Граждански процес


Категория на документа: Право


2. Междунар. договори - ако има проц. разпоредби, Нюйоркската конвенция; Европ. Конвенция за външнотърг. арбитраж.
3. Законите - ГПК, ЗСВ, ЗННД, ЗА, и издадените въз основа на тях подзаконови норм. актове.
4. Към източниците на ГП-с трябва да бъдат отнесени и актовете на задължително тълкуване:

- Решения за тълкуване на Конституцията - заемат челно място;
- Актовете на авторитетно тълкуване, дадено от органа, издал акта - например закон на НС, с който то тълкува свои закон;
- Тълку. постановления на пленума на ВС, докато той съществуваше; те продължават да са задължитеелни за съдилищата.

- По настоящем с правомощие да издават тълкувателни решения, задължителни за съдилищата, разполагат общите събрания на колегиите на ВКС и общите събрания на съдиите на ВАС.

Актовете на задълж. тълкуване заедно с тълкувания акт образуват едно нормативно единство и понеже предписват каква е волята, изразена с него, имат сила от деня, когато той е влязъл в сила.

При противоречие м/у дадените от ВКС и ВАС тълкувания то се преодолява ч/з тълкувателно постановление, прието на съвместно заседание на ВКС и ВАС.

4. Материално гражданско право и граждански процес (ГПс)

І. ГП не може да съществува без да защитава МП.
Гражданското, търговското, семейното и трудовото право, които ГПс брани могат да се обозначат заедно като материално право (МП). МП и ГПс стоят помежду си в отношение на взаимна зависимост.
МП има свои необходими, присъщи нему процесуални форми.
МП зависи от ГПс поради връзката м/у право и държавна принуда - в областта на ГПО апарата за принуда е ГПс.

ІІ. МП и ГПс, се намират във функционално единство.
МП и ГПс са самостоятелни явления в правния мир, които взаимно се обуславят и влияят. МП опеделя съдържанието, същността, структурата и принципите на ГПс.
ГП възстановява нормалното развитие на своя обект - материалното право.
1. Зависимостта на ГПс като институция от МПНорми се проявява в следните насоки:
- МП и ГП си взаимодействат като институции. Формите на нарушаване и незаконсъобразно развитие на МПрава определят формите или способите за защита и санкция - трите основни способа на защита-санкция;
- Различните по вид и характер МПрава обособяват специфични пр-ства за защита и санкция (напр. особеното исково делбено производство пре реализиране на потестативното право на делба; особените брачни искове и производства; производствата свързани с личния статус и т.н. - разновидности на общия исков процес).
- Структурата на МПОтношения понякога разкрива усложнения, които намират отражение в специфични процесуални институти (напр. материалното правоприемство намира отражение в института - приемство в процеса; връзката между главни и акцесорни отношения и т.н.).
- Някои отделни субективни права имат особена значимост (напр. правото на издръжка, правото на трудово възнаграждение). Процесуални съдебни разпореждания, които отразяват тази значимост (напр. принудителното изпълнение при правото на издръжка - облекчаване на държавните такси; възможност за избор на компетентен съд).

2. Нормативно и социологично въздействие на ГПс върху МП.
- нормативната зависимост на МП от ГПс се дължи на зависимостта на правото от държавната принуда. ГПс придава гарантиран х-р на защитаваните от него МПНорми, като обезпечава тяхното прилагане чрез организираната от него санкция.
- социологическата зависимост на МП от ГПс - Ако Д по един договор знае, че като те плати ще има санкция, то той изпълнява доброволно своето задължение.
Колкото по-голяма е ефективността на защитата и санкцията, толкова по-ефективно се реализира МП.

3. Взаимна зависимост между накърненото субективно МП и от конкретния ГПс.
Общественото значение на отделните субективни права не е еднакво и се отразява на способите на защита. Законодателя е предвидил предел на разнообразие на формите за защита. Процедурата е еднаква.
Нормативната обусловеност на конкретния ГПс от накърненото МП се проявявя различно при различните способи на защита (те са степенувани):
3.1. Изпълнителния процес - най-висока степен на нормативна обусловеност.
Неудовлетвореното изискуемо притезателно право най-пряко се свързва с процеса за своята защита - изпълнителият п-с.
Той може да започне, да се развие, да приключи само при наличието на едно действително съществуващо неудовлетворено доброволно, изискуемо притезателно право.
Притезателното право трябва да е доказано чрез предвидените документи (изпълнителни основания). Изпълнителният п-с може да се провокира само от носителя на неудовлетвореното право, тъй като има достатъчна сигурност кой е субектът на защита и кой на санкцията. Субектът на защитата може да я получи само, ако до края на процеса съществува сигурност за съществуването на правото.
Ако се докаже, че правото не съществува (погаси се), процесът се пректарява (изп. п-с не може да надживее МП).
Конкретният изпълнителен п-с предпоставя доказано МП.
3.2. Обезпечителният процес - МП е спорно, то вероятно съществува.
Обезпечителния п-с предхожда или съпътства исковия п-с.
Обезпечаваща защита може да се иска и да се даде, ако носителят на застрашеното право установи вероятната основателност на иска. Следователно по-ниска степен на сигурност, за да може да се иска и даде защита.
Степента на връзка зависи от характера на въздействието на процеса. При исковия процес резултатът е навлизането в чужда правна сфера - пряко навлизане в правоотношението, което, за да се осъществи, това правоотношение, трябва да съществува. Докато при обезпечителният процес не се навлиза в правната сфера на лицето.
Обезпечаващата защита може да се иска от носителя на обезпеченото право. Обезпечителната защита обаче не може да се прекрати, ако се окаже в последствие, че правото не съществува, процесът не се прекратява, а води само до отлагене на обезпечителната мярка.
3.3. Исковия процес - предполага твърдяното право за да стане исковия п-с допустим.
Той в най-малка степен зависи от нуждаещото се от защита право, тъй като се провокира от правния спор и целта е той да се реши. Предварително не може да се определи кой е правоимащият в процеса, тъй като това е цел на процеса - кой от спорещите е носител на нуждаещото се от защита право.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Граждански процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.