Гражданско право


Категория на документа: Право


Изпитна тема 4. Гражданско право
Гражданско правоотношение
Обща характеристика на Гражданското право /Гражданско правоотношение/
1. Обща характеристика на ГП
Терминът "гражданско право" води началото си още от древното Римско право, където се е очертала онази нормативна съвкупност, която днес наричаме частно право. Най-старото известно деление на правото е на публично и частно и според древно римските юристи публичното право защитава интересите на римската държава, а частното право - на римските граждани. Гражданското право като основен отрасъл на частното право е съвкупност от правни норми, които уреждат статута(правното положение) на гражданско правните субекти , както и равнопоставените правоотношенията между тях.
Предмет
Всеки правен отрасъл в това число и гражданското право се характеризира чрез своите предмет и метод на правно регулирани. Предметът на правно регулиране от нормите на гражданското право е изключително широко. Той включва освен обществени отношения, но също така и някои специфични правни въпроси. На първо място предмет на регулирането нормите на гражданските права са гражданските отношения. Такива са вещните,облигационните,семейните, наследствените,авторските и патентните отношения. На второ място в предмета на регулиране от нормите на гражданско право се включва основно понятие правна сделка,както и условията за действителност на сделките и основанията за тяхната недействителност. На трето място в предмета на регулиране от нормите на гражданското право са правните институти на погасителната давност, за погасяване правото на иск, гражданско-правното представителство и воденето на чужда работа без пълномощие.
Методът на правно регулиране е начина по който правните норми регулират обществените отношения. Съществуват два метода на правно регулиране. Императивен, който се използва в публичното право и диспозитивен, който се използва в частното право, каквото е и гражданското.
Диспозитивния метод - нарича се още метод на равнопоставеност при него субектите на правата, които участват в правоотношението са равнопоставени помежду си, никой от тях няма власт над другия и не може да му наложи принудително своето решения. Решенията се вземат по взаимно съгласие. От гледна точка на предмета и метода на правно регулиране гражданското право е съвкупност от правни норми които с метода на равнопоставеност уреждат гражданските отношения.Чрез метода си на правно регулиране гражданското право се различава от всички отрасли на публично право.
Система на гражданското право
Системата на гражданското право се състои от две части:
1. Обща част - занимава се с различните субекти на правото - физически, юридически лица, други колективни субекти и държавата, признава и урежда тяхната правоспособност, дееспособност и деликтоспособност. Занимава се с : общото понятие за гражданска сделка, както и условията за действителност на сделките и основанията за тяхната недействителност; правилните институти на погасителната давност за погасяване правото на иск ; представителството и воденето на чужда работа без пълномощия;
2. Специална част - тя включва самостоятелни отрасли на частното право, нормите на които уреждат специфични граждански отношения. Такива са:
1) вещно право - урежда правото на собственост, правото на ползване на строеж, способите за придобиване и защита на вещните права;
2) облигационно право - занимава се с различните видове договори, непозволеното уреждане и неоснователното обогатяване;
3) семейно право - занимава се с условията за сключване на брак, развод, осиновявания;
4) наследствено право - занимава се с откриването, приемането и отказа от наследство, видовете наследници и техните права;
5) авторско право - регламентира отношенията свързани със създаването, защитата, използването и разпространението на произведения на науката, литературата и изкуството; Патентното право се занимава с интелектуална и индустриална собственост като права върху патенти за изобретения, права върху полезни модели, права върху промишлен дизайн, права върху фирменото наименование, търговската марка и други.
Източници
Под източник на гражданското право се разбира юридически факт, който е визиран в закона и има за последица създаването на нови гражданско - правни норми и/или изменението, отменянето и тълкуването на вече влезли в сила гражданско - правни норми. - Конституцията;
- Закон за задълженията и договорите, Търговския закон, Закон за собствеността, Семейния кодекс, Закон за наследството и т.н.
- Международните договори, които имат за предмет регулирането на гражданските правоотношения са: (главно в облигационното и търговското право) - Виенската конвенция от 1980 г. за международната продажба на стоки и т.н.
- Правният обичай като източник на ГП - подобно на всяка друга норма, обичаят е общо правило за поведение. В нашето право правният обичай няма самостоятелна правна задължителност, а черпи силата си от закона. В българската правна система не съществува обичай със задължителна правна сила, която да конкурира или да измести правна норма. В ГП традиционно се прокарва разграничението между правният обичай и обичаят в практиката. Той намира приложение, но само тогава, когато законът изрично е препратил към него. Между двете категории обаче няма непреодолима преграда и обичаите в практиката могат да се превърнат в правен обичай, стига да са упоменати в правна норма.
Принципи на ГП
1.Принцип за забрана за злоупотреба с право - този принцип гласи, че субектите не могат да притежават свои материални или процесуални права, ако не ги притежават . В противен случай трябва да им се откаже правна защита. Тази забрана според някои е самостоятелен принцип на гражданското право, а според други - на частното право въобще. Това е основен принцип и в процесуалното право и е регламентиран в Конституцията (57, ал. 2 КРБ) .
2. Самостоятелност на ГП субекти и свобода за участието им в общ живот - самостоятелността се изразява във възможността правните субекти да имат собствено имущество, да могат да се разполагат свободно с него, да бъдат сами носители на права и задължения, сами да бъдат носители на правни последици и сами да формират и да изразяват правнорелевантна воля. Свободата за участие в гражданско-правния оборот се изразява във възможността на правните субекти сами да определят действията си. Основно проявление на този принцип в гражданското право е договорната свобода и свободата на сдружаване.
3. Справедливост на гражданското правоотношение - това всъщност е защитата на всеки признат от правото интерес, при който се търси максимално съчетаване на интересите на правните субекти. Ако има колизия между интересите, последните се обуславят от целта, която трябва да се постигне. Израз на този принцип е принципът на недопустимост за неоснователно обогатяване (55 - 59 ЗЗД)
4. Равнопоставеност на правните субекти - равнопоставеността се приема като равната възможност, която правото осигурява за придобиването на субективни право, равната възможност за извършване на правомерни юридически действия, т. е. признаването на равна правоспособност и дееспособност. Проявлението на принципа на равнопоставеността в гражданското право означава едната страна по гражданското правоотношение сама да създава, променя и прекратява правната връзка, в която се намира с другата страна.
5. Правна сигурност в гражданските правоотношения - този принцип намира отражение в нормите, в които се установява форма за действителността на сделките (18 ЗЗД) , вписванията при нотариуса или в търговските регистри; правилата, установени за защита на третите добросъвестни лица.
6. Принцип на добросъвестността - добросъвестността има две смислови значения:
а) добросъвестен е онзи, който не знае определено обстоятелство
б) онзи, който не е действал умишлено, но въпреки всичко не е изпълнил определено задължение
Под добросъвестност се разбират онези усилия и напрежение от страна на длъжника, което кредитора очаква. Добросъвестността е и мярка за поведението на кредитора.

