История на политическите и правни учения


Категория на документа: Правоза дисциплината ИСТОРИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ

включена като ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА в учебния план на

специалността ПРАВО

за образователно-квалификационната степен "МАГИСТЪР"

в Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

2

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината ИСТОРИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ

І. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО"

Вид на занятията: Лекции

Семестър: І (първи)

Хорариум: 30 часа

Вид на проверката на знанията: изпит

Форма на проверката: писмен и устен

ІІ. АНОТАЦИЯ

"История на политическите и правни учения" е теоретико-историческа научна
дисциплина, която се преподава в Юридическия факултет. В нейния предмет са включени
изучаването на учения за държавата и правото и тяхното историческо развитие,
съпътстващи развитието на държавата и правото от Древността до нашето съвремие.
Историческият подход дава възможност да се опознае теоретичното осмисляне и обяснение
на явленията държава и право като част от обективната социална реалност. Теоретичният
подход позволява на студентите да се запознаят със формирането и развитието
(обосноваване, реципиране, конкретизиране) на основни и възлови правни понятия и
категории, разработени от правната наука. Изучават се категориите: държава, власт,
политическа власт, форми на държавата, типове държави, видове управление, право,
правов ред, закон, естествено право и други.

Изучаването на дисциплината има, от една страна, за непосредствена цел да
формира у студентите историческо познание за държавни и правни институти и категории,
което предшества теоретическото познание, предмет на общотеоретичните и отраслови
(нормативните) правни науки. От друга страна целта на дисциплината е да запознае
студентите и да изгради у тях обща политико-правна култура, част от духовната култура на
бъдещия юрист.

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМАСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на политическите и правни учения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.