Екологично право


Категория на документа: Право


- обект на ОВОС - посочен е в чл.85, ЗООС.
- в наредбата са посочени 2 хипотези, в които извършването на екологична оценка е задължително, а именно: планове и програми, свързани с приложение №1 към закона и планове и програми, които могат да окажат значително въздействие върху т.нар. защитени зони с цел опазване на биологичното разнообразие.
3) Етапи от процедурата по екологична оценка:
- възбуждане на процедурата - по инициатива на възложителя на плана или програмата, който представя на компетентния орган (МОСВ или РИОСВ) проект на плана или програмата. Възложителят трябва да проведе консултации с представители на обществеността и със заинтересовани други органи или лица.
- разработване на доклад за екологична оценка - реквизитите са определи в закона - чл.86,ЗООС. Законът не предвижда обсъждане на доклада по ЕО, но в наредбата са посочени 2 хипотези, според които трябва да се обсъди:
*когато това е предвидено в специален закон обществено обсъждане - пример: Планове по ЗУТ за териториални и градоустройствени планове.
*когато са постъпили повече от две мотивирани становища.
- предоставяне на доклада по ЕО на компетентния орган за вземане на становище.
- издаване на становище по ЕО - компетентен орган (РИОСВ/МОСВ) издава становище, като реквизитите на становището са изброени в чл.88, ЗООС.
Становището по плана или програмата трябва да се прикрепи към всички документи, то е част от документацията.
Въпрос 14: Правен режим на информацията за околната среда
1) Нормативни актове - чл.17-31, ЗООС; субсидиарно значение могат да намерят - Закон за достъп до обществена информация; Закон за защита на личните данни; Закон за защита на класифицираната информация.
2) Характерни особености на правния режим на информацията за околната среда
- субект на правото на информация - той е посочен твърде общо в чл.17 от закона; става въпрос за всички субекти според българското право;
- обекти на информацията за околната среда - 6 на брой, изброени в чл.19, ЗООС:
*състоянието на компонентите на околната среда
*факторите, които замърсяват или увреждат околната среда и мерките, предприети срещу замърсяването или увреждането
*състояние на човешкото здраве, доколкото е засегнато от състоянието на околната среда
*обекти на културно-историческото наследство, сгради и съоръжения, доколкото са засегнати от състоянието на околната среда
*анализ на разходите и ползите по опазване на околната среда
*емисии, зауствания и други въздействия върху околната среда.
- предпоставки за отказ за предоставяне на информация за околната среда - чл.20(1), ЗООС.
*наличие на класифицирана информация, която представлява "държавна или служебна тайна"; в приложение №1 към Закона за защита на класифицираната информация е изведен списък за информацията, която представлява държавна тайна; чл. 26(1),ЗЗКИ.
*информация, която представлява производствена или търговска тайна. Това понятие е дефинирано в Закона за защита на конкуренцията
*наличие на информация, която представлява интелектуална собственост - обхваща обекти на авторското и патентното право (Закон за патентите и регистрацията на полезните модели; Закон за авторското право и сродните му права)
*информация, която представлява лични данни, ако ФЛ не е съгласно с разкриването им
*информация, която би се отразила неприятно върху интересите на трето лице, ако то не е съгласно с предоставянето й.
* информация, която ще се откази неблагоприятно върху компонентите на околната среда.
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ:
Въпрос 15: Правна защита на въздуха от замърсяване
1) Нормативни актове - Закон за чистотата на атмосферния въздух; субсидиарно приложение намират - ЗООС, ЗУТ, ЗДвП и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
2) Правни мерки за опазване на въздуха от замърсяване (по Закона за чистотата на атмосферния въздух):
- специални правила за нормирането на чистотата на атмосферния въздух -чл.4-8, ЗЧАВ;
- ограничаване на емисиите от неподвижни източници на замърсяване чл.9-11, ЗЧАВ (да се знаят компетентните органи, които определят чистотата на атмосферния въздух МОСВ и заинтересованите министри)!!!
- специални правила за ограничаване на емисиите от подвижни източници на замърсяване - чл. 11а-14, ЗЧАВ - пределнодопустимите норми се утвърждават от министъра на транспорта, МОСВ и министъра на здравеопазването.!!!
- мониторинг на въздуха - чл.20-22, чл.25, ЗЧАВ, компетентен е МОСВ.
- прилагане на принудителни административни мерки
3) Юридическа отговорност за запазване на въздуха от замърсяване:
- административно-наказателна отговорност - ЗЧАВ
- гражданска отговорност - чл. 170-172,ЗООС и чл.46-52, ЗЗД
- екологоправна имуществена отговорност - ЗЧАВ, чл.69-70, ЗООС - ЮЛ правонарушител
- наказателна отговорност - чл.352,НК - значително и наднормено замърсяване на въздуха; чл.353, НК - пускане на предприятия или ТЕЦ, преди пускане в експлоатация на пречиствателните му съоръжения; чл.353а - относно информацията; чл.353е, НК - относно разрушаването на озоновия слой.
Въпрос 16: Правна защита на водите от замърсяване.
1) Нормативни актове - Закон за водите; субсидиарно се прилагат - Закон за опазване на околната среда, закона за устройство на територията и подзаконови нормативни актове.
2) Правни мерки за опазване на водите от замърсяване по Закона за водите:
- разрешителен режим за изхвърляне на отпадъчни води в подземни води в малки количества и за научни цели - чл.52-82, Закон за водите. Разрешителното се издава от МОСВ!!!
- разрешителен режим за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ и втечнен нефтен газ в подземни водни обекти - чл.52-82, Закон за водите; компетентен орган за издаване на разрешителните е МОСВ.
- разрешителен режим за заустване на отпадъчни води извън горните обекти - разрешителното се издава от МОСВ.
- нормиране на качеството на водите: - чл.118,120,122,135, Закон за водите. Различни са органите, определящи качеството на водите. Емисионните норми се определят от 4 министерства - МОСВ, Министерство на регионалното развитие, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката и енергетиката; Имисионните - определят се от вида на водоползването;
- специални права, свързани с мониторинга на водите - чл.169-175, Закон за водите - компетентен орган е МОСВ.
- Принудителни административни мерки - чл.199-199а - обикновено се спират предприятия при наднормено замърсяванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологично право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.