История на политическите и правни учения


Категория на документа: Право


ИСТОРИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ

Седмичен хорариум: 2 часа.

Форма на проверка на знанията: изпит.

Вид на изпита: писмен и устен.

Методическо ръководство: Катедра "Теория и история на държавата и правото",
Юридически факултет.

Лектор: Проф. д-р Лъчезар Дачев

АНОТАЦИЯ

"История на политическите и правни учения" е теоретико-историческа научна
дисциплина, която се преподава в Юридическия факултет. В нейния предмет са включени
изучаването на учения за държавата и правото и тяхното историческо развитие,
съпътстващи развитието на държавата и правото от Древността до нашето съвремие.
Историческият подход дава възможност да се опознае теоретичното осмисляне и обяснение
на явленията държава и право, като част от обективната социална реалност. Изучават се
категориите: държава, власт, политическа власт, форми на държавата, типове държава,
видове управления, право, правов ред, закон, естествено право и други. Изучаването на
дисциплината има, от една страна, задача да формира у студентите историческо познание
за държавни и правни институти и категории, което предшества теоретическото познание,
предмет на общотеоретичните и отрасловите (нормативни) правни науки. От друга страна
целта на дисциплината е да запознае студените и да изгради у тях обща политико-правна
култура, част от духовната култура на бъдещия юрист.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Дисциплината "История на политическите и правни учения" има за цел да запознае
студентите с: предмета, методологията и значението на ИППУ; политическите и правни
учения в Древния Изток, Древна Гърция и Древен Рим; Теологичните политико-правни
учения през ранното средновековие; светските, политически и правни учения през ранното
средновековие; политическите и правни учения през Възраждането; утопичната концепция
за държавата.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Темите и лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с ученията за
държавата и правото и тяхното историческо развитие, съпътстващи развитието на
държавата и правото от Древността до нашето съвремие, с формирането и развитието на
основни и възлови понятия и категории, разработени от правната наука, да опознаят
теоретичното осмисляне и обяснение на явленията държава и право, като част от
обективната социална реалност. Изпитът се състои в писмено разработване на два въпроса,
даване на устни разяснения и допълнения по тях, даване на отговори на въпроси,
застъпени в лекционния курс, зададени по преценка на изпитващия и оценяване на
степента на усвояване на материала.

УЧЕБНА ПРОГРАМАСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на политическите и правни учения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.