Екологично право


Категория на документа: Право


- принудителни административни мерки - чл. 36 от закона, изразява се в спиране на дейности, които замърсяват почвата. Органите, които могат да спират такива дейности са : МОСВ, МРР, МЗХ и Изпълнителна агенция по горите.
3)Юридическа отговорност за опазване на почвата от замърсяване
- административно-наказателна отговорност - чл.37-43, Закон за почвите
- гражданска отговорност - тя е деликтна и се реализира по общия граждански ред на основание - чл.170-172, ЗООС и чл.46-54, ЗЗД.
- екологоправна имуществена отговорност - чл.37-43, Закон за почвите, когато правонарушител е ЮЛ, субсидиарно приложение намират - чл.69-70, ЗООС.
- наказателна отговорност - чл.352,НК- значително наднормено замърсяване на почвите; чл.353,НК- пускане в експлоатация на предприятие, без да са пуснати пречиствателните станции; чл.353а,НК - относно информацията.

Въпрос 21: Правна защита на почвата от разхищаване

1) Нормативни актове - Закон за почвите, Закон за опазване на земеделските земи, ЗООС, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
2) Правни мерки за опазване на почвата от разхищаване по Закона за почвите:
- задължение за собствениците или ползвателите на поземлени имоти да не увреждат почвите както в техните имоти, така и съседните поземлени имоти - чл.16, Закон за почвите
- специални правила, свързани с инвентаризацията на увредените почви и рекултивацията на нарушените терени - чл.19-23, Закон за почвите
- компетентен орган - Министерство на земеделието и храните
- мониторинг за количеството на почвите - чл.27-30, Закон за почвите; компетентен орган е МОСВ.
- принудителни административни мерки - чл.36 от Закона за почвите; Имаме 4 компетентни органа - МОСВ, МЗХ, МРР и Изпълнителна агенция по горите.
3) Юридическа отговорност за нарушаване на законодателството по опазването на почвата от разхищаване
- административно-наказателна отговорност - чл.37-43, Закон за почвите
- гражданска отговорност - деликтна - ЗООС, чл.170-172 и чл.46-54, ЗЗД
- екологоправна имуществена отговорност - чл.37-43, Закон за почвите, когато правонарушител е ЮЛ, субсидиарно приложение намират - чл.69-70, ЗООС.
- наказателна отговорност - чл.221а,НК - незаконно строителство върху земеделска земя, която не е отчуждена по съответния ред; чл.323а, НК - незаконно строителство върху земеделска земя; чл.353а, НК - относно информацията.

Въпрос 22: Правна защита на земните недра

1) Нормативни актове - Закон за подземните богатства; субсидиарно се прилагат - ЗООС, Закон за морските пространства, вътрешните морски пътища и пристанища на Република България, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към тях.
2) Правни мерки за опазване на земните недра по закона за подземните богатства:
- установяване на изключителна държавна собственост за природните богатства - чл.3 от закона
- специални правила, свързани с геоложката информация и документация - чл.12-16 от закона, компетентен орган е Министерството на икономиката и енергетиката в тази насока
- специални правила относно управлението на минните отпадъци - чл.22а-22к от закона.
- разрешителен режим за търсене и проучване и концесионен режим за добив на подземни природни богатства- чл.23-76, от закона; компетентен орган за такова разрешително е министерството на икономиката и енергетиката; МС предоставя концесиите за добив на такива подземни богатства; концесионер може да е само търговец по смисъла на чл.1,ТЗ.
- принудителни административни мерки - чл.91т.3-4 от закона; даване на задължителни писмени предписания и спиране на дейности при несъобразяване с писмените предписания.
3) Юридическа отговорност за опазване на земните недра
- административно-наказателна отговорност - чл.93-97, Закон за подземните богатства;
- гражданска отговорност (договорна или деликтна) - чл.74-76 (договорна) Закон за подземните богатства и чл.170-172 (деликтна отговорност - реализира се по общия), ЗООС и чл.46-54, ЗЗД
- екологоправна имуществена отговорност - чл.93-97, Закон за подземните богатства, когато правонарушител е ЮЛ.
- наказателна отговорност - чл.330 и чл.331НК - умишлен и непредпазлив палеж; чл.353а, НК - относно информацията.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологично право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.