Финансовоправни актове – понятие, юридически характеристики. видове


Категория на документа: Право


ВАРНЕНЕСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

КУРСОВА РАБОТА

По

Финансово право

На тема:

Финансовоправни актове - понятие, юридически характеристики. Видове.

Изготвил: Проверил:

Град Варна
2014г.

ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСКИ ЗА ФИНАНСОВОПРАВНИ АКТОВЕ

Финансовоправните актове са правни актове, а не нормативните такива. Финансовия акт е индивидуален административен акт, тъй като има неговите основни белези. Същевременно той е особен вид административен акт. Съгласно ДПК се издават актове с които се определят, изменят или прихващат данъчни задължения, както и актове с които се възстановяват надвнесени данъци, когато това е предвидено в Закона.

Съгласно ДПК, данъчният акт, е акт издаван от орган на Данъчната Администрация, с които се създават права и задължения или се засягат законни интереси и права на данъчните субекти. Данъчни актове са и решенията за издаване на документи от значение за признаване, упражняване, или погасяване на права или задължения, както и отказите за издаване на такива документи.

Разликата между финансово-административните актове се проявяват в почти всички юридически характеристики. Някои автори между характеристиките на данъчният акт отнасят обжалването и изпълнението. За да се изпълни или обжалва трябва вече да има завършен акт. На практика може да не се стигне до обжалване или до изпълнение.

Финансовия Акт се различава от Нормативните Актове по следните критерии:
1. по органа които ги издава. Финансовия акт се издава от орган със специална финансова компетентност: данъчен, митнически, финансово - контролен орган.
2. по предметното си съдържание: Финансовите актове се издават в процеса на набиране, разпределяне и използване на публичните финанси и контролната дейност върху този процес. За да осъществи функциите си, Държавата трябва да си осигури парични средства, да ги разпредели и да ги използва. За целта тя трябва да установи основанията и размера на вземанията си, да определи задължените субекти и обекта на облагане и едва след това тя да разпредели и използва тези средства. За да осъществи тези действия, Държавата, чрез своите компетентни органи издава финансови актове.

В теорията Специфика на съдържанието и функциите на финансовите актове се отбелязва, че финансовите актове се различават от обикновените административни актове преди всичко с предмета, с финансовото съдържание. Финансовите актове се издават в процеса на разпределение и използване на съвкупния общ продукт. Този критерии е доста ясен и определен и дава възможност да се отграничат тези актове от административните актове. Необходимостта от разпределение на съвкупният обществен продукт произтичат от системата на държавата и осъществяването на нейните функции. Тази необходимост не може да се реализира докато държавата не установи конкретна форма на плащане, задължителни субекти, обекти на облагане, срокове за изпълнение. Всичко това държавата установява чрез механизма на финансовите актове. Чрез тях се осъществява разпределението и използването на националният доход и в това е тяхната ценност. Тази функция е типична за финансовите актове. За да можем да се ориентираме в операциите с държавни финансови средства трябва да се познават тези механизми, които ги привеждат в движение.

По отнош на характера на Финансовия акт.
> Властническият х-тер: Властническият елемент на актовете на държавното управление е изразен в - голяма степен. Властническият метод е иманентен белег на финансовите актове. Липсата на този белег преобразува финансовите актове в гражданско-правно действие на разпореждане с юридически средства между равноправни субекти. Например възможно е да има бюджетен приход, който няма властнически произход (дарение, наследство, за които няма наследници). Една от особеностите на властническият метод във финансовото право са опрощаването и финансовата амнистия. Тези властнически актове не се използват като погасителни способи в административното право.

Административния акт има конститутивно действие, а Финанасовия акт има декларативно действие.

-Финансовият акт не поражда финансови задължения.

-Той възниква по силата на закона.

-Финансовият акт само конкретизира неговият размер.

-Прави го ликвидно и изискуемо определяне на задължението по основание, по размер и срок за изпълнение.
> Подзаконов х-тер: Административния акт се издава въз основа и в изпълнение на законите в страната. Това понятие води до възможностите за автора на акта следователно посоката очертана от законността да прояви известна оперативна самостоятелност. Финансовия Акт се издава в изпълнение на пряко предписание на закона. Не може финансовото задължение да се определя като се излиза от една основа установена изобщо от законите на страната. Този извод се налага не само от положението, че Финансовия акт е израз на обвързана компетентност. Той следва от конституционния принцип за законноустановеността на данъчните задължения. (Чл.60 във връзка чл.84, т.3 от Конституцията).
3. По отношение на правните последици и техния характер: Финансовите актове имат декларативен характерр. Финансовите актове (по-скоро данъчните) не пораждат права и задължения. Актове с материално-правно значение имат чисто декларативен характер. Данъчното задължение възниква по силата на закона: (напр.: осъществявам дейност със своб професия и не плащам данък - установява се след години че трябва да се плати данък. Приканват ме да платя. Моето данъчно задължение не възниква с датата на съставяне на данъчни акт. т.е. дължимият данък се плаща с лихвите.) С данъчния ревизионен акт става ликвиден изискуем. Финансовото задължение възниква по силата на закона. Индивидуалните административни актоер имат в преобладаващата си част конститутивен характер. Финансовия Акт се издава не за да породи задължение, а за да направи задължеието ликвидно и изискуемо, т.е. да го определи по основание и размер и да се определи срок за неговото погасяване.
4. Финансовия Акт се издава при обвързана компетентност. Това важи за всички случай, когато се определят финансови задължения. Финансовия Акт се издава по пряко предписание на закона. Този принцип следва от конституционния принцип за законови задължения. Индивидуалните административни актове се издават при условие на оперативна самостоятелност.
5. Правото по издаване на финансови актове - административното право съдържа като необходим стадии издаването на административен акт. Следователно Административен акт трябва да се издаде. В сферата на финансово-правното регулиране е възможно в някои случаи финансовият акт изобщо да не се издаде. В определени случаи във Финансовото Право, Финансовия Акт не се издава = финансов автоматизъм. (напр.: ЗОДФЛ предвижда данъка върху доход от труд правоотношение да се внася от работодателя едновременно с тегленето на суми за заплати или др. възнаграждения).
6. По отношение формата на Финансовия акт - той е винаги писмен, с изключение на случайте на непроизнасяне в срок. В този случай се приема, че е налице мълчалив отказ.
7. По отношение на адресатите - ЗАП допуска за адресати на индивидуалните административни актове да са лица с неизвестен адрес. Това е недопустимо във Финансовото Право, тъй като това би довело до невъзможност изпълнение на бюджетните постъпления, тъй като не може да се пристъпи към принудителни изпълнения
8. Обжалнването на Финансов акт не спира изпълнението му.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансовоправни актове – понятие, юридически характеристики. видове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.