Гражданско - правни науки


Категория на документа: Право


Системи за образуване на ЮЛ.
При разпоредителната система ЮЛ се създават с властнически акт (акт на изпълнителната власт) – ЮЛ на публичното право.
Разрешителна система – необходимо условие е разрешение от държавен орган, обикновено такъв на изпълнителната власт (МС, БНБ). Държавата упражнява контрол при създаването на всяко ЮЛ, като преценява целесъобразността на дейността му. Прилага се за банките и ЮЛНЦ.
Нормативно-контролна система (прилага се в България) – предпоставките за възникване се ЮЛ, техните органи и дейност се определят с нормативен акт, като освен това се упражнява контрол за законосъобразност – ЮЛ се регистрира като нововъзникнал правен субект в специални книги.
Възникване (образуване) на ЮЛ.
Образуването започва с учредителен акт, който обхваща волеизявленията на правните субекти, които желаят да станат членове на бъдещото ЮЛ. Те се наричат учредители. Многостранна сделка, насочена към обща цел – създаване на нов правен субект с определен предмет на дейност и задачи. За някои ЮЛ се изисква да имат устав.
Вторият етап е охранително производство за регистрация на ЮЛ. То се открива от лицата, включени в представителния орган на бъдещото ЮЛ и към него трябва да бъдат приложени доказателства, от които личи, че са спазени законние изисквания за учредяването. Иксането за регистрация се разглежд от тричленен състав на ОС по седалището на бъдещото ЮЛ. Съдът упражнява контрол за законосъобразност. При уважаване на искането – вписване (дава се възможност на всеки заинтересуван да черпи информация за тях)във фирмения регистър при същия съд + обнародване в ДВ. Вписаните обстоятелства се считат за верни.
Индивидуализиращи белези на ЮЛ – седалище; наименованието (фирмата); предмет на дейност (вида на фактическите и правни действия, които ЮЛ извършва); цели – за ЮЛНЦ (могат д бъдат политически, синдикални, научни, спортни и др.); вътрешни устройствени актове.
Преобразуване на ЮЛ – внасяне на промени в правното положение. При корпорациите – с решение на органа, който е компетентен да стори това; при учрежденията – органът, който е компетентен да ги учреди.
Сливане – възниква ново ЮЛ, към което преминават както дейността на слелите се субекти, така и техните права и правни задължения. Универсален правоприемник.
Вливане – едно ЮЛ поема правата и задълженията на друго/други ЮЛ. Поемащото ЮЛ е универсален правоприемник.
Разделяне – едно ЮЛ престава да съществува. Нововъзникналите ЮЛ отговарят солидарно за правните задължения на прекратеното. В акта за разделяне подробно се описва кои права и задълженияи към коя дата преминават към новите ЮЛ.
Отделяне – старото ЮЛ не се прекратява, а продължава своята дейност заедно с нововъзникналите. В акта за отделяне подробно се описва кои права и задълженияи към коя дата преминават към новите ЮЛ.
Прекратяване с ликвидация на ЮЛ.
Основания за прекратяване може да настъпи като последица от правен акт на орган на ЮЛ или на държавен орган, които са компетентни да преобразуват последното. Прекратяване на основание, предвидено в акта за образуването му – срок, изчерпване на предмета, постигане на целите и др.
С властнически акт на съд – когато дейността на ЮЛ противоречи на повелителни ПН или е изпаднало в несъстоятелност. Състоянието на неплатежоспособност дава основание за откриване на производство за несъстоятелност по ТЗ.
Ликвидация – по ТЗ. Ликвидаторите се назначават от орган на ЮЛ или от съда, когато прекратяването се постановява със съдебно решение. Имената на ликвидаторите се вписват в съответния съдебен регистър.
Функции на ликвидатора - представлява ЮЛ и има качеството на изпълнителен орган.
Прекратяване чрез производство по несъстоятелност.

Въпрос 5. Юридически лица с нестопанска цел.

