Екологично право


Категория на документа: Право


3) Юридическа отговорност за опазване на водите от замърсяване
- административно-наказателна отговорност - чл.200-202а, ЗВ
- гражданска отговорност - деликтна отговорност - чл.202, ЗВ и чл.46-54, ЗЗД
- екологоправна имуществена отговорност - чл. 200-202а, ЗВ, когато нарушител е ЮЛ; освен това и субсидиарно прилагане на 69-72, ЗООС.
- наказателна отговорност - чл. - 352, НК - значително и наднормено замърсяване на водите; чл.353 - пускане в експлоатация на предприятия или ТЕЦ; 72ч. - проби на пречиствателните му станции; чл.353а - относно укриване на информация, свързана с качеството на водите.
Въпрос 17: Правна защита на водите от разхищение.
1) Нормативни актове - Закон за водите; субсидиарно се прилагат - Закон за опазване на околната среда, закона за устройство на територията и подзаконови нормативни актове.
2) Правни мерки за опазване на водите от разхищаване по Закон за водите
- установяване на публична и частна собственост на водите, водните обекти и водно-стопанските системи и съоръжения - чл.6, чл.11-38, ЗВ.
- разрешителен режим за отделните видове водоползване -чл. 50-87, ЗВ. Имаме 4 компетентни органа - МОСВ, басейновата дирекция към МОСВ, Агенцията за проучване и поддържане на р.Дунав; кмет на общината; чл.56(1), ЗВ - реквизити на разрешението.
- специални правила, свързани със защитата срещу вредното въздействие на водите - чл.137-145т, ЗВ
- специални правила, свързани с плановете за управление на речните басейни - чл.157-160, ЗВ; приемат се от МС
- мониторинг на водите - чл.169-175, ЗВ - компетентен орган е МОСВ.
3) Юридическа отговорност за запазване на въздуха от замърсяване:
- административно-наказателна отговорност - чл.200-202, ЗВ
- гражданска отговорност: деликтна и договорна отговорност
* деликтна отговорност - 1) чл.202, ЗВ; чл.46-54,ЗЗД; 2)чл.35(4), ЗВ и 3) чл.36, ЗВ
* договорна отговорност - 1) чл.62-80, Закон за концесиите; 2) чл.34(2), ЗВ и 3) чл.103(2),ЗВ
- екологоправна имуществена отговорност - чл.200-202а, ЗВ, когато правонарушител е ЮЛ.
- наказателна отговорност - чл.334-335, НК - умишлено и непредпазливо причиняване на наводнение и чл.353а - относно невярна информация.
Въпрос 18: Правна защита на морската среда на Република България.
1) Нормативни актове - Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; субсидиарно се прилагат - ЗООС, ЗУТ.
2) Правни мерки за опазване морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България:
- разрешителен режим за влизане на чуждестранни атомни кораби (не/военни) във вътрешните водни води и пристанищата на Република България - чл10-11, от закона; компетентен орган е МС!!!
- забрана за наднормено замърсяване на морската среда чл.53, Конвенция за защита на морското право - тази забрана се отнася до всички видове вредни вещества и всички видове източници на замърсяване
- разрешителен режим за изхвърляне на земна маса в морските пространства на Република България - чл.62 от закона. Разрешенията се дават от МОСВ и Министерство на транспорта и съобщенията.
- налагане на принудителни административни мерки - забрана за отплаване на кораби с влошено техническо състояние; преследване и задържане на кораби, които замърсяват морската среда на Република България.
3) Юридическа отговорност за опазване на морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България:
- административно-наказателна отговорност - чл.118-123 от Закона
- гражданска отговорност - деликтна - чл.122 от Закона (на специален или на общ исков ред).
- екологоправна имуществена отговорност - чл.118-123, от Закона, когато правонарушител е ЮЛ.
- наказателна отговорност - чл.352а(1-4), НК - замърсяване с определени видове вредни вещества; чл.353а - относно информацията.
Въпрос 19: Правна защита на българския участък на река Дунав.
1) Нормативни актове - Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; субсидиарно се прилагат - ЗООС и подзаконови нормативни актове.
2) Правни мерки за опазване на българския участък на река Дунав:
- забрана за корабите да извършват действия, влошаващи състоянието на българския участък от река Дунав.
- разрешителен режим за хидротехническо строителство в българския участък на река Дунав - чл.77 от закона; разрешителното се издава от 3 компетентни органа - Министъра на транспорта, министъра на регионалното развитие и МОСВ подписват разрешителното
- забрана за наднормено замърсяване на водите в българския участък на река Дунав - чл.75а и чл.78(3), от закона.
- принудителни административни мерки - забрана за отплаване на кораби с влошено техническо състояние и преследване на кораби замърсяващи река Дунав.
3) Юридическа отговорност за опазване на българския участък на река Дунав:
- административно-наказателна отговорност - чл.118-123 от Закона
- гражданска отговорност - деликтна, осъществява се на специален исков ред - чл.122 от закона или на общ исков ред - чл.202,ЗВ и чл.46-54, ЗЗД).
- екологоправна имуществена отговорност - чл.118-123, от Закона, когато правонарушител е ЮЛ.
- наказателна отговорност (субсидиарно прилагане) - чл.352, НК, чл.353(1-3), НК и 353а, НК - относно невярната информация.
Въпрос 20 Правна защита на почвата от замърсяване

1) Нормативни актове - Закон за почвите, ЗООС, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към тях.
2) Правни мерки за опазване на почвата от замърсяване по Закона за почвите
- нормиране на качеството на почвите - чл.14, закон за почвите
- компетентни органи, които утвърждават пределодопустимите норми за 3 органа - МОСВ, Министъра на земеделието и храните и Министъра на здравеопазването.
- мониторинг за качеството на почвите - чл.27-30, Закон за почвите. Мониторинга се извършва от МОСВ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологично право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.