централната банка е упълномощена да издава лицензии за образуване на банкови институции или за упражняване на банкова дейност от чуждестранни банки, като при издаването на лицензия прави преценка на състоянието на молителя за лицензия и на състоянието на цялата банкова система. Касае се до икономически анализ, въз основа на който централната банка ще дойде до заключението да издаде или откаже банкова лицензия на молителя.
- От юридически аспект издаването на лицензия (разрешение) за упражняване на банкова дейност налага да се разкрие предметното съдържание на понятието "лицензия" с белези, които го характеризират като правно понятие. Касае се до разкриване на същността на тази дейност, редът за издаване на лицензията, начин за защита на правата и интересите на молителя и на банката, условията за издаване на лицензия и начина на нейното отнемане. В съвкупността си тези проблеми ни разкриват правната същност на понятието "лицензия - разрешение.

Компетентен орган да издаде лицензия е Българската народна банка (Централната банка). Това право банката е получила по силата на разпоредбата на чл. 11 от Закона за банките. Следователно само тази институция е в правото си да издаде разрешението. Централната банка не може да отстъпва това си право на друг орган, упълномощен от нея намиращ се извън организационната структура на БНБ. Когато законът говори за разрешение, издадено от Централната банка, той има предвид Управителния съвет на БНБ. Тъй като Управителния съвет е колективен орган, то актът за издаване на лицензия се издава от управителя.

Когато със закон част от функциите на Управителния съвет са предоставени на друг орган от Централната банка, то този орган е компетентен да издаде разрешението. Така съгласно чл. 14, т. 14 от ЗБНБ Управителният съвет "разглежда и решава и други въпроси от дейността на банката". Следователно той е компетентният орган да се произнася по всички въпроси. На това основание със ЗБНБ издаването на лицензни и надзора върху тази дейност е предоставена на управления 'Банков надзор". Ръководителят на това управление е подуправител на БНБ. Издаването и отнемането на лицензия за банкова дейност се намира под негов надзор. Самият акт за издаване на разрешение или отнемане на същото е дело на управителя на БНБ. Предложението за това се прави от подуправителя на "Банков надзор".

Писменият акт се налага и поради това, че в разрешението задължително трябва да бъде фиксирана по обем банковата дейност, за която се дава разрешението. Характерно е, че за всяка дейност банката издава разрешение. Разрешението не може да бъде с друго съдържание освен точното и подробно упоменаване на оная дейност, за която се дава разрешението. Ако в съдебното решение за регистрацията на фирмата може да се каже, че предметът на дейността е всичко, позволено от закона, или всичко без забраненото от закона, то в разрешението за банкова дейност обезателно трябва да се впише дейността, която е разрешена. До този извод трябва да дойдем от разпоредбата на чл. 19, ал.2, т.4. Според текста "банката без писмено разрешение на Централната не може да извършва банкови сделки извън обхвата на издадената лицензия". Оттук следва, че ако банката извършва банкова дейност, за която няма лицензия, тя прави нарушение на Закона за БНБ, което веднага може да се установи от управление "Банков надзор".

Писменото разрешение има и тази особеност, че представлява доказателствено средство на банките за установяване на разрешената им банкова дейност. В бъдещ спор относно факта дали се извършва неразрешена банкова дейност, писменото разрешение е най-доброто доказателство. Затова разрешението трябва винаги да е писмено.

Разрешението (лицензията) се издава от Централната банка. Касае се следователно до оперативна финансова дейност на държавата, осъществявана от БНБ. Тази дейност има организационен характер. Тя има за предметно съдържание преценка на състоянието на банковата система, нуждата от откриване на нова банка, дали са налице условията за това, допуснато ли е нарушение на законодателството при образуване на новото банково учреждение и други фактори, които са обект на прецизна дейност от Централната банка. Фактически упражняваната от държавата дейност по издаването на лицензията има предохранителен характер В определена степен тя е финансово-административна дейност, която завършва с издаването на лицензията. Но тази дейност винаги е свързана с бъдещото използване на натрупаните в националното стопанство и капитали парични средства за кредитиране и други банкови дейности.

За разкриване на правната същност на лицензията важно значение има въпросът за защита на правата и интересите на молителите да получат разрешение. Законодателят е изградил производствен ред, който обхваща дейността на молителя за лицензия и дейност на Централната банка и условията за издаване на лицензия. Важно значение има регламентираният от законодателя правен ред за защита на правата и задълженията на двете страни в правоотношението (молител и централна банка).

С издаването на разрешението се създават определени права и задължения за страните. Правата, създадени с разрешението, се свеждат до това, че на новата банкова институция се определя предмета на банковата дейност. С оглед на това възниква въпросът за правната същност на "писмената лицензия . Според нас се касае до финансово административен акт с който се създават права на банковата институция да осъществява реално определена банкова дейност. Този финансово-административен акт е издаден от компетентния орган и се съобщава на молителя. Финансово-административен акт е и мълчаливият отказ. Ако Централната банка не издаде разрешението в предвидения в ЗБ срок действително сме изправени пред мълчалив отказ. Проблемът е как да бъдат защитавани правата на молителите, т.е. по обикновения ред, установен в ЗАП, или по реда, установен в Закона за банките.

Въз основа на изложеното разрешението (лицензията) може да се определи като финансово-административен акт, издаден от компетентния орган - Централната банка, с което се създават права на молителя за извършване на определена банкова дейност.

2. Издаване на лицензия (разрешение)

Ръководител на банковата система е Централната банка - БНБ Тя е компетентният орган да даде разрешение за извършване на банкова дейност. Издаването на разрешението става с акт на управителя на банката по предложение на подуправителя, ръководител на управление "Банков надзор".

Централната банка издава разрешение за извършване на банкова дейност, но търговските банки извършват и друга дейност. Тя е предвидена в чл. 1 от Закона за банките. Това налага да се отграничи и изброи банковата дейност. Законодателят е определил, че банкова е дейността:

* по привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и инвестиции за своя сметка и собствен риск;
* покупка на менителници и запис на заповед;
* приемане на ценности на депозит;
* гаранционни сделки;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Издаване на лицензия за извършване на банкова дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.