История на политическите и правни учения


Категория на документа: ПравоЛЕКЦИИ

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ИППУ

Теоретично обяснение на явленията държава и право. Систематизиране на
теоретичните обяснения. Философски, етически и политически подходи. Правна наука и
политология. Учението като форма на познание: философско-спекулативно и позитивно
съдържание. Дескриптивна и прескриптивна в съдържанието на учението. Политически
учения - историческо и съвременно значение на понятието: държавата, обект на
политологията и на правната наука. Правни учения: същност, отграничения. Учение,
теория, възгледи, идеи - сходства и различия. История на ученията: развитие на обекта и
развитие на теоретичното отражение. Еволюция на теоретичното познание, приемственост
и отрицание. Определяне на предмета на ИППУ. Отграничаване на ИППУ от други науки:
теория на държавата, обща теория на правото, отраслови правни науки. Методи,
използвани от дисциплината. Исторически и сравнителен метод. Индукция и дедукция.
Място на ИППУ сред правните науки. Значение на дисциплината за юридическото
образование.

Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ В ДРЕВНИЯ ИЗТОК

3

Началото на държавността. Възникване на държавата в Древен Китай, историческа
периодизация. Патерналистка концепция за държавата. Конфуций: държавата като
семейство, морални основания на правото. Лао-дзи: държавата като естествено състояние,
критика на държавността. Китайските легисти: държавата и закона, концепция за
равенство пред закона. Формиране на държавата в Древна Индия. Кастовото общество.
Структуралистка концепция за държавата. Държавата в концепцията на ведизма.
Теократичният нормативен ред. Будизъм: божествения и светски ред. Артхашастра: науката
за политиката. Философия, политика, право, управление.

Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ В ДРУВНА ГЪРЦИЯ

Класицизмът на гръцката политическа мисъл. Фактори, обуславящи развитието на
политическата мисъл в Гърция. Рационалистка концепция за държавата. Сократ: държавата
като управлявана общност. Народовластие и компетентност. Същност на правото: право и
знание. Естествено право и позитивно право. Право и закон. Платон: идеалът на
държавата. Идеализъм във философията и политиката. Законът за социалната
еднородност. Устройство на идеалната държава. Съсловия, задачи, компетенции. Войници и
философия. Обществен ред и право. Законите в идеалната държава. Аристотел - началото
на патриархалната теория. Възникване и същност на държавата според Аристотел.
Естествена общност и политическа общност. Политическа власт. Формите на държавата:
критерии за определяне; правилни и неправилни форми на управление. Понятие за
правото. Право и справедливост. Видове справедливост и принципи на правото.

Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ПРАВНИТЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВЕН РИМ

Развитие на римската държава: република, принципат, империя. Особености на Рим
като световна държава. Формиране на правосъзнанието в ранното римско общество.
Правото като обвързваща сила. Юридическа концепция за държавата. Цицерон:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на политическите и правни учения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.