История на политическите и правни учения


Категория на документа: Право


юридизация на понятието за държавата. Влияние на стоическата философия. Държавата -
право и интереси. Идеята за световната държава: "един бог, една държава, едно право".
Форми на държавата. Смесената форма на държавата. Цицерон и Полибий: цикличността в
смяната на формите на управление. Политико-правни идеи на ранното християнство: от
бунтовния идеал до официалната религия в Рим. Държавата като рай. Християнските
общини. Хилиазмът. Християнската република. Божията власт и държавната власт. Право и
закон. Божието право. Правото като свобода и равенство.

Тема 5. ТЕОЛОГИЧНИТЕ ПОЛИТИКО-ПРАВНИ УЧЕНИЯ ПРЕЗ РАННОТО
СРЕДНОВЕКОВИЕ

Държавата и църквата през ранното средновековие. Борба за надмощие. Светски
или духовен суверенитет. Господство на църквата над държавата в Западна Европа -
папоцезаризъм. Креационната концепция за държавата. Двата града на Свети Августин.
Държавата като сила. Сила и власт. Църква и държава: власт и подчинение. Теокретични
теории определящи господството на духовната власт: "двата меча", "луната и слънцето",
"божествената йерархия" и други. Тома Аквински: възраждане на значимостта на
държавата. Новата юридизация на понятието. Право и закон. Видове закони. Естествени
права и легитимност на властта. Власт и тирания. Право на съпротива. Цезаропапизма в
Източна Европа. Съюз между държавата и църквата. Политически учения, утвърждаващи
реалността: "константиновия дар", "симфония", "иконоборство" и други.

Тема 6. СВЕТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ ПРЕЗ РАННОТО
СРЕДНОВЕКОВИЕ

Политическата програма на император Фридрих ІІ. Сицилианската конституция.
Патримониалната теория за държавата. Структура на правния ред: каноническо право и
държавно право (позитивно право); обичайно право и законово право. Рецепция на
римското частно право. Теоретични обяснения на правото: заповед и забрана; свобода, 4
сила, разум. Данте Алигиери: космополитизъм. Идеята за световната държава. Световната
монархия: цели и организация. Монарха и папата. Самостоятелния характер на светската
власт. Марсилий Падуански: държавата без църквата. Власт и суверенитет. Човешкият
законодател. Правото като признак на държавата. Право (законодателство), религия,
морал: свободата на съвестта като право.

Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Възраждането на държавата. От съсловна към абсолютна монархия. Характерни
белези на възрожденската политическа мисъл: хуманизъм, антиклерикализъм, светски
научни концепции. Николо Макиавели: държавата като политическа власт. Етика и
политика; политика и държава. Монархия или република; национална държава.
Политическите норми: моралът на политика (държавника). Понятие за държавата. Новата
терминология при означаване на държавата. Жан Боден: организиращата социална власт.
Семейството като модел на държавата. Абсолютната власт на гражданина и абсолютната
власт на монарха. Държавен суверенитет. Суверенитет и право; суверенитет и закон.
Законодателството като израз на суверенитета.

Тема 8. УТОПИЧНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДЪРЖАВАТА

Утопиите през късното средновековие. Идейни източници. Футуристична и
фантастична линии в утопията. науката като насока в развитието на обществото. НаучнотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на политическите и правни учения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.