Гражданско процесуално право


Категория на документа: Правоа) подлежи ли определението на обжалване;

б) легитимиран ли е жалбоподателят да обжалва;

в) подадена ли е в срок частната жалба;

г) не страда ли тя от дефекти;

д) връчен ли е бил препис от нея на противната страна.

Проверката по букви "в" и "г" повтаря проверката, която е следвало да извърши 1 инстанция. Целта е да се отстранят последиците на нейни пропуски. Ако частната жалба е нередовна, възз.съд дава срок за поправяне и връща, ако тя не бъде поправена. Ако се окаже, че препис от нея не е бил връчен на противната страна, възз.съд разпорежда да се извърши връчването и пристъпва към разглеждане на частната жалба, след като изтече срокът за отговор. Ако частната жалба е допустима, възз.съд проверява нейната основателност. Тази проверка се състои в преценка дали обжалваното определение е законосъобразно, т. е. дали са били налице условията, за да бъде постановено; спазени ли са редът и формата. При проверката на проц.факти, обуславящи издаване на определението, възз.съд не е обвързан от факт.констатации на 1 инстанция, а проверява самостоятелно проц.факти въз основа на док-вата, събрани от 1 инстанция, а също и въз основа на док-ва, представени с частната жалба или пък събрани от възз.съд. Всички док.средства, познати на исковия процес, са допустими. Ако в резултат на проверката възз.съд намери, че обжалваното определение е законосъобразно, той оставя без последствие частната жалба като неоснователна. Ако обжалваното определение противоречи на закона, възз.съд го отменя и постановява вместо него друго, законосъобразно чл.278 ал.2. Тя никога не връща на 1 инстанция делото, за да постанови тя ново законосъобразно определение вместо отмененото. Може ли да се атакува 2 инст.определение, т.е. кои определения на възз.съд подлежат на обжалване с частна жалба пред ВКС? Когато 1 инст.постановление прекратява и 2 инст.потвърди. При това прекратяване се допуска кас.обжалване, но ако всички други изисквания са налице. Когато 2 инст.окр.съд постанови първично определение (не е внесена такса), отива на ВКС.

При определенията, които преграждат по-нататъшното развитие на делото и тези, които са изрично посочени в закона срещу които се подават частни жалби, постановени от възз.инстанция, те подлежат на обжалване с частна жалба пред ВКС. Определенията, постановени от състав на ВКС, подлежат на обжалване пред друг състав на същия съд. Когато са налице предпоставките на чл.280 ал.1, на обжалване с частна жалба пред ВКС подлежат:
* определенията на възз.съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото;
* с които се дава разрешение по същество на други пр-ва или се прегражда тяхното развитие.

Тема № 58 - Същност и обсег на отмяната на влезли в сила решения по чл.303 ГПК. Отмяна по молба на трето лице

Отмяната по чл.303 е средство за защита срещу влезли в сила порочни решения. Тя е самостоятелно съд.пр-во за извънинст.контрол и отмяна на влезли в сила решения поради неправилност (несъотвествие между решението и действителното правно положение) на основание някоя от причините, изчерпателно посочени в чл.303 ал.1. Само необжалваемите и ползващи се със СПН решения подлежат на тази отмяна. Ако има друг ред за атакуването им, отмяна е недопустима (охран.актове, решения за издаване на изп.листове не се отменят по този ред). Отмяната на влезли в сила решения трябва да се отграничава от отмяната на неприсъствено решение чл.240 и чл.423. Ако не сме изчерпали възможностите по чл.240, не може да отиваме към чл.303.

