Eкспулсирането на ромите от Франция - правомерно действие на една суверенна държава или нарушение на европейското законодателство?


Категория на документа: ПравоКУРСОВА РАБОТА
Експулсирането на ромите от Франция-правомерно действие на една суверенна държава или нарушение на европейското законодателство

1.Информация за идеите на Европейския съюз- стр.3

2.Пътуване, живот и работа в Европейския съюз- стр.4

3.Проблеми с ромите-стр.5

4.Българската официална позиция-стр.7

5.Европейска позиция и позицията на Франция- стр.10

6.Заключение-стр.14

1.Информация за идеите на Европейския съюз
Платформа на ЕС за приобщаване на ромите и идеята, че трябва да има равенство между всички хора.
Източник на идеята

Идеята на интегрирана европейската платформа за приобщаването на ромите възниква по време на първата международна европейска среща на високо ниво за приобщаване на ромите в Брюксел през септември 2008. Във връзка с тази среща, по искане на европейските държави, Комисията организира обмяна на полезни практики и опит между държавите-членки в областта на приобщаване на ромите, аналитична подкрепа и стимулиране на взаимоотношенията между всички страни, заети с проблемите на ромите, включително и тези организации, които представляват ромите в контекста на интегрирана единна европейска платформа. (Съвет по общи въпроси, 8ми декември 2008).

Срещите по тази платформа се решават и се ръководят от държавата-членка, която в момента председателства в Европейския съвет. На тези срещи се събират представители на националните правителства, европейските институции, международни организации и граждански ромски дружества. Срещите по тази платформа целят обмяна на опит на полезни и успечни практики и политически инициативи и програми свързани с приобщаването на ромите.
Срещи по европейската платформа

Първа среща по Европейската платформа за приобщаване на ромите се състоя в Прага на 24 април 2009, в рамките на чешкото председателство. В тази рамка се идентифицираха и обособиха 10 общи подхода, от които да се изхожда в борбата за приобщаване на ромите. Тези принципи се изготвиха в Анекс от министрите по социалното дело и заетостта на европейските държави на 8ми юни 2009, и отразяват заключенията на съвета по въпросите на ромското приобщаване.

Втора среща по Европейската платформа за приобщаване на ромите се състоя в Брюксел на 28ми септември 2009. Тя съсредоточи работата си върху въпросите на ромското образование.

Третата среща на платформата се състоя на 17 юни 2010 г. по време на испанското председателство. В центъра на обсъжданията бе предложената от испанското председателство пътна карта, определяща средносрочна рамка от действия и цели за платформата.
10-те общи подхода на приобщаване на ромите

10 общи подхода, от които да се изхожда в борбата за приобщаване на ромите целят да ръководят Европейските институции и държавите-членки и тези държави, които са потенциални кандидат-членки в имплементирането на нови политически програми и дейности. Те представляват юридически необвързваща декларация. След като обаче държавите-членки се базират на тези подходи, изложени в заключенията на Съвета, те показват готовността си да съобразяват бъдещите си инициативи с тях.10-те общи подходи на политиката на приобщаването на ромите са:1. Констуктивни, прагматични и недискриминационни политики 2. Явна, но не изключителна насоченост 3. Междукултурен подход 4. Приближаване към мнозинството 5. Осъзнаване на измерението за равенство между половете 6. Обмен на основани върху факти политики 7. Ползване на общностни инструменти 8. Участие на регионалните и местните власти 9. Участие на гражданското общество 10. Активно участие на ромите.

2. Пътуване, живот и работа в Европейският съюз за европейските граждани

ЕС е създаден след Втората световна война, за да осигури мир, стабилност и благополучие на Европа. Но как е адаптирал целите и ценностите си към 21-ви век? Солидарност и иновации са два от лайтмотивите на дейностите на ЕС. Съюзът използва годишния си бюджет от над 120 млрд. евро в области като регионалното и социално развитие, селското стопанство.

Първото право на европейският гражданин е да пътува, работи и живее навсякъде където пожелае в рамките на Съюза. Това право е заложено в договора от Маастрихт в главата, засягаща гражданството на Съюза.

Европейският съюз прие директива, с която се създава система за взаимно признаване на дипломите за висше образование. Тази директива се отнася до университетското образование с продължителност три или повече години и се основава на взаимното доверие в качеството на националното образование и системи за подготовка на кадри на отделните държави-членки.

Всеки гражданин на държава от Европейския съюз може да работи навсякъде в Съюза в системите на здравеопазването, образованието и останалите обществени сектори с изключение на онези дейности, които са сфера на изключителни права на властите на отделната държава (полиция, въоръжени сили, външни работи и др.). От 2004 г. европейските граждани, пътуващи в рамките на ЕС, могат да получат от своите национални органи европейска здравноосигурителна карта, която им помага да покрият медицинските си разходи, ако се разболеят в чужбина.

Европейските граждани имат правото да живеят свободно навсякъде в Европейския съюз, без страх от гонения или насилие. И все пак днес международната престъпност и тероризмът се нареждат сред основните грижи на европейците.

Интеграцията в сферата на правосъдието и вътрешните работи не е предвидена в Договора за създаване на Европейската общност. Въпреки това, с времето става ясно, че свободата на придвижване трябва да е тъждествена с това да се осигури на всички еднаква защита и достъп до правосъдие, навсякъде в ЕС.Така с течение на времето чрез последователни изменения в първоначалните договори, въведени с Единния европейски акт, Договора за Европейския съюз (Договор от Маастрихт) и Договора от Амстердам се създава зона на свобода, сигурност и правосъдие.

Европейският съюз предлага редица възможности за обучение, работа, живот или пътуване във всяка една от неговите държавите-членки. Широкият спектър от права, които получават гражданите и фирмите в Съюза, е свързан и с отговорности на администрациите на тези страни, които трябва по еднакъв начин и с еднаква сила да ги прилагат навсякъде. От друга страна, гражданите и фирмите трябва да познават добре своите права, за да могат да се възползват от тях в най-пълна степен.

Интернет порталът "Вашите права" е много повече от официална интернет страница на българския СОЛВИТ център. Той е възможност да научите за различните служби, създадени в Европейския съюз, целящи да предоставят информация, правен съвет или разрешаване на конкретен спор по извънсъдебен път. Тези служби са създадени в услуга на гражданите и фирмите, за да им съдействат за намиране на отговори на техните въпроси, както и за разрешаването на техните проблеми в Европейския съюз.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Eкспулсирането на ромите от Франция - правомерно действие на една суверенна държава или нарушение на европейското законодателство? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.