Представително правоотношение

Обща характеристика на представителното правоотношение /Гражданско представителство/

Представителното правоотношение исторически също се появява още в римското право. Поради изискването за лично участие на страните при сключването на сделки, първоначално се развило косвеното представителство. Същинското гражданско представителство (прякото) се появява по - късно и е свързано с развитието на римската икономика. Липсата на дееспособност, на специални знания и умения, невъзможност за присъствие, както и редица други причини, налагат необходимостта от използване на представител.
Представителното правоотношение представлява правоотношение между представителя и представлявания и е предпоставка за съществуването на представителството. Под представителство се разбира една правна фигура, която съдържа поне две правоотношения и поне три лица: представител, представляван и трето лице. Представителното правоотношение има овластяващ характер - създава се представителна власт за представителя.
Гражданското представителство е сложно правно явление и уредбата му е дадена в ЗЗД и намира приложение във всички дялове на гражданското право. То представлява извършване на правни действия от представителя от името и за сметка на друго лице.

Характеристики:
> представителят трябва да оповестява, че извършва действия от чуждо име и за чужда сметка;
> представителят не става страна по сключените сделки и правните им последици настъпват направо за представлявания;
> представителят трябва да извършва само онези действия, за който е изрично упълномощен;
> участници са представителя, представлявания и третото лице, с което се сключва изпълнителната сделката.

Представителна власт - за да може представителят да сключи сделка от името и за сметка на друго лице, той трябва да притежава представителна власт. Представителната власт винаги е последица от някакъв правопораждащ юридически факт, който може да бъде много разнообразен. Нейният обем може да се определя по два начина:
- по волята на представлявания / например при упълномощаването/
- по силата на закона / при законното представителство на родителите/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гражданско право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.