Финансовото право като отрасъл на действащото право на РБ. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници.


Категория на документа: Право


ТЕМА 1
Финансовото право като отрасъл на действащото право на РБ. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране.
Правото е една от най-точните науки. ФП е в тройката на най-точните науки.В правото има тафтология (повторение), за да не седопускат двусмислия.

ФП се занимава със:
- Във всяка държава има две сфери на обществен икономически живот
1) Производствена сфера - в нея се произвеждат материални блага;тя определя дохода, имуществото и печалбата ( доход и печалба са синоними , като доходът се отнася за физически лица, а печалбата за юридически);
2) Не се произвеждат материални блага, а се използват произведените; тази сфера е непроизводствена сфера. Има дейности като образование, култура, здравеопазване, наука, изкуство и др.
ФП е по средата на двете сфери.То се занимава с прехвърляне на парични средства от производствената в непроизводствената сфера, като това обуславя значението на ФП за развитието на държавите.За да се прехвърлят парични средства трябва да се развият 5 групи правоотношения, развиващи се в строга последователност. Всяко правоотношение има строго определено място и не може да се развие преди или след точно определено друго правоотношение.
1-ва група правоотношения - свързана е с определянето на доходи, имущество и печалба.Става дума за дейности , развиващи се в производствената сфера ( производство, търговия, услуги). Този режим е наречен общ финансово правен режим ( финансова отчетност, счетоводство).
2-ра група правоотновения - свързани са с разпределението на създадените в производствената сфера материални блага. Разпределят се чрез данъци, мита, задължения и финансови вноски. Тези правоотношения са наречени данъчни и с тях се занимава данъчното право.
3-та група правоотношения - е по натрупаните и разпределени чрез даници доходи и печалби. Натрупването става в норочни (специални) фондове, наречени бюджети, различни извънбюджетни сметки.
С тези правоотношения се занимава бюджетното право.
4-то правоотношение - използване на натрупаните в бюджета средства. Използването става чрез банкова система - изпълнение на държавния бюджет. Тук става дума за парично обръщение, кредитиране и различни видове разплащане. Тези отношения са наречени разходни. Банковото право се занимава с тях.Част от тези правоотношения се развиват към непроизводствената сфера.
5-та група на следва предходните 4.Тя се развива по повод правилното развитие на предходните 4.Тук става дума за контролни правоотношения. Те се развиват с оглед правилното протичане на процесите на прехвърляне на парични средства от производствената в непроизводствената сфера. Това са т. нар. Констролни правоотношения. Когато се гожори за тях се разбира система от контролни органи ; група , която действа в заимодействие.Под финансов контрол се има в предвид Агенция държавна финансова инспекция (АДФИ).Тя упражнява вътрешен финансов контрол.Агенцията е част от изпълнителната власт и като част от нея контролът се явява вътрешният финансов контрол.Външният финансов контрол се осъществява от Сметната палата. Тя е висш държавен орган, уредена е чрез конституцията.Сметната палата не е част от излълнителната власт.Контролът е външен за изпълнителната власт. Среща се още като бюджетен контрол.Говорим за данъчен контрол, извършващ се от приходната агенция.
- Митнически контрол
- Банков контрол ( вътрешен банков контрол; външният банков контрол се управлява от БНБ в качеството й на държавен орган. БНБ управлява банковият сектор и провежда парични и кредитни политики в държавите. В качеството си на държавен орган БНБ издава разрепения за банкови дейности в държавата. Този контрол се нарича банков надзор.

Получава се нещо като затваряне на цикъла (като спирала вървяща нагоре).
Всички институции във финансовото право си имат свое наименование. Това е елементарното обяснение на ФП.
В правната теория има две становища за обективното ФП:
1) ФП е самостоятелен правен отрасъл
2) ФП е комплексен правен отрасъл и е част от нещо друго
За да се разграничи един отрасъл се използват два критерия:
- Предмет - предметът на правно регулиране на ФП: финансовото право е правен отрасъл, представляващ съвкупност от финансово правни норми, регулиращи обществените отношения, възникващи в процеса на финансова дейност на държавата относно определянето на доходи и печалби, разпределянето,натрупването и използването на обществен продукт ( национален доход) и контролът върху тази дейност с цел набиране и използване на необходимите на обществото и държавата финансови средства. Това е предметът на правното регулиране на ФП. За да е един отрасъл смаостоятелен не трябаж друг отрасъл да се занимава с това, с което се занимава този отрасъл. Конституционното право се занимава с политическото устройство на обществото и обществено икономическите отношения, а финансовото право с прехвърлянето на финансови средства. Отраслите са публично правни и частни. Публично правните са свързани с държавните интереси и са от знаение за държавата. Частно правните са търговско, семейно право и др.
- Метод на правно регулиране - методите в правото са 2 :
1.Власнически - отношението на власт и подчинение. Единият от субектите влияе на другия
2.Метод на равнопоставеност - всеки има равни права и задължения, никой не доминира над другия.Държавата не съгласува с гражданите своята воля, тя налага власнически отношения, но има и други отрасли с равнопоставени отношения.
ФП И АП са публично правни отрасли и често и двата се извътшват от едни и същи органи. Разликата е, че АП се занимава с управление, а ФП се занимава с разпределяне на доходи и печалби. Органите във ФП работят с обвързана компетентност, т.е. нещо като тярбва да се случи , то се случва.В АП органите действат при оперативна самостоятелност.
Финансовото право е самостоятелен правен отрасъл, защото нито еидн отрасъл не се занимава с това, което се занимава ФП.Той има много подотрасли.

Тема 2
Източници на финансовото право.Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли.
Финансовото право се гради на поредица от изключения.
Източниците са:
1) Конституция на РБ - тя е източник на почти всички правни отрасли. Тя има пряко приложение. При нарушаване на конституционните ни права можем да търсим защита.Едно от изключенията е, че във финансовото право Конституцията няма приложение. В Конституцията са заложени само някой от основните принципи на финансовото право.
2) Международни договори - на практика няма договори, които да са валидни за финансовата сфера. В основата на една държава седи фискалния суверенитет.
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Това е споразумение между две държави, как ще облагат едно лице. Една спогодба трябва да е ратифицирана (да е одобрена от Народното събрание; да е обнародвана, да се публикува в държавен вестник); да е комулативно дадена и да е влязла в сила.
3) Източници на финансовото право на законите. Законите като нормативен акт са на трето място.ФП е във всички клонове на правото.Конституционен принцип е, че всички елементи, водещи до определяне на финансово задължение трябжа да бъдат определени със закон.В правото няма понятие "нормативен документ", а има понятие "нормативен акт", нормите се създават със специални актове от НС. Законите се приемат от НС и се обнародват в държавен вестник.
4) Подзаконовите нормативни актове показват нивото на акта, че е след закона по сила (наредби, правилници, постановления и т.н.) В подзаконожите нормативни актове не могат да се допълват или изменят законови правни норми.
В правото един закон се изменя със закон , а един акт с акт от същия ранг. Може да се получи колизия (актове от различни рангове). Във финансовото право има още два източника:
- Решения на Конституционния съд ( не са след подзаконовите нормативни актове), те са специфични източници на финансовото право. Обнародват се в държавен вестник.Специфично е, че действието на тези решения е от тук нататък.
- Решение на Вишия административен съд (ВАС) - това са решения, с които се отменят подзакониви нормативни актове.
Конституционния съд спира от действие норми, а ВАС ги отменя.Всичко останало - Съдебна, Данъчна практика, аналогии, правни обичаи - не са източници на ФП.

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансовото право като отрасъл на действащото право на РБ. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.