Екологично право


Категория на документа: Право


- 16 на брой регионални инспекции по околната среда и водите - РИОСВ;
- 4 броя басейнови дирекции;
- 3 броя дирекции на националните паркове;
2) Министерство на здравеопазването - упражняване на контрол за качеството на питейните води и за въздействието на шума и йонизиращите лъчения върху околната среда; утвърждаване на пределнодопустими норми, свързани със състоянието на околната среда; упражняване на контрол върху т.нар. курортни ресурси (минерални води, крайбрежна плажна ивица, лечебна кал)
3) Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - то упражнява специализиран контрол за опазване на околната среда от вредното въздействие на отделните видове транспорт
4) Министерство на вътрешните работи - упражняване на контрол върху движението на МПС-та, включително и по отношение на емисии на отработили газове; контрол върху шума; издаване на разрешение за съхранение и носене на ловно оръжие; оказване на съдействие на други контролни органи при извършване на контролна дейност.
Въпрос 8: Правомощия на местната администрацията по опазване на околната среда.
Правомощия на местната администрация:
1) Нормотворческа дейност
2) Управление на дейности, свързани с отпадъците;
3) Териториално и градоустройствено планиране;
NB - Премахване на строежи със заповед на кмета, които са негодни за използване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарни-хигиенно отношение.
4) Утвърждаване на програми от общинските съвети за намаляване на наднорменото замърсяване на въздуха от неподвижни източници на замърсяване;
5) Организиране на дейности по почистване на речните легла в границите на урбанизираните територии (града);
6) Приемане на общински програми за опазване на околната среда - това е право на общината, а не задължение;
7) Участие в процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка
Има тенденция за децентрализация в екологичното европейско право
Въпрос 9: Правомощия на неправителствените екологични организации по опазване на околната среда.
Правомощия:
1) Включване на представители на неправителствени екологични организации в структурни звена на държавни органи, които имат консултативни функции;
2) Обществен контрол (сигнална функция);
3) Съдействие на общините при разработването на общински програми по опазване на околната среда;
4) Доброволно участие в залесяване на горски територии;
5) Право на информация за състоянието на околната среда;
6) Участие в процедурата на ОВОС (оценка на въздействието на околната среда) и процедурите по екологично значение по планове и програми.

Въпрос 10: Юридическа отговорност за нарушаване на екологичното законодателство.
Характерни особености на наказателната отговорност за нарушаване на екологичното законодателство:
1) Престъпления против околната среда; преобладават престъпленията, извършени умишлено
2) Характерни особености на административната отговорност - хипотези на такава отговорност фигурират и в НК чрез употребата на определени правни понятия, с които законодателят разграничава административното нарушение от престъплението. Такива понятия са: маловажен случай; маловажни нарушения; немаловажни вреди; значителни имуществени вреди; в определени хипотези в областта на защитата на ловното стопанство размерът на глобата се влияе от размера на причинената вреда - чл.86 и чл. 95а,ЗЛОД.
3) Характерни особености на гражданската отговорност - по-чести са случаите на деликтна отговорност, по-редки на договорна отговорност (чл.45-54, ЗЗД)
*Вредите, нанесени на околната среда, се разделят на имуществени и екологични. Характерно за екологичните вреди е, че те се появяват на по-късен етап т.е. след извършване на правонарушението, ето защо много трудно може да се предвиди момента на настъпването им и техния реален размер, затова тяхното обезщетение има условен характер. Обикновено те се изразяват в разкъсване на екосистемите, унищожаване или повреждане на уникални геоложки образувания, унищожаване на редки изчезващи животински видове. Те се обезщетяват с акт на МС.
4) Характерни особености на екологоправната и имуществената отговорност. Неин субект е само ЮЛ. Тя се налага за нарушения на определен законоустановен правен режим, не е свързана с обезщетяване на вреди, а ЮЛ не могат бъдат подложени на административно-наказателна отговорност - чл.26, ЗАНН. В случай на наднормено замърсяване на води, почва, въздух имуществените санкции на предприятията се налага по специален административен ред. (Наредба за вида, размера и санкции при замърсяване на околната среда над допустимите норми или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, ПМС №247/2011г. ДВ бр.70/2011г.)
Въпрос 11: Принудителни административни мерки за опазване на околната среда.
1) Правна същност на принудителните административни мерки - Те не са форма на юридическо наказание (или някакъв вид юридическа отговорност), а са проява на административна принуда. Те се налагат с индивидуални административни актове по смисъла на чл.21, АПК. Те трябва да бъдат определени в закон.
2) Видове принудителни административни мерки
- превантивни административни мерки - с тях се цели предотвратяване на извършването на едно правонарушение; налице е опасност за извършване на нещо и затова се налага тази превантивна мярка
- преустановителни административни мерки - цели се с тях прекратяване на едно правонарушение, което е започнало, но не е довършено към момента на постановяване на тази мярка.
- възстановителни административни мерки - с тях се цели отстраняване на вредните последици на едно правонарушение (чрез задължителни предписания на контролен орган)
Въпрос 12: Правен режим на оценката на въздействието върху околната среда.
1) Нормативни актове - чл.80-83; чл.92-102, ЗООС; Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (оценка на въздействието на околната среда ) - ПМС №59/2003г.
2) правна същност и обекти на ОВОС - процедура за оценка на негативните последици от значителното антропогенно въздействие върху околната среда, чрез инвестиционни предложения. Имаме два вида обекти на ОВОС - обекти на задължителна и на незадължителна ОВОС. Чл.92, ЗООС - описва изчерпателно кои са обектите на задължителна ОВОС (също и приложение №1 от закона); Конвенция по ОВОС в трансграничен контекст. Обектите на незадължителна ОВОС са 6 групи и са изброени в чл.93(1) и чл.81(6), ЗООС. ОВОС не е задължителна, а се прилага по усмотрение на министъра на околната среда и водите или от регионалния директор на инспекцията към министерството.
Етапи на ОВОС:
1) Възбуждане (стартиране) на процедурата. Тя се възбужда по инициатива на инвеститора.
2) Разработване на доклад за ОВОС
3) Обществено обсъждане на доклада за ОВОС
4) Предоставяне на резултатите от общественото обсъждане на компетентния орган за вземане на решение
5) Вземане на решение по ОВОС - 45-дневен срок след провеждане на общественото обсъждане. По своя характер това решение е индивидуален административен акт. Неговите реквизити са изброени в чл.99(3),ЗООС.Компетентния орган е длъжен да оповести това решение в 7-дневен срок на интернет страницата си или на друг подходящ начин. Решението по ОВОС е абсолютно необходима предпоставка за издаване на разрешение за строеж т.нар. положително решение на ОВОС.
Въпрос 13: Правен режим на екологичната оценка
1) Нормативни актове: Закон за опазване на околната среда -чл.81-91; Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139/2004г.
2) Правна същност и обект на екологичната оценка - по своята правна същност това е процедура за оценка на значителното антропогенно въздействие върху околната среда чрез планове и програми.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологично право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.