Форми на парламентарен контрол


Категория на документа: Право


Русенски унверситет "Ангел Кънчев"
Юридически факултет

Курсова задача

По: Конституционно право

На тема: "Форми на парламентарен контрол"

Проверил:



Гр. Русе
2009г.
I. Понятие за парламентарен контрол

Според чл.62 от КРБ1 "Народното събрание, осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол.". Парламентът в процеса на законодателната си дейност и чрез своите бюджетни правомощия осъществява определен контрол върху държавното управление, но това не са същинските контролни правомощия, с които той упражнява контрол върху политическите и управленски дейности на изпълнителната власт, които се определят с понятието парламентарен контрол. Формите му имат уредба в други членове на Конституцията и в са допълнително конкретизирани и допълнени в ПОДНС2.

Парламентарният контрол води до отговорност на правителството пред Народното събрание.Отговорността пред парламента може да се реализира като солидарна (колективна) или индивидуална. Колективната отговорност се реализира спрямо Министерския съвет като колектив от съставящите го министри и министър-председателя, докато индивидуалната отговорност е по отношение на отделния министър.

Друг ефект в следствие на парламентарния контрол се изразява в неговата профилактична роля. Фактът, че дадена дейност подлежи на контрол, стимулира обекта във възложените задачи и го предпазва от грешки и недостатъци.

Контролът се осъществява в две насоки за законосъобразност и за целесъобразност. Той има и оценъчна и информативна функция.
II. Събекти и обекти на парламентарния контрол

Субект на праламентарния контрол е парламента като цяло, но това може да бъдат и отделни парламентарни комисии. А обектите са правителството, т.е. Министерския съвет и отделните министри.
III. Форми на парламентарен контрол:

1. Актуални въпроси в парламента

Тази форма се прилага с цел получаване на информация от правителството и упражняване на контрол върху него. Тя е широко разпорстранена и в парламентарни и в президентски форми на управление на държавата.

По правило въпросите са устни, но могат да бъдат и писмени. Отговорите са също както устни, така и писмени. Въпросите в парламента са форма на контрол, необвързана с политическа санкция.Тяхната сила е на базата на актуалността и публичността, която се изразява в прякото предаване на отговорите на министъра по националните медии. Актуалните въпроси имат главно осведомителен характер.

Тяхната принципна уредба се съдържа в чл. 90,ал1 от КРБ:"Народните представители имат право на въпроси и питания до Министерския съвет или до отделни министри, които са длъжни да отговарят".Уредбата, съдържаща се в ПОДНС, в специално отделена глава "Парламентарен контрол" извежда класическите елементи на актуалния въпрос в парламента. Това са членовете от чл.82 до чл.85. Актуалните въпроси трябва да са:

* Зададен от народен представител;

* Да е отпавен към министър или министър-председателя;

* С въпроса да се търси обяснение или определено действие по конкретен повод, който е в ресора на министъра, респ. Дейността на правителството като цялостна държавна политика, ако е отправен към министър-председателя.

Основна характеристика на парламентарните въпроси е техният актуален характер, подчертан в чл.82 от ПОДНС. Тук се поставят и допълнителни изисквания. Те са:

* въпросите да представляват обществен интерес;

* въпросите трябва да са точно и ясно формулирани, да не съдържат лични нападки и обидни квалификации.

Един народен представител може да зададе най-много два въпроса на пленарно заседание за парламентарен контрол. Той ги отправя чрез председателя на Народното събрание в писмена форма, 48 часа преди започване на заседанието, на което министърът трябва да отговаря. Ако народният представител пожелае отговорът може да е и писмен, но задължително е устен. Писменият отговор се връчва на народния представител и се прилага към стенографския протокол на съответното заседание.Отговорът е личен, защото министърът се явява в деня за парламентарен контрол и отговаря. Той може да поиска отлагане на заседанието с 7 дни, а ако питащият депутат отсъства отговорът се отлага.




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Форми на парламентарен контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.