Легитимирана да възбуди пр-во за отмяна е само "заинтересувана страна" - която е обвързана от неизгодно за нея решение и то е неправилно поради порок по чл.303 ал.1 - кумулативно. Легитимирани лица са не само главната, но и подпомагащата, контролиращата страна, необходимите и обикновените другари, ако неправилността на решението засяга общ факт. От това следва, че НЕ са заинтересовани страни незасегните от порока страни, макар че за тях решението е неизгодно; страни, за които решението е изгодно, макар че не са били редовно призовани. Пр-вото се води срещу лицата, за които решението поражда благоприятни правни последици - страната, в чиято полза е постановено решението; необх.другари и др. Предпоставки: да е влязло в сила решението; комп.съд - винаги е ВКС и да има спец.разпоредба на чл.303. Основания:
1. Когато се открият нови обстоятелства или нови писмени док-ва от съществено значение, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно:
* нови обстоятелства или писмени доказателства: - обстоятелствата са юрид. или док.факти. Те са нови, когато не са били включени в док.материал по делото. Те са съществували към момента, когато е било възможно да бъдат отнесени по делото, но страната не е знаела за тях. Те не са новосъздадени, защото не се преклудират от СПН на решението и въз основа на тях заинтересуваната страна може да предяви нов иск. Писмени док-ва - когато се отнасят до "ново обстоятелство" по см. на горната точка, те ще са винаги нови. Нови писмени док-ва са и новоткритите и дори новосъздадените документи относно факти, които са били твърдени по време на процеса, но не са могли да бъдат доказани.
* новите обстоятелства или писмени док-ва трябва да са от съществено значение за делото.
* страната да не е знаела за тези обстоятелства или писмени док-ва или, дори да е знаела, да не е могла да се снабди с тях /липса на вина на страната/.
2. По надл.съд.ред се установи неистинност на документ, на показания на свидетел, на заключение на ВЛ, върху които е основано решението, или престъпно действие на страната, на нейния представител, на член от състава на съда или на връчител.
* източник на неправилността на решението във всички случаи е престъпление и то трябва да бъде установено по надл.ред, т.е. с влязла в сила присъда или решение по чл.124 ал.5;
* решението трябва да е основано на лъжливите показания или заключение на ВЛ.

Заинтересованата страна по делото и правоприемника трябва да е загубила делото и основанието, което се ползва за отмяна да се е осъществило в нейна вреда. В ГП-с неистинността е обективното несъответствие на един документ, с това което се е случило. Неистински показания на свидетел, ВЛ - при умисъл ВЛ отговаря и за проф.непредпазливост. Всичко е свързано с доказване.

Втората група е във връзка с разглеждане на делото - престъпно действие на страната, нейн представител (родител) - да даде подкуп; да унищожи документ.

По надлежния съд.ред - престъплението се установява само с влязла в сила присъда. Може да искаш да се установи престъплението пред гражд.съд по исков ред? Подава се ИМ.
3. Решението е основано на постановление на съд или на друго държ.учреждение, което в последствие е било отменено - отмяната на тези актове и то с обратна сила събаря основата на решението и следователно и то трябва да бъде отменено.Съда е длъжен да зачита актове - индивидуални актове, а не нормативни. Когато някое решение е нищожно - отмяна.
4. Когато между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила решение, което му противоречи.
* решенията трябва да изхождат от еднакво компетентни правораздавателни органи;
* противоречието да съществува м/у решенията, в смисъл в техния диспозитив, а не в мотивите;
* пълно обективно и суб.тъждество м/у делата - ако делата са между разл.страни или относно различен предмет, няма противоречие и отмяна ще е недопустима. (въпрос за изпита)

Защита - докато още е висящо едно от двете дела възразяваме, че: отвод за висящ процес - ако не приключило първото дело; отвод за СПН - ако е свършило делото. Ако пропуснем тези две възможностти имаме две решения с еднакво съдържание - няма защита. Когато има две решения с разл.съдържание, които си противоречат това е основание за отмяна. Недопустимо е решението по второто по ред дело. Но е възможно формално недопустимото решение да е правилно, затова се преразглежда делото. Дава се приоритет на съществото по делото, а не се гледа формалното. Може и двете страни да искат да се отстрани др.решение.
5. Страната вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. Тук се брани състезателното начало.
6. Страната при нарушаване на съответните правила е била или не е била представлявана от лице по чл.29 ГПК - частен случай, трябвало е да бъде назначен особен представител.
7. Евр.съд по правата на човека с окончателно решение е установил нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека новото разглеждане на делото е необходимо, за да се отстранят последиците от нарушението. Ако не си доволен тук не може направо в Страстбург, първо трябва да са изчерпани всички възможности за защита. Пр-во: компетентен е ВКС - чл.307 в 3 членен състав. Сезирането става с молба чрез 1 инст. съд и трябва да отговаря на изискванията, които важат за възз.жалба - чл.260 и 261. Правото да се иска отмяна е ограничено с 3 м. преклузивен срок, който тече от разл.момент. ВКС се произнася относно допустимостта на молбата в закрито заседание, а по същество - в открито заседание. ВКС или отхвърля искането, или го уважава. Искането не спира изпълнението, но ВКС може и да го спре като обезп.мярка по искане на страната. Когато отмени атакуваното решение, ВКС никога не решава по същество, а връща делото за разглеждане от друг състав на съответния съд. Отмяната възстановява висящността на делото в рамките на отменената част и по отношение на лицата, относно които решението е отменено. В отменителното решение ВКС посочва откъде да започне разглеждането на делото - чл.307 ал.3.
??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гражданско процесуално право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.