Институционални качества на правната действителност


Категория на документа: Право


ВАРНЕНСИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВО

КУРСОВА РАБОТА
ПО
Институционални качества на правната действителност

Изготвил: Проверил:
Катя Александрова - І курс проф. Д-р Стефка Наумова

І - ви въпрос
Кои елемент съдържа в себе си институционалната характеристика на правната действителност ?

Правната област на обществения живот заема важно място в социологическата структура на обществото. Затова тя се разглежда като основен елемент в социологическата структура на обществото определяйки границите между юридическия и социологическия анализ на правото, показвайки тясната връзката между тях. Много точно професор В. Ганев1 описва понятието правна действителност като синоним на правната област. Правната област има пет елемента:
1. Правна информираност- това е необходимост от правно регулиране на определени обществени отношения в дадено общество на определен етап от развитието му;

2. Правно съзнание като единство от рационални ,психологически и волеви елементи;

3. Правни норми като системата от действащи правни правила за поведение със съдържащите се в тях права и задължения на гражданите, длъжностните лица и институциите;

4. Правни дейности като специфична система от правотворческа, правоприлагаща, правозащитна и правоновъзпитатална дейност;

5. Правните институции, които играят определена роля в сложния механизъм на създаване и реализиране на правото;
След като се запознах с елементите на правната област мога лесно да отговоря на въпроса: Кои елемент съдържа в себе си институционалната характеристика на правната действителност?
a) на първо място ще поставя правната норма;
b) на второ място правната действителност ;
c) на трето място ще поставя правните институции.

1Ганев, В., Съществува ли стопанска, правна, културна, битова реалност извън социалната. - Год. Соф. Унив. Юрид. Фак., 1932, №27.

ІІ-ри въпрос
Анализ на моето индивидуално правно съзнание?
Правното съзнание е сфера от общественото, груповото и индивидуалното съзнание, която отразява правната действителност под формата на знания за правото и практиката на прилагането му. Правното съзнание като понятие обхваща и оценките и мненията за правото. В него се отразява и психическата нагласа към правото и готовността за поведение в юридически значимите ситуации. Като научна категория понятието "правно съзнание" се появява в правната литература в сравнително близък период от време. В съдържанието на правното съзнание се включват три елемента, които са свързани и с цялостната структура на термина "правно съзнание". Тези три елемента са постоянни в структурата на понятието.
1. Първият елемент от съдържанието на правното съзнание е рационалният елемент. Той се нарича още правна информираност. Правната информираност, както и самото название ни подсказва, че е знанието и познаването на правото.
2. Вторият елемент на правното съзнание е психологическият елемент. Психологическият елемент изразява отношението към правото. Той съдържа всички оценки и психологически нагласи към правото и практиката по прилагането му.
3. Третият елемент от структурата на правното съзнание е волевият елемент. Волевият елемент изразява готовността за поведение в правната сфера.
За целта на настоящия анализ ще разгледам следната ситуация:

Служител съм на Национален археологически институт с музей към Българската академия на науките и познавам ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО. Получавам наследство в района на Велико Търново, които представлява имот 850 кв. м. намиращ се в близост до крепостта Царевец. След като съм придобил правото на собственост върху имота вземам решение да изградя хотелски комплекс, но внезапно при започването на изкопните работи се откриват фрагменти от археологически предмети, които биха могли да имат научна или художествена стойност.

І. Познавателен елемент

1. Да, ситуацията е регламентирана в ЗКН, Глава първа , Чл. 7. (1) Културна ценност е нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността или обществото и има научна или културна стойност.
Глава дванадесета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 200а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Който унищожи или повреди културна ценност, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 2000 до 6000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв.
2. Познавам/не познавам съдържанието на конкретната правна разпоредба Да познавам съдържанието на правната норма и съм наясно със съдържанието на санкцията, която би могла да настъпи при нарушаване на диспозицията.
А именно: АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 200а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Който унищожи или повреди културна ценност, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 2000 до 6000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Институционални качества на правната действителност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.