Юридически факти


Категория на документа: ПравоРусенски университет "Ангел Кънчев"
Юридически Факултет

Дисциплина: Обща теория на правото

КУРСОВА РАБОТА
Тема: Юридически факти.

Разработил Приел: Проф. Лъчезар Дачев
Факултетен номер:
Специалност: Право, I курс

Съдържание:
1. Обща характеристика на юридическите факти.
2. Значение на законодателството.
3. Видове Юридически факти.
4. Заключение.

I. Обща характеристика на юридическите факти:

Обществените отношения представляват съзнателно, волево взаимодействие между субектите. Те не възникват по силата на природата, а са резултат, последица от някакви факти. Фактите могат да бъдат някакви еднократно проявили се или многократно повтарящи се обстоятелства. Тези факти биват събития, действия, състояния, които са социологически основания за възникване на взаимодействията между хората. Затова обществения ред, който носи правото включва освен определяне на последиците също и определяне на основанията за взаимодействията. Основанията се юридизират като им се придава значение на необходими правни условия, с чието предварително проявление се свързват правните последици положени в модел на съответната правна норма.

Юридически факти са тези факти от социалната действителност, които имат значение за правото. Те се наричат правно релевантни - т.е. те имат някакво отношение към правото. Останалите факти, които нямат значение за него, са ирелевантни.

Юридическите факти се съдържат в хипотезата на правната норма. Когато те настъпят в действителността, се реализират правните последици, предвидени в диспозицията на правната норма. Следователно всеки юридически факт има двойнствено проявление - веднъж съществува като абстракция в правната норма и втори път реално се проявява в действителността. Когато е налице хармония между реалния юридически факт и абстрактния такъв, се осъществяват желаните от правото и свързаните с този юридически факт правни последици.

II. Значение за законодателството:

Кои факти, събития и обществени отношения са юридически и кои ирелевантни за правото, решава законодателят чрез установяване на съответни правни норми. Правноквалифицираната преценка се прави преди всичко въз основа на природата на самите факти и на тяхната значимост за индивида и обществото през съответният етап от тяхната еволюция. Тук влиза всичко, което има някакво отношение към духовната и материалната страна на обществения живот, към отделната държава и отношенията й с другите държави. Законодателят извежда от цялото многообразие от факти на реалната действителност онези, които следва да се конституират като юридически, които могат да доведат до желаните правни последици.

III. Видове :

Поради своето разнообразие и разновидност, в пълно съответствие с разнообразието и разновидността на обществения живот, юридическите факти могат да се класифицират в различни групи с оглед приликите и разликите си и въз основа на различни класификационни критерии

1. Според различията в характера на правните последици, които настъпват от тях, юридическите факти се делят на правопораждащи, правопрепятстващи, правопроменящи, правопогасяващи и правосъхраняващи.

* Правопораждащи - тези факти имат за правна последици пораждането на дискурсно правно качество за субектите, което ги поставя в правна позиция и поражда за тях права и задължения. От своя страна правопораждащите юрид.факти биват : правомерни и правонарушения. Правомерните поставят началото на нормален регулативен ред, докато правонарушенията пораждат юридическа отговорност.

* Правопрепятстващи - юрид.факти с настъпването на които не се получава исканото правно качество, съответно препятстват получаването на права, поемането на задължения. Това са факти, чиито правни последици са недопустимост по отношение на правна позиция. Това са правопораждащите факти с обратен знак. Обратен знак означава че съдържанието на правопрепятстващите факти е еднакво с това на правопораждащите обаче те са отрицателни когато правопораждащите факти са положителни и положителни когато правопораждащите факти са определени за отрицателни. Например: постъпването на държавна служба изисква наличието на висше образование, това е правопораждащ факт, а правопрепятстващ факт е когато нямаш висше образование. Липсата на изисквания факт е правопрепятстващ и наличието когато трябва да го няма също е правопрепятстващ.

* Правопроменящи - това са факти, които са причина за изменението в един правен съществуващ диалог. Прието е,че промяната се отнася до качеството на страните. Може да се прояви по отношение на харакера на благата. Напр: при поръчителство, ако длъжника не изпълни се насочва към поръчителя. Ако се направи договор по цесия, прехвърля се вземането върху трето лице.

* Правосъхраняващи - факти които са причина за запазването на едно правно качество, а оттук и правото на субекта присъщо на това качество, като заличават правното значение на другите юрид.факти, които застрашават това право. Типичният пример е прекъсването на давността, което представлява спиране на един срок. Давността е един срок с изтичането на който се погасява правото да се иска от съда да осъди длъжника да изпълни задължението. Особеното е че давността е най-различна.(обикновенно 3 годишна). Ако длъжника плати, кредитора ще си прибере дължимото, но губи правото си да претендира в съда. Но ако в този три годишен срок отправите искане да ви платят, спира давността и това е нов юрид.факт.

* Правопрекратяващи - са тези които водят до прекратяване на едно качество, без да е изчерпана позицията. Правопрекратяващ юрид.факт е прекратяването на брака поради развод, поради смърт; отрастраняването на един студен поради слаб успех.

* Правопогасяващи - са тези при които отпада едно правно качество поради изчерпване на позициите. Когато имаме един договор погасяването му отменя качеството длъжник .

2. Според характера на правните последици, се подразделят на типични юридически факти за конкретното право, за гражданското право (сделки), за административното право (административни актове) и др., което води до свободно вписване на фактите в различните правни отрасли.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Юридически факти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.