Историческо развитие на наказателната репресия в Средновековната българска държава


Категория на документа: Право


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
___________________________________________________________________

КУРСОВА РАБОТА

ПО
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО

Тема: Историческо развитие на наказателната репресия в средновековната българска държава

Изготвил:
XXXXXXXXXXX
Фак.№ XXXXXXX
Специалност: Право - задочно обучение
I курс

Преподавател:
гл.ас. д-р Петя Неделева

________________________________________________________________________________

2012 г. - гр. Пловдив

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Увод.........................................................................................................................................стр. 3
1. История на понятието за престъпление.....................................................................стр. 3
2. Състав на престъплението...........................................................................................стр. 3
2.1. Субект ...........................................................................................................стр. 3
2.2. Обект .............................................................................................................стр.5
2.3. Същност на престъплението ...................................................................стр. 5
3. История на възгледа за наказателната репресия..................................................стр. 6
4. Цел на наказанията.......................................................................................................стр. 6
5. Видове наказания .........................................................................................................стр. 7
5.1. Частното отмъщение .............................................................................стр. 7
5.2. Откуп ..........................................................................................................стр. 8
5.3. Глоби ............................................................................................................стр. 9
5.4. Класификация на наказанията...............................................................стр. 10
6. Духовни наказания ....................................................................................................стр. 12
Заключение .......................................................................................................................стр. 14
Използвани източници....................................................................................................стр. 14

Увод

Значителна част от разпоредбите на средновековното право са били от наказателноправен характер. Гражданскоправните разпоредби се появяват по-късно, след като исторически се развиват различните институти на правото като договори, търговия, наследство, собственост и т.н.

Наказателната репресия в средновековна България не се е появила изведнъж, а се е създавала постепенно по време на прехода от порядките на родовообщинния строй към тези на класовото общество и българското феодално писано право. На историческата сцена старият порядък на обичайното право постепенно се измествал от въвеждането на нови наказателни институти, обусловени от изискванията на изграждащия се феодализъм.

Настоящата курсова работа има за цел да проследи развитието на наказателната репресия през средновековната българска държава. В хода на изложението ще се разгледат следните въпроси: ще започна с историята на понятието за престъпление и неговия състав, след което ще разгледам историята за възгледа за наказателната репресия и целта на наказанието, и накрая накрая - видовете наказания (светски и духовни).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Историческо развитие на наказателната репресия в Средновековната българска държава 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.