Индивидуални трудови спорове


Категория на документа: Право


 ВСУ "Черноризец Харбър" - гр.Варна

Юридически факултет

катедра "Сигурност и безопастност"

К У Р С У В А Р А Б О Т А

по дисциплината: ОСНОВИ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО

тема: ИНДИВИДУАЛНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Изготвил:

фак. №

специалност:

форма на обучение:

Проверил:.......................

/................... /

Варна 2013

I. ПОНЯТИЕ "Трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж".

II. БЕЛЕЗИ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ТРУДОВ СПОР:

1. СТРАНИ - това са страните по ТРУДОВО ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ - работника, служителя и работодателя. Когато предмет на спора е съдържащо се в колективен ТРУДОВ ДОГОВОР предписание той може да се прилага към конкретен работника и служителя. Този договор действа ex lege за членовете на синдикалната организация страна по договора. работника и служителя които не са членове на синдиката могат да се присъединят към него въз основа на писмено изявление до работодателя или синдикалната организация - едностранно волеизявление отправено до страните по договора.
2. ПРЕДМЕТ - изрично определен в чл. 357 КОДЕКС НА ТРУДА - възникване, изменение, прекратяване на ТРУДОВО ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ, действие на Колективен ТРУДОВ ДОГОВОР, установяване на ТРУДОВ СПОР. Конституционно основание е чл. 56 К - право на защита на гражданите при нарушаване на правата им. Текущо законодателство - Глава 18 КТ. Допустимо е субсидиарно прилагане на ГПК - посочено е в чл. 360 КТ, доколкото КОДЕКС НА ТРУДА не предвижда друго.

III.ВИДОВЕ - СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА СПОРА ТРУДОВИЯ СПОР СЕ РАЗДЕЛЯТ НА ДВЕ ГРУПИ:

1. СПОРОВЕ ПО ИНДИВИДУАЛНОТО ТПО - отнасят се до права и задължения свързани с индивидуалното ТПО между работника и служителя и работодателя.

2. СПОРОВЕ ПО КОЛЕКТИВЕН ТД - това са случаи когато КТД създава субективно право на отделен работника и служителя. Няма значение дали това става ex lege или по силата на едностранно волеизявление на работника и служителя до страните по КТД.

IV.В ЗАВИСИМОСТ ОТ:

* ХАРАКТЕРА НА СПОРА ИНДИВИДУАЛНИЕТ ТРУДОВИ СПОРОВЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ НА ПРАВНИ И НЕПРАВНИ:

1. ПРАВНИ (ИСКОВИ, ТСП ЗА ПРАВА) - относно установени в законодателството, КТД или по индивидуално споразумение права и задължения. Това е спор между равнопоставени правни субекти и в този смисъл гражданско дело по чл. 6 ал. 1 ГПК.

2. НЕПРАВНИ (НЕИСКОВИ, ТСП ЗА ИНТЕРЕСИ) - свързани с установяването на предстоящи права и задължения (чл. 107 КТ при конкурс). Неправните ТСп се решават с преговори между страните.

* В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ ТРУДОВИТЕ СПОРОВЕ БИВАТ:

1.1 ПО СЪДЕБЕН РЕД. Това е общото правило на чл. 360 ал. 1 изр. 1 КТ - установява общата подведомственост на ТСп при съдилищата. "Обща" - отнася се до всички спорове, които не са изрично изключени от компетентността на гражданския съд. Компетентен е граждански съд, за разлика от други страни - специални трудови съдилища в Германия и трудово-социални съдилища във Франция
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индивидуални трудови спорове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.