ЮЛНЦ - правни субекти, които развиват своята основна дейност в онези сфери на социален живот, в които не се създават пряко материални блага. Тези ЮЛ нямат за основна своя цел реализирането на приходи.
Два основни вида ЮЛНЦ - 1) за общественополезна дейност - трябва да отоговарят на специални изисквания, като за спазването им следи министъра на правосъдието или натоварено от него лице; вписват се в централен регистър, който се води в Министерство на правосъдието. и 2) за дейност в частна полза/интерес.
Сдружения - корпоративно устроени ЮЛНЦ. Чл. 44 от К. - възможността на правните субекти свободно да се сдружават за постигане на общи цели, които те предварително определят. Лицата, които се обединяват, създават ЮЛ, нов правен субект, псрямо който те поемат правни задължения и придобиват определени субективни права. Сдруженията се създават, за да обслужват главно неимуществени интереси на определен кръг лица или с цел да развиват общественополезна дейност.
Автономия на правните субекти при определяне на конкретната цел, както и на вътрешните правила - освен ако противоречат на повелителни правни норми и на добрите нрави.
Сдруженията биват: политически партии, синдикални организации, професионални съюзи, религиозни сдружения и др.
Сдруженията възникват по нормативно-контролната система, освен ако няма изрично предвидено изискване за разрешение от държавен орган. Учредители на сдружение могат да бъдат български и чуждестранни ЮЛ и дееспособни ФЛ.
Устав на сдружението - вътрешен нормативен акт. Задължително в устава се включват:
1) Наименованието - задължително се изписва на български език. То трябва ясно да определя вида на ЮЛ и да се различава от наименования, вписани преди това.
2) Сдалището на сдружението – населеното място, където се намира неговото управление.
3) Целите, които ще преследва ЮЛ, и средствата за това. Целите са свързани с тези области на социален живот, в които не се създават пряко материални блага. Уставът определя как ще се придобият средствата за дейността на ЮЛ.
4) В устава се определя дали дейността ще бъде общественополезна/дейност в частна полза.
5) Предметът на дейност – ако сдружението развива допълнителна стопанска дейност, тя трябва да е свързана с основната дейност.
6) Органи на управление – задължително има общо събрание като върховен ръководен орган и управителен съвет.
7) Клонове на сдружението – дейност, седалище, адрес и имена.
8) Начин за представляване на сдружението.
9) Правила относно възникване и прекратяване на членството и реда за регламентиране на имуществените отношения при прекратяване.
10) Ако сдружението се учредява под срок, той трябва да е посочен в устава.
Учредители на сдружението са тези лица, които са съгласни с устава. Те избират с обикновено мнозинство членовете на управителния орган или управител.
Документите по учредяването заедно с писмено искане за регистрация се подават от управителния орган в окръжния съд по седалището на ЮЛ. Образува се съдебно-охранително производство – проверка дали са спазени законните изисквания за учредяване. Ако искането се уважи – вписване в специалния съдебен регистър. Клоновете се вписват по седалището на клона.
Решението за отхвърляне на искането за регистрация подлежи на обжалване пред апелативен съд – окончателно.
Вписването има конститутивно значение за възникването му – от този момент ЮЛНЦ придобива правата и задълженията, които са възникнали от действията на учредителите преди регистрацията. Ако тя бъде отказана – лицата отговарят солидарно за поетите задължения.
Членствено правоотношение – след молба до органа, който според устава се произнася за приемането на нови членове. Членът прави имуществени вноски, когато това е предвидено в устава. Според чл. 21, ал .4 от ЗЮЛНЦ - За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски (неизплатени вноски). Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
Органи на сдружението.
ОС – върховен орган. В него учстват всички членове, освен ако устава не е предвидено друго. ОС се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението в населеното място, където е седалището. ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове – кворум. Възприето е и правилото за спадащия кворум – заседанието се отлага с 1 час и след това се провежда с колкото членове се явят. Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в устава не е предвидено друго. С 2/3 се взимат решенията за допълване на устава и за преобразуване и прекратяване на сдружението. Решенията на ОС, които противоречат на императивни ПН или на устава на сдружението могат да се обжалват с искане да бъдат отменени пред окръжния съд по регистрацията – от всеки член в 1-месечен срок от узнаването и не по-късно от 1 година след приемане на решението.
Управителен съвет – изпълнителен орган на сдружението. Той се състои най-малко от три лица – членове на сдружението. Те се избират за срок до 5 години. По решение на ОС, сдружението може да се управлява вместо от управителен съвет от едно лице – управител. УС се разпорежда с имуществени права на сдружението; изпълнява решенията на ОС; подготвя и внася в ОС проекта за бюджет, отчет за дейността на ЮЛ и т.н.
Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. По искане на 1/3 от членовете председателят е длъжен да свика заседание в 1-месечен срок, ако не го стори, всеки от членовете на УС може да свика заседание. Кворум – повече от половината членове на УС. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен тези във връзка с ликвидация на сдружението и тези за разпореждане с имуществото на ЮЛ.
Преобразуване на сдружението – с решение на ОС с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.
Прекратяване – ако е учредено под срок; с решение на ОС с квалифицирано мнозинство; с решение на окръжния съд по седалището в следните случаи: ако не е учредено по законния ред (съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване); ако извършва дейност, която противоречи на закона или на добрите нрави; ако е обявено в несъстоятелност.
Искът за прекратяване се предявява от всеки заинтересован или от прокурора. Решението за прекратяване се вписва служебно, като съдът назначава и ликвидатор. При прекратяване с решение на ОСъбрание – то може да назначи ликвидатор. За ликвидацията се прилагат правилата на ТЗ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гражданско - правни науки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.