История на българската държава и право - Средновековие


Категория на документа: Право


ИБДП - част 3
Средновековно право
1. Характер на средновековното право
1.1. Възникване и особености на обичайното право
- Различни обичайни норми - прабългари, славяни, местно население
- Консерватизъм
- Формализъм
- Индивидуалност
- Казуистика
1.2. Създаване на писаното право. Приложение основно за военни престъпления и в съд на владетеля
1.3. Влияние обичайно - писано право

Характер на средновековното право. Обичаи и писано право
- Зараждането на българското право се обуславя от обществено-политически и социално-икономически фактори;
- Трудност при изучаване - недостатъчно юридически извори, достигнали до нас;
- Българското обичайно право - не е фиксирано писмено;
- Обичай - многократно повторение на едно действие
- Първоначално - обичайни норми на отделните общности
- Наличие на правен дуализъм - различни обичаи на двете основни общности + обичаи на местното население
- С течение на времето - унифициране на отделните обичаи
- Първи обичаи - семейни отношения; разпределение; решаване на спорове и конфликти;
- Други обичаи - важни за държавата отношения; военни престъпления, власт;

Характерни особености на обичайното право:
- Консерватизъм - устойчивост във времето;
- Формализъм - твърда и непроменяема форма;
- Индивидуално и конкретно - няма обобщени правила;
- Казуистика - отнасят се до конкретни случаи;
* След създаване на бъ;гарската държава - първоначално приложение на обичайното право, военнонаказателно право; RPN;
* Продължават да се прилагат;
- Колективна наказателна отговорност;
- Кръвна мъст;
- Откуп;
- Субект на престъпление - може и да бъде животно;

Създаване на писаното право:
- Писаното право е предшествано от обичайното право
- Писаното право способства за укрепване на държавната власи и отслабване на местната, общинска власт
- Първи данни за писано законодателство - Крумови закони
- След покръстването писаното право се създава по пътя на рецепцията - от византийското право. Причини - липса на законодателен опит и традиции.
* През целия период от съществуването на държавата;
- Едновременно съществуване на обичайното и писано право;
- Писаното право се прилага в съда на владетеля;
- Обичайното право - в провинцията, от феодалите;
- Липса на единна практика - отсъствие на специални съдийски органи;

Правоспособност и дееспособност
1. Правоспособност и дееспособност
1.1. Правоспособност - призната абстрактна възможност едно лице да бъде носител на юридически права и задължения. Исторически данни
1.2. Дееспособност - признато от закона правно качество едно лице чрез лични действия да реализира своите права и задължения. Исторически данни
1.3. Правоспособност и дееспособност на чужденцитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на българската държава и право - Средновековие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.